en

Rinkos priežiūros planavimo ir rizikos vertinimo skyrius

Skyriaus vedėjas Arvydas Naina

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Vadovauja Skyriui, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas. Paveda Skyriaus darbuotojams atlikti užduotis ir tikrina kaip jos atliekamos;
 • Analizuoja ne maisto produktų saugos ir vartotojų teisių pažeidimus, jų atsiradimo priežastis ir rengia rekomendacijas, kaip tobulinti rinkos priežiūrą;
 • Teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant Tarnybos strateginius planus, padalinių esančių apskrityse rinkos priežiūros planų projektu;
 • Teikia pasiūlymus ir pastabas teisės aktų, susijusių su Tarnybos veikla, projektams;
 • Dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius gaminių saugą, vartotojų teisių apsaugą, teikia pasiūlymus jų pakeitimui. Organizuoja priimtų teisės aktų analizę ir teikia pasiūlymus jiems;
 • Koordinuoja Tarnybos padalinių esančių apskrityse darbą, vykdant ne maisto produktų rinkos priežiūrą;
 • Pagal kompetenciją užtikrina atstovavimą Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse bei organizuoja teikiamos informacijos suinteresuotoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitų valstybių institucijoms apie ne maisto produktus teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, vartotojų teisių apsaugos ne maisto produktų srityse parengimą;
 • Organizuoja ir dalyvauja vykdant potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros licencijų išdavimą;
 • Koordinuoja bendradarbiavimą su akredituotomis ar paskelbtosiomis (paskirtosiomis) laboratorijomis, ne maisto produktų sertifikavimo įstaigomis, kitomis Lietuvos Respublikos rinkos priežiūrą atliekančiomis bei vartotojų teises ginančiomis institucijomis, atitikties įvertinimo įstaigomis, verslo ir vartotojų asociacijomis, ne maisto produktų saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie ne maisto gaminius teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, vartotojų teisių apsaugos ne maisto produktų srityse;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja pavojingų ne maisto produktų pašalinimo iš rinkos priežiūrą;
 • Organizuoja ne maisto produktų rizikos vertinimą ir valdymą, vykdant ne maisto produktų rinkos priežiūrą;
 • Koordinuoja patikrinimų bei bandinių atrinkimo planų sudarymą ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • Laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos informacijos apsaugos, tvarkymo, naudojimo bei teikimo tvarkos;
 • Vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus įsakymus bei su skyriaus funkcijomis nesusijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus pavedimus.
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį technologijos mokslų studijų srities ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius rinkos priežiūrą, reikalavimus ne maisto gaminiams ir paslaugoms, vartotojų teisių apsaugos, viešojo administravimo ir kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) veikla susijusius teisės aktus;
 • Turėti 3 metų darbo patirtį ūkio subjektų veiklos priežiūros srityje bei 1 metų administracinio darbo patirtį;
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti problemos sprendimo būdus, darbo metodus;
 • Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyresnysis patarėjas Aleksas Žalpys

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Padeda skyriaus vedėjui, o jam laikinai nesant organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų etikos principų, organizuoja ir gina vartotojų interesus įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką, rinkos priežiūros srityse. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Padeda skyriaus vedėjui kontroliuoti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų įvykdymą, kad užduotys būtų atliekamos laiku, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
 • Organizuoja ir analizuoja ne maisto produktų saugos ir vartotojų teisių pažeidimus, jų atsiradimo priežastis ir rengia rekomendacijas, kaip tobulinti rinkos priežiūrą;
 • Teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant Tarnybos strateginius planus, Tarnybos patikrinimo bei bandinių atrinkimo planus, padalinių esančių apskrityse rinkos priežiūros planų projektus. Koordinuoja tikrinamų produktų srityje bandinių atrinkimo plano vykdymo bei atliekamą patvirtinto bandinių atrinkimo plano kontrolę;
 • Pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir pastabas teisės aktų, susijusių su Tarnybos veikla, projektams;
 • Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius gaminių saugą, vartotojų teisių apsaugą, teikia pasiūlymus jų pakeitimui. Vykdo priimtų teisės aktų analizę, o esant reikalui rengimą;
 • Padeda skyriaus vedėjui koordinuoti Tarnybos padalinių esančių apskrityse darbą, vykdant ne maisto produktų rinkos priežiūrą;
 • Tarnyboje nustatyta tvarka, teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms;
 • Tikrinamų produktų srityje organizuoja ir analizuoja sukauptą informaciją apie padėtį rinkoje, ją sistemina, teikia pastabas ir siūlymus, planuoja ir rengia tikslines tikrinimų programas;
 • Pagal kompetenciją užtikrina atstovavimą, skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse bei paruošia teikiamą informaciją suinteresuotoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitų valstybių institucijoms apie ne maisto produktus teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, vartotojų teisių apsaugos ne maisto produktų srityse;
 • Vadovaudamasi tiesioginės ir netiesioginės ne maisto produktų saugos priežiūros statistinių duomenų analize ir iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių gauta informacija, vertina tikrinamų produktų srityje ne maisto produktų pavojingumo riziką;
 • Dalyvauja vykdant potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros licencijų išdavimą;
 • Koordinuoja pagal kompetenciją atliekamų pavojingų ne maisto produktų pašalinimo iš rinkos priežiūrą;
 • Teikia teritoriniams skyriams rekomendacijas dėl naujai įsigaliojusių teisės aktų ir standartų taikymo, vykdant rinkos priežiūrą, rengia metodinių nurodymų projektus, siūlo įmones, kuriose būtina atlikti patikrinimus, derina su teritorinių skyrių vedėjais bendrus patikrinimus (esant būtinumui juose dalyvauja);
 • Pagal savo kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis bei teikia jiems informaciją Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais, informuoja vartotojus apie nustatytus nesaugius produktus;
 • Esant poreikiui, organizuoja ir vykdo pasiūlymų bei tiriamųjų užduočių mokslo įstaigoms užsakymą, bandymų atlikimo užsakymą ir pirkimo organizavimą akredituotose ar kitose laboratorijomis bei kitose ne maisto produktų atitikties įstaigose, ne maisto produktų sertifikavimo
 • Įstaigomis ne maisto produktų saugos ir kokybės problemų tyrimo klausimais, užtikrina ne maisto produktų saugos, kokybės ekspertizių, bandymų ir (ar) tyrimų atlikimą, siekiant tinkamai vykdyti Tarnybos funkcijas rinkos priežiūros srityje;
 • Vykdo kitus su Tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius rinkos priežiūrą, reikalavimus ne maisto gaminiams ir paslaugoms, vartotojų teisių apsaugos, viešojo administravimo ir kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) veikla susijusius teisės aktus;
 • Turėti 3 metų darbo patirtį ūkio subjektų veiklos priežiūros srityje;
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti problemos sprendimo būdus, darbo metodus;
 • Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Vita Šauklytė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal savo kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja rinkos priežiūrą bei rinkos ribojimo priemonių taikymą, kad vartotojams būtų teikiami tik atitinkantys teisės aktų reikalavimus bei saugūs produktai;
 • Teikia kitiems Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) struktūriniams padaliniams rekomendacijas dėl naujai įsigaliojusių teisės aktų ir standartų taikymo, vykdant rinkos priežiūrą, rengia metodinių nurodymų projektus, siūlo įmones, kuriose būtina atlikti patikrinimus, derina su teritorinių skyrių vedėjais bendrus patikrinimus;
 • Siūlo Tarnybos vadovybei panaikinti ūkio subjektams išduotus leidimus ir licenzijas verstis ta komercine – ūkine veikla, dėl kurios patiekti į rinką nesaugūs produktai padarė žalą vartotojų sveikatai ar sukėlė pavojų gyvybei;
 • Tikrinamų produktų srityje analizuoja sukauptą informaciją apie padėtį rinkoje, ją sistemina, teikia pastabas ir siūlymus, planuoja ir rengia tikslines tikrinimų programas;
