en

Teisės skyrius

Teisės skyrius

 

Skyriaus vedėja Audronė Kaušylienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Organizuoja ir kontroliuoja Teisės skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas.
 • Kontroliuoja Teisės skyriaus valstybės tarnautojų vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų įvykdymą, kad užduotys būtų atliekamos laiku, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
 • Pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektų vartotojų teisių apsaugos bei rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse rengimą, analizę, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, atlieka rengiamų teisės aktų antikorupcinį vertinimą, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, ar šie aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje.
 • Analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos bei rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse, jų taikymo praktikos problemas, teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje.
 • Padeda Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui formuoti personalo sudėtį, organizuoti personalo priėmimą ir atleidimą iš jų, formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, kurti ir įgyvendinti personalo motyvacinę sistemą, sudaryti mokymo metinius planus, juos tikslinti ir organizuoti jų įgyvendinimą, padėti struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje, įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas, teisę į karjerą, žmogiškųjų išteklių plėtrą, atlieka personalo sudėties analizę, pagal kompetenciją kartu su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia pasiūlymus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje, atlieka kitas su personalo administravimu susijusias funkcijas, siekiant tinkamai įgyvendinti Skyriui priskirtas funkcijas.
 • Organizuoja skundų, prašymų nagrinėjimą dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą.
 • Organizuoja ieškinių dėl vartotojų viešojo intereso gynimo bei išvadų teismams Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, teikimą, siekiant apginti vartotojų teises ir interesus.
 • Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais organizuoja ir rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus priimamų įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse.
 • Dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų švietimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse klausimais.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, organizuoja ir atlieka korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu koordinuoja ir įgyvendina institucijos vykdomas programas ar jų atskiras priemones, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šios strategijos uždaviniai ir priemonės.
 • Organizuoja skyriui priskirtos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės dalies tvarkymą, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą bei rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje.
 • Teikia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo bei skyriaus veiklos tobulinimo.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Teisės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį vartotojų teisių apsaugos srityje.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Civilinio proceso kodeksą, Civilinį kodeksą, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos, Energetikos, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Korupcijos prevencijos, Administracinių bylų teisenos įstatymus, kitus su vartotojų teisių apsauga bei ne maisto produktų rinkos priežiūra susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą ir ne maisto produktų rinkos priežiūrą
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu.

 

Vyresnioji patarėja Irina Martinkevič

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  • Padeda Skyriaus vedėjui planuoti, organizuoti ir paskirstyti darbus priskirtiems darbuotojams, kontroliuoti jų vykdymą ir užtikrinti atitikimą teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.
  • Pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityje.
  • Nagrinėja prašymus, skundus dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimų dėl nesąžiningų sąlygų taikymo projektus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą.
  • Rengia ieškinių projektus dėl vartotojų viešojo intereso gynimo bei išvadų projektus teismams, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą bei siekiant apginti vartotojų teises ir interesus.
  • Rengia atsiliepimus ir atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose esant skundams dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, jos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ar darbuotojų veiksmų (neveikimo), siekiant tinkamai apginti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus.
  • Rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus priimamų įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
  • Analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityje, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityje.
  • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse, taip pat pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų bei jų derinimo.
  • Dalyvauja vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų švietimą, informavimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse klausimais.
  • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos posėdžiuose, teikia pasiūlymus teisės aktų rengimo ir taikymo klausimais, siekiant užtikrinti Skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą.
  • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, Skyriaus vedėjo pavedimu koordinuoja ir įgyvendina institucijos vykdomas programas ar jų atskiras priemones, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šios strategijos uždaviniai ir priemonės.
  • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją.
  • Bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje.
  • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip dviejų metų teisinio darbo patirtį vartotojų teisų apsaugos srityje.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinio proceso kodeksą, Civilinį kodeksą, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos, Energetikos, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus, kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu.

