en

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius

 

Skyriaus vedėja Dalia Malinauskienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Organizuoja, planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, vykdydamas Skyriui priskirtas funkcijas ir spręsdamas Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, pagal kompetenciją paskirsto užduotis, kontroliuoja, kaip jos vykdomos, užtikrina darbo drausmę ir atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų tinkamą įvykdymą;
 • Kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojams vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų įvykdymą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
 • Organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų dėl Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių organizacijų teisės aktų projektų, priskiriamų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai, rengimą ir derinimą su kitomis suinteresuotomis institucijomis;
 • Koordinuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovavimą tarptautinėse organizacijose, veikiančiose vartotojų apsaugos, ne maisto produktų rinkos priežiūros, turizmo ir kitose su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos kompetencija susijusiose srityse;
 • Organizuoja ir koordinuoja Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių projektų, kuriuose dalyvauja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, įgyvendinimą;
 • Užtikrina Bendrosios ryšių palaikymo tarnybos funkcijų įgyvendinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo;
 • Užtikrina nacionalinio kontaktinio centro funkcijų įgyvendinimą pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo;
 • Užtikrina nacionalinio kontaktinio centro funkcijų įgyvendinimą pagal 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB;
 • Prireikus inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja tarptautinių bei nacionalinių sutarčių bei susitarimų projektų, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai priskirtose srityse, rengimą;
 • Organizuoja ir koordinuoja informacijos apie vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros politiką bei jos įgyvendinimo praktiką užsienio valstybėse kaupimą, analizavimą bei sisteminimą;
 • Planuoja ir koordinuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos viešuosius ryšius ir formuoja viešųjų ryšių politiką;
 • Koordinuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbą su žiniasklaida;
 • Koordinuoja ir organizuoja vartotojų švietimą Vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijos srityse;
 • Koordinuoja ir organizuoja nacionalinius ir tarptautinius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos renginius – spaudos konferencijas, konferencijas, tarptautines konferencijas, informacinius seminarus, diskusijas, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų komandiruotes, užsienio svečių vizitus;
 • Koordinuoja ir organizuoja gaunamų prašymų (skundų) analizės atlikimą ir ataskaitų pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Koordinuoja ir organizuoja Vartotojų teisių apsaugos tarnybos kolegijos darbą ir aptarnavimą;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose svarstant jų parengtų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus bei pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos bei užsienio valstybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje;
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu koordinuoja ir įgyvendina institucijos vykdomas programas ar jų atskiras priemones;
 • Nesudaro savo veiksmais ar neveikimu sąlygų korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms, nedelsiant praneša Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui apie pastebėtą ar sužinotą korupcinio pobūdžio pažeidimą, apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo atžvilgiu vykdomą nusikalstamą (korupcinę) veiką ar bandymą paveikti kitus darbuotojus rengiant ar priimant sprendimus;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Skyriuje korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 • Vertina tiesiogiai pavaldžių Skyriaus tarnautojų veiklą, teikia rekomendacijas dėl tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo bei mokymo, teikia siūlymus dėl paskatinimų, nuobaudų skyrimo skyriaus tarnautojams ir darbuotojams;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų bendro darbo stažą.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Valstybės tarnybos, Korupcijos prevencijos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Visuomenės informavimo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymus ir kitus su valstybės tarnyba, vartotojų teisių apsauga, ne maisto produktų rinkos priežiūra bei darbo santykiais susijusius teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą ir ne maisto produktų rinkos priežiūrą, nuostatas. Žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Gerai išmanyti ir sugebėti vadovautis Europos Teisingumo Teismo praktika vartotojų teisių apsaugos bei ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader, programomis.
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip C1 lygiu.
 • Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“, ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija.