 • Dalyvauja sudarant patikrinimų bei bandinių atrinkimo planus ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • Atlieka ne maisto produktų (gaminių) rizikos vertinimą;
 • Pagal savo kompetenciją konsultuoja Tarnybos specialistus, fizinius ir juridinius asmenis bei teikia jiems informaciją institucijos kompetencijai priskirtais klausimais, informuoja vartotojus apie nustatytus nesaugius produktus;
 • Pagal savo kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • Pagal kompetenciją rengia informaciją suinteresuotoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitų valstybių institucijoms apie ne maisto produktus teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, vartotojų teisių apsaugos ne maisto produktų srityse;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja atliekant pavojingų ne maisto produktų bylų vertinimą, pavojingų ne maisto produktų rizikos vertinimą bei jų pašalinimo iš rinkos priežiūrą;
 • Vykdo bendradarbiavimą su akredituotomis ar paskelbtosiomis (paskirtosiomis) laboratorijomis, ne maisto produktų sertifikavimo įstaigomis bei koordinuoja, kitomis Lietuvos Respublikos rinkos priežiūrą atliekančiomis bei vartotojų teises ginančiomis institucijomis, atitikties įvertinimo įstaigomis, verslo ir vartotojų asociacijomis, ne maisto produktų saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie ne maisto gaminius teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, vartotojų teisių apsaugos ne maisto produktų srityse;
 • Esant poreikiui, organizuoja ir vykdo pasiūlymų bei tiriamųjų užduočių mokslo įstaigoms užsakymą, bandymų atlikimo užsakymą ir pirkimo organizavimą akredituotose ar kitose laboratorijomis bei kitose ne maisto produktų atitikties įstaigose, ne maisto produktų sertifikavimo įstaigomis ne maisto produktų saugos ir kokybės problemų tyrimo klausimais, užtikrina ne maisto produktų saugos, kokybės ekspertizių, bandymų ir (ar) tyrimų atlikimą, siekiant tinkamai vykdyti Tarnybos funkcijas rinkos priežiūros srityje;
 • Atlieka rizikos vertinimą ir valdymą, vykdant ne maisto produktų rinkos priežiūrą;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Vykdo kitus su Tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius rinkos priežiūrą, reikalavimus ne maisto gaminiams, vartotojų teisių gynimo, visuomenės informavimo, valstybės tarnybos, viešojo administravimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje;
 • Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) bei darbo patirties ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje;
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti problemos sprendimo būdus, darbo metodus, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausiasis specialistas Virginijus Jusys

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal savo kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja rinkos priežiūrą bei rinkos ribojimo priemonių taikymą, kad vartotojams būtų teikiami tik atitinkantys teisės aktų reikalavimus bei saugūs produktai.
 • Teikia teritoriniams skyriams rekomendacijas dėl naujai įsigaliojusių teisės aktų ir standartų taikymo, vykdant rinkos priežiūrą, rengia metodinių nurodymų projektus, siūlo įmones, kuriose būtina atlikti patikrinimus, derina su teritorinių skyrių vedėjais bendrus patikrinimus (esant būtinumui juose dalyvauja).
 • Nustatyta tvarka gauna iš gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir paslaugų teikėjų reikalingą dokumentaciją, gaminių bandinius, kurių reikia norint patikrinti jų saugą ir nekenksmingumą vartotojų sveikatai.
 • Siūlo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) vadovybei panaikinti ūkio subjektams išduotus leidimus ir licenzijas verstis ta komercine – ūkine veikla, dėl kurios patiekti į rinką nesaugūs produktai padarė žalą vartotojų sveikatai ar sukėlė pavojų gyvybei.
 • Tikrinamų produktų srityje analizuoja sukauptą informaciją apie padėtį rinkoje, ją sistemina, teikia pastabas ir siūlymus, planuoja ir rengia tikslines tikrinimų programas.
 • Pagal kompetenciją atlieka pavojingų ne maisto produktų pašalinimo iš rinkos priežiūrą.
 • Pagal savo kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis bei teikia jiems informaciją Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais, informuoja vartotojus apie nustatytus nesaugius produktus.
 • Tarnyboje nustatyta tvarka, teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms.