 

Vyresnioji patarėja Laura Aleinikova

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityje.
 • Nagrinėja prašymus, skundus dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimų dėl nesąžiningų sąlygų taikymo projektus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą.
 • Rengia ieškinių projektus dėl vartotojų viešojo intereso gynimo bei išvadų projektus teismams, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą bei siekiant apginti vartotojų teises ir interesus.
 • Rengia atsiliepimus ir atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose esant skundams dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, jos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ar darbuotojų veiksmų (neveikimo), siekiant tinkamai apginti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus.
 • Koordinuoja ir vykdo personalo administravimo funkcijas, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas, paskirsto darbus darbuotojams, atliekantiems personalo administravimą, kontroliuoja jų vykdymą ir užtikrina atitikimą teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.
 • Pagal kompetenciją koordinuoja ir rengia arba dalyvauja rengiant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vidaus tvarką ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, kartu su kitais struktūriniais padaliniais atlieka jų funkcijų ir (ar) įstaigos pareigybių analizę, teikiant pasiūlymus ir išvadas dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo, konsultuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo, siekiant užtikrinti tinkamą personalo administravimą.
 • Padeda Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui ir Skyriaus vedėjui formuojant personalo sudėtį, įstaigos personalo mokymo prioritetus, sudaro metinius mokymo planus, teikia ataskaitas apie praėjusių metų mokymo planų įgyvendinimą.
 • Koordinuoja ir atlieka personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo pažymėjimų išdavimą, jų registraciją atitinkamuose apskaitos žurnaluose, organizuoja atostogų suteikimą personalui, vykdo darbo ir poilsio laiko apskaitą.
 • Atlieka prašymų, skundų ir kitos dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų (neveikimo) informacijos nagrinėjimą ir analizę.
 • Padeda kurti ir įgyvendinti personalo motyvacinę sistemą, padeda struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje, padeda užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos bei vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas, teisę į karjerą, siekiant tinkamai įgyvendinti Skyriui priskirtas funkcijas.
 • Skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais, padeda Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą, padeda organizuoti valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, įgyvendina personalo strategijos tikslus ir priemones, siekiant užtikrinti tinkamą personalo valdymą.
 • Organizuoja bylų pagal bylų nomenklatūrą personalo klausimais formavimą, tvarkymą ir nustatyta tvarka perdavimą archyvui, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais informacijos valstybės tarnautojų registrui pateikimą bei organizuoja ir tvarko, tikslina šiame registre pateiktus duomenis, kad būtų tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimai.
 • Rengia ir derina su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų atstovais, suinteresuotais padaliniais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vidaus administravimo dokumentus (tvarkas, taisykles, aprašus, nuostatus ir kt.), skirtus organizacinei kultūrai ir personalo politikai formuoti, motyvuoti, skatinti ir adaptuoti, lygybės politikai įgyvendinti, vidaus administravimo procesams efektyvinti. Analizuoja atsiliepimus apie minėtais dokumentais nustatomų tvarkų efektyvumo ir įgyvendinimo, prireikus, teikia siūlymus dėl jų pakeitimų ir (ar) papildymų naujomis nuostatomis.
 • Konsultuoja, teikia metodinę pagalbą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, prisideda prie Skyriaus kompetencijos gerinimo, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl personalo administravimo procedūrų efektyvinimo.
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, Skyriaus vedėjo pavedimu koordinuoja ir įgyvendina institucijos vykdomas programas ar jų atskiras priemones, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šios strategijos uždaviniai ir priemonės.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip dviejų metų teisinio darbo patirtį vartotojų teisų apsaugos srityje.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Civilinio proceso kodeksą, Civilinį kodeksą, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos, Energetikos, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus, kitus su vartotojų teisių apsauga bei personalo administravimu susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Patarėja Dovilė Dulkienė (suteiktos vaiko priežiūros atostogos)

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  • Pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityje.
  • Nagrinėja prašymus, skundus dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimų dėl nesąžiningų sąlygų taikymo projektus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą.
  • Rengia ieškinių projektus dėl vartotojų viešojo intereso gynimo bei išvadų projektus teismams, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą bei siekiant apginti vartotojų teises ir interesus.
  • Rengia atsiliepimus ir atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose esant skundams dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, jos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ar darbuotojų veiksmų (neveikimo), siekiant tinkamai apginti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus.
  • Rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus priimamų įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
  • Analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityje, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityje.
  • Teisės aktų nustatyta tvarka alieka korupcijos pasireiškimo tikimybės Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje nustatymą.
  • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse, taip pat pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų bei jų derinimo.
  • Dalyvauja vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų švietimą, informavimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse klausimais.
  • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos posėdžiuose, teikia pasiūlymus teisės aktų rengimo ir taikymo klausimais, siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą.
  • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją.
  • Bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje.
  • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip dviejų metų teisinio darbo patirtį vartotojų teisų apsaugos srityje.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinio proceso kodeksą, Civilinį kodeksą, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos, Energetikos, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus, kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu.