 

Vyresnioji patarėja Natalija Jarmulkovič

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Organizuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos viešuosius ryšius ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų ryšių politikos formavimo;
 • Suderina viešųjų ryšių planus su Skyriaus vedėju ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriumi, parengia ir teikia siūlymus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos tobulinimo klausimais;
 • Organizuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbą su žiniasklaida.
 • Organizuoja ir rengia spaudos konferencijas, viešųjų ryšių kampanijas – derina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojams tinkamą laiką, užtikrina visų numatytų dalyvių atvykimą, pranešimo žiniasklaidai parengimą ir išplatinimą;
 • Įgyvendina nacionalinio kontaktinio centro funkcijas pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja, palaiko ryšius su kitomis užsienio valstybių ir Lietuvos institucijomis, sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir užduotis, rengiant teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti informacijos teikimą pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai susitikimuose Lietuvoje ir užsienyje Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • Organizuoja tarptautinių ir nacionalinių sutarčių bei susitarimų projektų, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai priskirtose srityse, rengimą ir įgyvendinimą;
 • Organizuoja nacionalinius ir tarptautinius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos renginius – konferencijas, informacinius seminarus, diskusijas, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų komandiruotes, užsienio svečių vizitus;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose svarstant jų parengtų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus bei pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos bei užsienio valstybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir įgyvendina institucijos vykdomas programas ar jų atskiras priemones;
 • Organizuoja gaunamų prašymų (skundų) analizės ir jos ataskaitų rengimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Organizuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kolegijos darbą ir užtikrina posėdžių aptarnavimą;
 • Nesudaro savo veiksmais ar neveikimu sąlygų korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms, nedelsiant praneša Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui apie pastebėtą ar sužinotą korupcinio pobūdžio pažeidimą, apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo atžvilgiu vykdomą nusikalstamą (korupcinę) veiką ar bandymą paveikti kitus darbuotojus rengiant ar priimant sprendimus;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities komunikacijos studijų krypties aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje;
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Valstybės tarnybos, Korupcijos prevencijos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Visuomenės informavimo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymus ir kitus su valstybės tarnyba, vartotojų teisių apsauga, ne maisto produktų rinkos priežiūra, turizmo paslaugų teikėjų priežiūra bei darbo santykiais susijusius teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, ne maisto produktų rinkos priežiūrą, turizmo paslaugų teikėjų priežiūrą, nuostatas. Žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Gerai išmanyti ir sugebėti vadovautis Europos Teisingumo Teismo praktika vartotojų teisių apsaugos bei ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros normas, teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader, programomis;
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.

 

 Vyriausioji specialistė Indrė Repečkienė

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Nuolat tikrina ir seka informaciją LINESIS sistemoje apie Europos Sąjungos (ES) institucijose svarstomus klausimus, rengiamus ES teisės aktų projektus ir jų svarstymo eigą vartotojų teisių apsaugos srityje arba kitose susijusiose srityse bei informuoja apie naujausius pakeitimus Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėją, teikia su tuo susijusius pasiūlymus.
 • Dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES institucijose rengiamų ES teisės aktų projektų ir svarstomų klausimų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijos srityje, esant reikalui, dalyvauja ES institucijų rengiamuose posėdžiuose, darbo grupėse pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas.
 • Atlieka nacionalinio kontaktinio centro funkcijas pagal 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB.
 • Dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių projektus ir rengia ataskaitas apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dalyvavimą tokiuose projektuose.
 • Rengia apžvalgines medžiagas, pranešimus, aiškinamuosius raštus ir pan. ES institucijų prašymu, naudojant kitų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių pateiktus statistinius ar kitus duomenis, kad būtų užtikrintas teisingos ir tikslios atitinkamos informacijos apie Lietuvos situaciją vartotojų teisių apsaugos bei ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje pateikimas.
 • Vykdo informacijos apie vartotojų teisių apsaugos politiką bei jos įgyvendinimo praktiką užsienio valstybėse kaupimą, analizavimą bei sisteminimą, siekiant pritaikyti šią informaciją įgyvendinant Lietuvos vartotojų teisių apsaugos politiką.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją.
 • Užtikrina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos siunčiamų raštų vertimą, o esant reikalui, užtikrina vertimą atvykus užsienio šalių atstovams.
 • Organizuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų komandiruotes.
 • Dalyvauja organizuojant nacionalinius ir tarptautinius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos renginius – konferencijas, informacinius seminarus, diskusijas, užsienio svečių vizitus.
 • Organizuoja Vartotojų teisių apsaugos tarnybos kolegijos darbą ir užtikrina posėdžių aptarnavimą.
 • Nesudaro savo veiksmais ar neveikimu sąlygų korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms, nedelsiant praneša Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui apie pastebėtą ar sužinotą korupcinio pobūdžio pažeidimą, apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo atžvilgiu vykdomą nusikalstamą (korupcinę) veiką ar bandymą paveikti kitus darbuotojus rengiant ar priimant sprendimus.
 • Valstybės tarnautojas vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Valstybės tarnybos, Korupcijos prevencijos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Reklamos, Visuomenės informavimo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymus kitus su valstybės tarnyba, vartotojų teisių apsauga, ne maisto produktų rinkos priežiūra bei darbo santykiais susijusius teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą ir ne maisto produktų rinkos priežiūrą, nuostatas. Žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader, Internet Explorer programomis.
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu.