 • Vadovaudamasis tiesioginės ir netiesioginės ne maisto produktų saugos priežiūros statistinių duomenų analize ir iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių gauta informacija, vertina tikrinamų produktų srityje ne maisto produktų pavojingumo riziką.
 • Pagal kompetenciją, pavedus skyriaus vedėjui atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse bei paruošia teikiamą informaciją suinteresuotoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitų valstybių institucijoms apie ne maisto produktus teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, vartotojų teisių apsaugos ne maisto produktų srityse.
 • Esant poreikiui, organizuoja ir vykdo pasiūlymų bei tiriamųjų užduočių mokslo įstaigoms užsakymą, bandymų atlikimo užsakymą ir pirkimo organizavimą akredituotose ar kitose laboratorijomis bei kitose ne maisto produktų atitikties įstaigose, ne maisto produktų sertifikavimo įstaigomis ne maisto produktų saugos ir kokybės problemų tyrimo klausimais, užtikrina ne maisto produktų saugos, kokybės ekspertizių, bandymų ir (ar) tyrimų atlikimą, siekiant tinkamai vykdyti Tarnybos funkcijas rinkos priežiūros srityje.
 • Atlieka rizikos vertinimą ir valdymą, vykdant ne maisto produktų rinkos priežiūrą.
 • Pagal kompetenciją rengia medžiagą Tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant Produktų saugos įstatymo pažeidimus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ne maisto produktų srityje.
 • Dalyvauja sudarant patikrinimų bei bandinių atrinkimo planus ir kontroliuoja jų vykdymą.
 • Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reguliuojančių ne maisto produktų saugą, kokybę, vartotojų teisių apsaugą, teisinio reguliavimo spragų šalinimo ir teisinio reguliavimo tobulinimo.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Vykdo kitus su Tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius rinkos priežiūrą, reikalavimus ne maisto gaminiams, vartotojų teisių gynimo, visuomenės informavimo, valstybės tarnybos, viešojo administravimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje.
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti problemos sprendimo būdus, darbo metodus, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Aida Astrauskienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal savo kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja rinkos priežiūrą bei rinkos ribojimo priemonių taikymą, kad vartotojams būtų teikiami tik atitinkantys teisės aktų reikalavimus bei saugūs produktai.
 • Teikia kitiems Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) struktūriniams padaliniams rekomendacijas dėl naujai įsigaliojusių teisės aktų ir standartų taikymo, vykdant rinkos priežiūrą, rengia metodinių nurodymų projektus, siūlo įmones, kuriose būtina atlikti patikrinimus, derina su teritorinių skyrių vedėjais bendrus patikrinimus.
 • Siūlo Tarnybos vadovybei panaikinti ūkio subjektams išduotus leidimus ir licenzijas verstis ta komercine – ūkine veikla, dėl kurios patiekti į rinką nesaugūs produktai padarė žalą vartotojų sveikatai ar sukėlė pavojų gyvybei.
 • Tikrinamų produktų srityje analizuoja sukauptą informaciją apie padėtį rinkoje, ją sistemina, teikia pastabas ir siūlymus, planuoja ir rengia tikslines tikrinimų programas.
 • Dalyvauja sudarant patikrinimų bei bandinių atrinkimo planus ir kontroliuoja jų vykdymą.
 • Atlieka ne maisto produktų (gaminių) rizikos vertinimą.
 • Pagal savo kompetenciją konsultuoja Tarnybos specialistus, fizinius ir juridinius asmenis bei teikia jiems informaciją institucijos kompetencijai priskirtais klausimais, informuoja vartotojus apie nustatytus nesaugius produktus.
 • Pagal savo kompetenciją dalyvauja Tarnybos komisijų ir darbo grupių veikloje.
 • Pagal kompetenciją rengia informaciją suinteresuotoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitų valstybių institucijoms apie ne maisto produktus teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, vartotojų teisių apsaugos ne maisto produktų srityse.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja atliekant pavojingų ne maisto produktų pašalinimo iš rinkos priežiūrą.