 

Vyriausioji specialistė Agnieška Romelytė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  • Pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityje.
  • Nagrinėja prašymus (skundus) dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimų dėl nesąžiningų sąlygų taikymo projektus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą.
  • Rengia ieškinių projektus dėl vartotojų viešojo intereso gynimo bei išvadų projektus teismams, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą bei siekiant apginti vartotojų teises ir interesus. Rengia atsiliepimus ir atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose esant skundams dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, jos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ar darbuotojų veiksmų (neveikimo), personalo administravimo klausimais, siekiant tinkamai apginti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus.
  • Pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vidaus tvarką ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, kartu su kitais struktūriniais padaliniais atlieka jų funkcijų ir (ar) įstaigos pareigybių analizę, teikiant pasiūlymus ir išvadas dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo, konsultuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo, siekiant užtikrinti tinkamą personalo administravimą;
  • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis personalo administravimo klausimais, siekiant įgyvendinti personalo valdymo politiką;
  • Padeda formuoti personalo sudėtį, vykdo personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, išduoda valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo pažymėjimus, juos registruoja atitinkamuose apskaitos žurnaluose, padeda organizuoti atostogų suteikimą personalui, vykdo darbo ir poilsio laiko apskaitą, padeda formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, sudaryti mokymo metinius planus, juos tikslinti ir organizuoti jų įgyvendinimą, padeda kurti ir įgyvendinti personalo motyvacinę sistemą, padeda struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje, padeda užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos bei vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas, teisę į karjerą, siekiant tinkamai įgyvendinti Skyriui priskirtas funkcijas;
  • Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais ir juos registruoja, rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus personalo administravimo srityje;
  • Skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais, padeda Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą, padeda organizuoti valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, įgyvendina personalo strategijos tikslus ir priemones, siekiant užtikrinti tinkamą personalo valdymą;
  • Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui bylas pagal bylų nomenklatūrą personalo klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia informaciją valstybės tarnautojų registrui bei tvarko, tikslina šiame registre pateiktus duomenis, kad būtų tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimai;
  • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją;
  • Valstybės tarnautojas vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Civilinio proceso kodeksą, Civilinį kodeksą, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos, Energetikos, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus, kitus su vartotojų teisių apsauga bei personalo administravimu susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Mokėti anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.

 

Vyriausioji specialistė Agnė Gudonytė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityje.
 • Nagrinėja prašymus, skundus dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimų dėl nesąžiningų sąlygų taikymo projektus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą.
 • Rengia ieškinių projektus dėl vartotojų viešojo intereso gynimo bei išvadų projektus teismams, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą bei siekiant apginti vartotojų teises ir interesus.
 • Rengia atsiliepimus ir atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose esant skundams dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, jos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ar darbuotojų veiksmų (neveikimo), siekiant tinkamai apginti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse, taip pat pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų bei jų derinimo.
 • Dalyvauja vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų švietimą, informavimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse klausimais.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos posėdžiuose, teikia pasiūlymus teisės aktų rengimo ir taikymo klausimais, siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją.
 • Bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Civilinio proceso kodeksą, Civilinį kodeksą, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos, Energetikos, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus, kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Milda Bacytė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityje.
 • Nagrinėja prašymus, skundus dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimų dėl nesąžiningų sąlygų taikymo projektus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą.
 • Rengia ieškinių projektus dėl vartotojų viešojo intereso gynimo bei išvadų projektus teismams, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą bei siekiant apginti vartotojų teises ir interesus.
 • Rengia atsiliepimus ir atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose esant skundams dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, jos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ar darbuotojų veiksmų (neveikimo), siekiant tinkamai apginti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse, taip pat pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų bei jų derinimo.
 • Dalyvauja vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų švietimą, informavimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse klausimais.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos posėdžiuose, teikia pasiūlymus teisės aktų rengimo ir taikymo klausimais, siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją.
 • Bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Civilinio proceso kodeksą, Civilinį kodeksą, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos, Energetikos, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus, kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Barbara Jacevič

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityje.
 • Nagrinėja prašymus (skundus) dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimų dėl nesąžiningų sąlygų taikymo projektus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą.
 • Rengia ieškinių projektus dėl vartotojų viešojo intereso gynimo bei išvadų projektus teismams, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą bei siekiant apginti vartotojų teises ir interesus. Rengia atsiliepimus ir atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose esant skundams dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, jos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ar darbuotojų veiksmų (neveikimo), personalo administravimo klausimais, siekiant tinkamai apginti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis personalo administravimo klausimais, siekiant įgyvendinti personalo valdymo politiką;
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais ir juos registruoja, rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus personalo administravimo srityje;
 • Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui bylas pagal bylų nomenklatūrą personalo klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia informaciją valstybės tarnautojų registrui bei tvarko, tikslina šiame registre pateiktus duomenis, kad būtų tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimai;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją;
 • Darbuotojas vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį bakalauro išsilavinimą;
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Civilinio proceso kodeksą, Civilinį kodeksą, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos, Energetikos, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus, kitus su vartotojų teisių apsauga bei personalo administravimu susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Teisės skyriaus uždaviniai ir funkcijos

Teisės skyriaus uždaviniai:

  • Organizuoti, rengti ir/ar dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityse;
  • Vertinti, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir juridinės technikos reikalavimus;
  • Pagal kompetenciją užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ir ne maisto produktų rinkos priežiūrą reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
  • Teikti išvadas ir pasiūlymus teisės taikymo klausimais vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityse;
  • Pagal kompetenciją spręsti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai kylančias teisines problemas ir kontroliuoti priimamų sprendimų teisėtumą ir teisinį pagrįstumą;
  • Kontroliuoti ir įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus bei atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje;
  • Padėti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui vykdyti personalo administravimo funkcijas, įgyvendinti Darbo kodekso, Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas, susijusias su personalo administravimu;
  • Užtikrinti personalo gebėjimų tobulinimą, atsižvelgiant į Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai nustatytus strateginius tikslus ir uždavinius;
  • Atstovauti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;
  • Pagal kompetenciją bendrauti ir bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei vartotojų asociacijomis.

Teisės skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   • Pagal kompetenciją organizuoja, rengia ir/ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
   • Pagal kompetenciją vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir juridinės technikos reikalavimus;
   • Pagal kompetenciją vertina ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
   • Atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų projektų analizę, prireikus rengia ir teikia išvadas, ar teisės aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse;
   • Atlieka parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, konsultuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus korupcijos prevencijos teisiniais klausimais;
   • Analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
   • Rengia teismams ieškinių projektus dėl vartotojų viešojo intereso gynimo bei išvadų projektus Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylų nagrinėjimą;
   • Atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose svarstant jų parengtų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
   • Nagrinėja prašymus (skundus) dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimų dėl nesąžiningų sąlygų taikymo projektus;
   • Gavus iš kitų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių įvertinimo medžiagą dėl korupcijos tikimybės šiuose padaliniuose, atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje kiekvienų metų III ketvirtyje ir užtikrina informacijos apie tai pateikimą Teisingumo ministerijai;
   • Įgyvendina korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir kontroliuoja jų laikymąsi Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje;
   • Pagal kompetenciją vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių pateiktos sutartys, kurias pasirašo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius, atitiktų teisės aktų reikalavimus;
   • Padeda Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui formuoti personalo sudėtį, kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą, formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, sudaro įstaigos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą;
   • Atsižvelgiant į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
   • Kartu su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūriniais padaliniais atlieka įstaigos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) įstaigos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose įstaigai nustatytus uždavinius;
   • Padeda Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje, pagal kompetenciją kartu su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
   • Padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje;
   • Rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo, rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
   • Organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
   • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu organizuoja valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą;
   • Formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
   • Pagal kompetenciją padeda Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
   • Padeda Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
   • Rengia planus, ataskaitas ir informaciją personalo klausimais ir teikia jas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
   • Tvarko ir užtikrina valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitą ir išdavimą, tvirtina dokumentų kopijas, rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti;
   • Teikia teisines konsultacijas struktūrinių padalinių vadovams ir kitiems darbuotojams skyriaus kompetencijos klausimais;
   • Nuolat seka teisės aktų kaitą priskirtoje srityje, informuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorių, struktūrinių padalinių vadovus ir kitus darbuotojus apie aktualius teisės aktų pakeitimus;
   • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, teikiant pasiūlymus teisės aktų rengimo ir teisės aktų taikymo klausimais;
   • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą;
   • Tvarko skyriui priskirtą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės dalį.