 

Vyriausioji specialistė Anastasija Sinjorė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Nuolat tikrina ir seka LINESIS sistemoje informaciją apie Europos Sąjungos institucijose svarstomus klausimus, rengiamus teisės aktų projektus ir jų svarstymo eigą vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje arba kitose susijusiose srityse bei informuoja apie naujausius pakeitimus Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėją, teikia su tuo susijusius pasiūlymus, siekiant užtikrinti reguliarų informacijos ES vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros klausimais pateikimą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.
 • Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose rengiamų teisės aktų projektų ir svarstomų klausimų vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Europos Sąjungos institucijų rengiamuose posėdžiuose, darbo grupėse pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas.
 • Rengia ir teikia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo svarstomų bylų, priskiriamų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai.
 • Atlieka Bendrosios ryšių palaikymo tarnybos funkcijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo.
 • Atlieka nacionalinio kontaktinio centro funkcijas pagal 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB.
 • Dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių projektus ir rengia ataskaitas apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dalyvavimą tokiuose projektuose.
 • Rengia apžvalgines medžiagas, pranešimus, aiškinamuosius raštus ir pan. Europos Sąjungos institucijų ar tarptautinių organizacijų prašymu, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijos klausimais.
 • Rengia gaunamų prašymų (skundų) analizę ir ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Rengia tarptautinių ir nacionalinių sutarčių bei susitarimų projektus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijos srityse, siekiant dvišalio ar daugiašalio bendradarbiavimo vartotojų apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje.
 • Dalyvauja organizuojant nacionalinius ir tarptautinius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos renginius – konferencijas, informacinius seminarus, diskusijas, užsienio svečių vizitus.
 • Organizuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų komandiruotes.
 • Užtikrina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos siunčiamų raštų vertimą, o esant reikalui, užtikrina vertimą atvykus užsienio šalių atstovams.
 • Nesudaro savo veiksmais ar neveikimu sąlygų korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms, nedelsiant praneša Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui apie pastebėtą ar sužinotą korupcinio pobūdžio pažeidimą, apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo atžvilgiu vykdomą nusikalstamą (korupcinę) veiką ar bandymą paveikti kitus darbuotojus rengiant ar priimant sprendimus.
 • Valstybės tarnautojas vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties išsilavinimą;
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Valstybės tarnybos, Korupcijos prevencijos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Reklamos, Visuomenės informavimo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, ne maisto produktų rinkos priežiūra susijusius teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą ir ne maisto produktų rinkos priežiūrą, nuostatas. Žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Gerai išmanyti ir sugebėti vadovautis Europos Teisingumo Teismo praktika vartotojų teisių apsaugos bei ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader programomis;
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu;

 