 • Vykdo bendradarbiavimą su akredituotomis ar paskelbtosiomis (paskirtosiomis) laboratorijomis, ne maisto produktų sertifikavimo įstaigomis bei koordinuoja , kitomis Lietuvos Respublikos rinkos priežiūrą atliekančiomis bei vartotojų teises ginančiomis institucijomis, atitikties įvertinimo įstaigomis, verslo ir vartotojų asociacijomis, ne maisto produktų saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie ne maisto gaminius teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, vartotojų teisių apsaugos ne maisto produktų srityse.
 • Dalyvauja vykdant potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros licencijų išdavimą.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Vykdo kitus su Tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius rinkos priežiūrą, reikalavimus ne maisto gaminiams, vartotojų teisių gynimo, visuomenės informavimo, valstybės tarnybos, viešojo administravimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje.
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti problemos sprendimo būdus, darbo metodus, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Ingrida Stulgienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal savo kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja rinkos priežiūrą bei rinkos ribojimo priemonių taikymą, kad vartotojams būtų teikiami tik atitinkantys teisės aktų reikalavimus bei saugūs produktai;
 • Teikia teritoriniams skyriams rekomendacijas dėl naujai įsigaliojusių teisės aktų ir standartų taikymo, vykdant rinkos priežiūrą, rengia metodinių nurodymų projektus, siūlo įmones, kuriose būtina atlikti patikrinimus, derina su teritorinių skyrių vedėjais bendrus patikrinimus (esant būtinumui juose dalyvauja);
 • Nustatyta tvarka gauna iš gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir paslaugų teikėjų reikalingą dokumentaciją, gaminių bandinius, kurių reikia norint patikrinti jų saugą ir nekenksmingumą vartotojų sveikatai;
 • Siūlo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) vadovybei panaikinti ūkio subjektams išduotus leidimus ir licenzijas verstis ta komercine – ūkine veikla, dėl kurios patiekti į rinką nesaugūs produktai padarė žalą vartotojų sveikatai ar sukėlė pavojų gyvybei;
 • Tikrinamų produktų srityje analizuoja sukauptą informaciją apie padėtį rinkoje, ją sistemina, teikia pastabas ir siūlymus, planuoja ir rengia tikslines tikrinimų programas;
 • Pagal kompetenciją atlieka pavojingų ne maisto produktų pašalinimo iš rinkos priežiūrą;
 • Pagal savo kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis bei teikia jiems informaciją Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais, informuoja vartotojus apie nustatytus nesaugius produktus;
 • Tarnyboje nustatyta tvarka, teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms;
 • Vadovaudamasis tiesioginės ir netiesioginės ne maisto produktų saugos priežiūros statistinių duomenų analize ir iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių gauta informacija, vertina tikrinamų produktų srityje ne maisto produktų pavojingumo riziką;
 • Pagal kompetenciją, pavedus skyriaus vedėjui atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse bei paruošia teikiamą informaciją suinteresuotoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitų valstybių institucijoms apie ne maisto produktus teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, vartotojų teisių apsaugos ne maisto produktų srityse;
 • Esant poreikiui, organizuoja ir vykdo pasiūlymų bei tiriamųjų užduočių mokslo įstaigoms užsakymą, bandymų atlikimo užsakymą ir pirkimo organizavimą akredituotose ar kitose laboratorijomis bei kitose ne maisto produktų atitikties įstaigose, ne maisto produktų sertifikavimo įstaigomis ne maisto produktų saugos ir kokybės problemų tyrimo klausimais, užtikrina ne maisto produktų saugos, kokybės ekspertizių, bandymų ir (ar) tyrimų atlikimą, siekiant tinkamai vykdyti Tarnybos funkcijas rinkos priežiūros srityje;
 • Atlieka rizikos vertinimą ir valdymą, vykdant ne maisto produktų rinkos priežiūrą;
 • Pagal kompetenciją rengia medžiagą Tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant Produktų saugos įstatymo pažeidimus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ne maisto produktų srityje;
 • Dalyvauja sudarant patikrinimų bei bandinių atrinkimo planus ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reguliuojančių ne maisto produktų saugą, kokybę, vartotojų teisių apsaugą, teisinio reguliavimo spragų šalinimo ir teisinio reguliavimo tobulinimo;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Vykdo kitus su Tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties išsilavinimą;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius rinkos priežiūrą, reikalavimus ne maisto gaminiams, vartotojų teisių gynimo, visuomenės informavimo, valstybės tarnybos, viešojo administravimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje.
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti problemos sprendimo būdus, darbo metodus, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Giedrė Abaravičienė (vaiko priežiūros atostogose)

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal savo kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja rinkos priežiūrą bei rinkos ribojimo priemonių taikymą, kad vartotojams būtų teikiami tik atitinkantys teisės aktų reikalavimus bei saugūs produktai.
 • Teikia teritoriniams skyriams rekomendacijas dėl naujai įsigaliojusių teisės aktų ir standartų taikymo, vykdant rinkos priežiūrą, rengia metodinių nurodymų projektus, siūlo įmones, kuriose būtina atlikti patikrinimus, derina su teritorinių skyrių vedėjais bendrus patikrinimus (esant būtinumui juose dalyvauja).
 • Nustatyta tvarka gauna iš gamintojų, importuotojų, pardavėjų ir paslaugų teikėjų reikalingą dokumentaciją, gaminių bandinius, kurių reikia norint patikrinti jų saugą ir nekenksmingumą vartotojų sveikatai.
 • Siūlo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) vadovybei panaikinti ūkio subjektams išduotus leidimus ir licenzijas verstis ta komercine – ūkine veikla, dėl kurios patiekti į rinką nesaugūs produktai padarė žalą vartotojų sveikatai ar sukėlė pavojų gyvybei.
 • Tikrinamų produktų srityje analizuoja sukauptą informaciją apie padėtį rinkoje, ją sistemina, teikia pastabas ir siūlymus, planuoja ir rengia tikslines tikrinimų programas.
 • Pagal kompetenciją atlieka pavojingų ne maisto produktų pašalinimo iš rinkos priežiūrą.
 • Pagal savo kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis bei teikia jiems informaciją Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais, informuoja vartotojus apie nustatytus nesaugius produktus.
 • Tarnyboje nustatyta tvarka, teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms.
 • Vadovaudamasis tiesioginės ir netiesioginės ne maisto produktų saugos priežiūros statistinių duomenų analize ir iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių gauta informacija, vertina tikrinamų produktų srityje ne maisto produktų pavojingumo riziką.
 • Pagal kompetenciją, pavedus skyriaus vedėjui atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse bei paruošia teikiamą informaciją suinteresuotoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitų valstybių institucijoms apie ne maisto produktus teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, vartotojų teisių apsaugos ne maisto produktų srityse.
 • Esant poreikiui, organizuoja ir vykdo pasiūlymų bei tiriamųjų užduočių mokslo įstaigoms užsakymą, bandymų atlikimo užsakymą ir pirkimo organizavimą akredituotose ar kitose laboratorijomis bei kitose ne maisto produktų atitikties įstaigose, ne maisto produktų sertifikavimo įstaigomis ne maisto produktų saugos ir kokybės problemų tyrimo klausimais, užtikrina ne maisto produktų saugos, kokybės ekspertizių, bandymų ir (ar) tyrimų atlikimą, siekiant tinkamai vykdyti Tarnybos funkcijas rinkos priežiūros srityje.
 • Atlieka rizikos vertinimą ir valdymą, vykdant ne maisto produktų rinkos priežiūrą.
 • Pagal kompetenciją rengia medžiagą Tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant Produktų saugos įstatymo pažeidimus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ne maisto produktų srityje.
 • Dalyvauja sudarant patikrinimų bei bandinių atrinkimo planus ir kontroliuoja jų vykdymą.
 • Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reguliuojančių ne maisto produktų saugą, kokybę, vartotojų teisių apsaugą, teisinio reguliavimo spragų šalinimo ir teisinio reguliavimo tobulinimo.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Vykdo kitus su Tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius rinkos priežiūrą, reikalavimus ne maisto gaminiams, vartotojų teisių gynimo, visuomenės informavimo, valstybės tarnybos, viešojo administravimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje.
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti problemos sprendimo būdus, darbo metodus, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Greta Pušneraitytė

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal savo kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja rinkos priežiūrą bei rinkos ribojimo priemonių taikymą, kad vartotojams būtų teikiami tik atitinkantys teisės aktų reikalavimus bei saugūs produktai;
 • Pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su Europos Sąjungos ne maisto produktų rinkos priežiūros politikos bei teisės aktų įgyvendinimu, projektų, rengimą, įstatymų ir kitų teisės aktų analizę;
 • Nuolat seka informacijos apie nesaugius gaminius teikimą Europos Komisijai per RAPEX sistemą, ją analizuoja ir teikia atsakingiems Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skyriams, siekiant įgyvendinti priemones, saugančias vartotojus nuo pavojingų ir netinkamos kokybės ne maisto prekių ir paslaugų;
 • Atlieka RAPEX sistemos ryšių palaikymo institucijos Lietuvoje funkcijas pagal Europos Komisijos sprendimą 2019/417, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos skubaus informavimo sistemos RAPEX, nustatytos pagal Direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos 12 straipsnį, ir jos pranešimų sistemos naudojimo gaires , atstovauja Tarnybai RAPEX sistemos ekspertų darbo grupės narių veikloje;
 • Pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetenciją organizuoja informacijos teikimą Rinkos priežiūros informacijos ir komunikacijos sistemoje (ICSMS) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008;
 • Pagal kompetenciją rengia medžiagą Tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant Produktų saugos įstatymo pažeidimus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ne maisto produktų srityje;
 • Vykdo informacijos apie ne maisto produktų rinkos priežiūros politiką bei jos įgyvendinimo praktiką užsienio valstybės kaupimą, analizavimą bei sisteminimą, siekiant pritaikyti šią informaciją;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos pranešimams ir kitiems pranešimams ne maisto produktų rinkos priežiūros klausimais, dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų švietimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių gynimo klausimais;
 • Dalyvauja įgyvendinant tarptautinius projektus ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje, pagal kompetenciją atstovauja tarptautinių institucijų ir organizacijų susitikimuose ir kitose veiklose;
 • Atlieka rizikos vertinimą ir valdymą, vykdant ne maisto produktų rinkos priežiūrą;
 • Pagal kompetenciją rengia medžiagą Tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant Produktų saugos įstatymo pažeidimus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ne maisto produktų srityje;
 • Pagal savo kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis bei teikia jiems informaciją Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais, informuoja vartotojus apie nustatytus nesaugius produktus;
 • Tarnyboje nustatyta tvarka, teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms;
 • Pagal kompetenciją, pavedus skyriaus vedėjui atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse bei paruošia teikiamą informaciją suinteresuotoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitų valstybių institucijoms apie ne maisto produktus teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, vartotojų teisių apsaugos ne maisto produktų srityse;
 • Atlieka savaitinių ataskaitų analizę pagal Skubių pranešimų apie pavojingus ne maisto produktus sistemoje Rapex spaskelbtas savaitines ataskaitas;
 • Laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos informacijos apsaugos, tvarkymo, naudojimo bei teikimo tvarkos. Nesudaro savo veiksmais ar neveikimu sąlygų korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms. Nedelsiant praneša Tarnybos direktoriui apie pastebėtą ar sužinotą korupcinio pobūdžio pažeidimą, apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo atžvilgiu vykdomą nusikalstamą (korupcinę) veiką ar bandymą paveikti kitus Tarnybos darbuotojus rengiant ar priimant sprendimus.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Rinkos priežiūros skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Korupcijos prevencijos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Produktų saugos, Reklamos ir kitus su vartotojų teisių apsauga, ne maisto produktų rinkos priežiūra bei darbo santykiais susijusius teisės aktus, Europos Sąjungos vartotojų politikos strategiją bei Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių ne maisto produktų rinkos priežiūrą, nuostatas. Gerai išmanyti ir sugebėti vadovautis Europos teisingumo teismo praktika ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader, Internet Explorer programomis.

 

 Rinkos priežiūros planavimo ir rizikos vertinimo skyriaus uždaviniai ir funkcijos 

 

Skyriaus uždaviniai:

 

 • Dalyvauti organizuojant ir vykdant ne maisto produktų rinkos priežiūros įgyvendinimą atsižvelgiant į ūkio subjektų skaičių ir siekiant optimizuoti verslui tenkančią naštą.
 • Koordinuoti nesaugių ne maisto produktų nuolatinį identifikavimą rinkoje, jų ribojimo ir šalinimo iš rinkos procesus.
 • Sudaryti Tarnybos priežiūros sričiai paskirtų ne maisto produktų patikrinimo planus bei vykdyti patikrinimų planų įgyvendinimo priežiūrą bei grįžtamojo ryšio kontrolę.
 • Organizuoti ir užtikrinti ne maisto produktų rizikos valdymą.
 • Užtikrinti tinkamą Europos Komisijos Skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai ir saugai gaminius, pranešimų apie pavojingus gaminius registravimo ir skelbimo sistemos (toliau – RAPEX) tvarkybą bei tinkamą bei savalaikį informacijos teikimą RAPEX kontaktiniam asmeniu.
 • Organizuoti potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros licencijų apskaitą.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 

 • Koordinuoja į rinką tiekiamų ne maisto produktų, atitikties ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimams priežiūrą, esant poreikiui, vykdo rinkos priežiūrą bei atlieka patikrinimus.
 • Organizuoja ne maisto produktų, galinčių sukelti pavojų žmogaus sveikatai, gyvybei ar turtui, valstybinę saugos ekspertizę Vyriausybės įgaliotose įstaigose
 • Analizuoja ne maisto produktų saugos bei kitus pažeidimus, jų atsiradimo priežastis ir ruošia rekomendacijas ir pasiūlymus, kaip tobulinti rinkos priežiūrą.
 • Bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos rinkos priežiūrą atliekančiomis institucijomis, atitikties įvertinimo įstaigomis, verslo ir vartotojų asociacijomis, ne maisto produktų saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie ne maisto gaminius teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi ne maisto gaminių srityse.
 • Analizuoja, kaupia ir skleidžia skelbiamą Europos Sąjungos, šalių narių ir kitų užsienio valstybių institucijų bei tarptautinių organizacijų informavimo priemonėse ir duomenų bazėse (PROSAFE, RAPEX, ir kt.) talpinamą informaciją ne maisto produktų rinkos priežiūros bei vartotojų teisių apsaugos srityje Tarnybos struktūriniams bei regioniniams padaliniams, visuomenei, visoms suinteresuotoms šalims.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir tikslinant Tarnybos priežiūros sričiai paskirtų ne maisto produktų patikrinimo planą bei pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą.
 • Organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja ne maisto produktų rizikos vertinimą bei valdymą.
 • Įgyvendina Europos Sąjungos teisę bei vykdo kitus Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus ne maisto produktų saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie ne maisto produktų teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, vartotojų teisių apsaugos ne maisto produktų srityse; Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka kartu su Tarptautinių reikalų skyriumi informuoja Europos Sąjungos institucijas apie ne maisto produktų saugą.
 • Dalyvauja šalies ir tarptautiniuose renginiuose, susitikimuose su gamintojais, importuotojais, platintojais, paslaugų teikėjais rinkos priežiūros klausimais; atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse.
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir atlieka teisės aktų projektų rengimą, įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, ar šie aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ne maisto produktų srityse.
 • Organizuoja tikslinius ir bendrus su kitomis institucijomis patikrinimus.
 • Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis bei teikia jiems informaciją Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais.
 • Teikia pasiūlymus neplaniniams patikrinimams, derina su Tarnybos skyrių vedėjais bendrus patikrinimus (esant būtinumui juose dalyvauja) bei teikia konsultacijas.
 • Organizuoja ir apskaito Tarnybos direktoriaus įsakymu sudarytos Komisijos išduotas potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros licencijas.
 • Organizuoja ir vykdo visus veiksmus susijusius su radiacine sauga.
 • Vykdo kitas Tarnybai teisės aktais numatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų bei Tarnybos direktoriaus įsakymus bei pavedimus.