Vyriausioji specialistė Rusnė Gaidelytė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia ir skelbia informaciją Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje bei socialinių tinklų paskyrose, siekiant užtikrinti operatyvų visuomenės informavimą apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklą;
 • Rengia ir skelbia pranešimus spaudai, renka medžiagą straipsniams ir rengia jų projektus, teikia teisingą, išsamią ir etišką informaciją visoms žiniasklaidos priemonėms apie valstybės politikos vartotojų teisių apsaugos srityje įgyvendinimą, vartotojų teisių ir jų teisėtų interesų gynimą, siekiant formuoti teigiamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įvaizdį ir stiprinti vartotojų pasitikėjimą institucija;
 • Dalyvauja organizuojant nacionalinius ir tarptautinius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos renginius – konferencijas, informacinius seminarus, diskusijas, užsienio svečių vizitus.
 • Rrengia gaunamų prašymų (skundų) analizę ir ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupių veikloje, bendrauja ir bendradarbiauja su kitų vartotojų teises ginančių valstybės ir savivaldybių institucijų struktūriniais padaliniais ir valstybės tarnautojais, rengiant ir įgyvendinant viešųjų ryšių projektus;
 • Pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti vidurinį išsilavinimą;
 • Žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą ir kitus su vartotojų teisių apsauga, vartotojų švietimu, visuomenės informavimu susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros normas, teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

Tarptautinių ir viešųjų šių skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 

Pagrindiniai Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus uždaviniai:

  • Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką;
  • Tarptautinių ryšių srityje:
 • Organizuoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos, susijusios su Lietuvos Respublikos naryste Europos Sąjungoje ir kitose tarptautinėse organizacijose, įgyvendinimą;
 • Organizuoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tinkamą atstovavimą ir bendradarbiavimą jos kompetencijai priskirtose srityse su užsienio valstybių ir tarptautinėmis vartotojų teisių apsaugos institucijomis bei organizacijomis;
 • Viešųjų ryšių srityje:
 • Organizuoti vartotojų švietimą ir informavimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais;
 • Pagal kompetenciją bendrauti ir bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei vartotojų asociacijomis;
 • Užtikrinti savalaikę, teisingą ir prieinamą vidinę bei išorinę komunikaciją.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • Organizuoja Lietuvos Respublikos pozicijų dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų, priskiriamų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai, rengimą ir, esant reikalui, derinimą su kitomis suinteresuotomis institucijomis;
 • Organizuoja Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių projektų, kuriuose dalyvauja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, įgyvendinimą bei užtikrina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovavimą tarptautinėse organizacijose ir dalyvavimą jų veikloje;
 • Įgyvendina Bendrosios ryšių palaikymo tarnybos funkcijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo;
 • Įgyvendina nacionalinio kontaktinio centro funkcijas pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo;
 • Įgyvendina nacionalinio kontaktinio centro funkcijas pagal 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB;
 • Organizuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų komandiruotes į užsienį bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovavimą užsienyje;
 • Organizuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos gaunamų ir siunčiamų į užsienį raštų vertimą;
 • Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie vartotojų apsaugos politiką bei jos įgyvendinimo praktiką užsienio valstybėse;
 • Organizuoja informacijos teikimą Europos Sąjungos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir užsienio valstybėms bei bendradarbiavimą su užsienio valstybių vartotojų teisių gynimo institucijomis;
 • Organizuoja ir vykdo vartotojų švietimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros srityse;
 • Koordinuoja vartotojų teisių apsaugos sistemos institucijų vykdomą vartotojų švietimą;
 • Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos viešuosius ryšius ir formuoja viešųjų ryšių politiką;
 • Nuolat rengia ir informacijos sklaidos priemonėmis teikia visuomenei informaciją apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomą veiklą, priimtus sprendimus, formuojamą vartotojų teisių apsaugos politiką jos įgyvendinimą bei organizuoja aktualios informacijos skelbimą ir nuolatinį jos atnaujinimą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje;
 • Organizuoja mokymus ir seminarus vartotojams ir verslininkams vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros srityje;
 • Organizuoja nacionalinius ir tarptautinius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos renginius – spaudos konferencijas, konferencijas, diskusijas, užsienio svečių vizitus;
 • Prireikus inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja nacionalinių ir tarptautinių sutarčių bei susitarimų projektų, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai priskirtose srityse, rengimą;
 • Organizuoja gaunamų prašymų (skundų) analizės atlikimą ir ataskaitų pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Aptarnauja Vartotojų teisių apsaugos tarnybos kolegiją, organizuoja jos darbą;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose svarstant parengtų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;
 • Dalyvauja rengiant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą;
 • Vykdo kitus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus.