en

Turizmo rinkos priežiūros skyrius

Turizmo rinkos priežiūros skyrius

 

Skyriaus vedėjas Valdemaras Stempkauskas

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
 • Kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojų atliekamų darbų kokybę, užduočių ir pavedimų įvykdymą nustatytais terminais, tikrina ir vizuoja Skyriaus ir kitų struktūrinių padalinių parengtus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;
 • Dalyvauja derinant ES teisės aktų nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal Skyriaus kompetenciją ir, pavedus direktoriui, atstovauja pristatant Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais;
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginius vartotojų teisių apsaugos ir turizmo veiklos planavimo dokumentus ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos planą;
 • Organizuoja ir kontroliuoja kelionių organizatorių ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjų veiklos priežiūrą bei kontrolę (įskaitant finansinę);
 • Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų, susijusių su turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūra, vykdymą;
 • Organizuoja ir kontroliuoja turizmo paslaugų teikėjų planinių ir neplaninių patikrinimų vykdymą;
 • Organizuoja ir kontroliuoja administracinės atsakomybės taikymą turizmo paslaugų teikėjams;
 • Organizuoja ir koordinuoja turizmo paslaugų vartotojų interesų atstovavimą kelionių organizatorių ir turizmo paslaugų rinkinių pardavėjų nemokumo arba bankroto atvejais;
 • Kartu su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Teisės skyriumi organizuoja ir rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą pagal Skyriaus kompetenciją;
 • Organizuoja medžiagos rengimą seminarams, konferencijoms, spaudos pranešimams dėl turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros;
 • Organizuoja informacijos turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros klausimais kaupimą, apibendrinimą, analizuoja nustatytus pažeidimus, jų priežastis, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą;
 • Konsultuoja institucijų, įstaigų, organizacijų atstovus, turizmo paslaugų teikėjus, turistus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • Organizuoja skyriui priskirtos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės dalies tvarkymą, turizmo paslaugų teikėjų sąrašų tvarkymą, užtikrinant aktualios informacijos teikimą visuomenei;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai nacionalinėse ir ES institucijose, įstaigose ir organizacijose;
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos administracijos padaliniais, kitomis nacionalinėmis įstaigomis ir organizacijomis, įskaitant turizmo verslo ir kitas asociacijas bei ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis turizmo srities teisinio reguliavimo, turizmo paslaugų teikėjų priežiūros srityse;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų srities ekonomikos, finansų, vadybos ar apskaitos krypties išsilavinimą;
 • Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ūkio subjektų priežiūros srityje;
 • Išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius viešąjį administravimą, turizmo sritį, vartotojų teisių apsaugą;
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

 

Vyriausioji specialistė Ramunė Tamošaitienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Atlieka informacinių valdymo sistemų vystymo poreikių, reikalingų veiksmingam turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros vykdymui, analizę ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
 • Rengia ataskaitas apie turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą;
 • Kuria, diegia, administruoja ir vysto informacines technologijas skirtas turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrai;
 • Dalyvauja informacijos valdymo priemonių tobulinimo, elektroninės valdžios, informacinės visuomenės plėtros projektuose, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančių turizmo paslaugų priežiūros informacinių valdymo sistemų kūrime;
 • Koordinuoja turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros rezultatų duomenų valdymą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacinėse sistemose;
 • Dalyvauja kitų institucijų įgyvendinamuose informacinių technologijų projektuose, susijusiuose su turizmo paslaugų teikimu;
 • Skelbia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos svetainėje Skyriaus darbuotojų pateiktą informaciją, susijusią su turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūra;
 • Atlieka kelionių organizatorių priežiūrą ir rizikos vertinimą teisės aktuose nustatytu periodiškumu;
 • Pagal kompetenciją tvarko priskirtą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės dalį;
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos administracijos padaliniais, kitomis nacionalinėmis įstaigomis ir organizacijomis, įskaitant turizmo verslo ir kitas asociacijas turizmo srities teisinio reguliavimo, vartotojų teisių apsaugos turizmo paslaugų srityje, turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros srityje;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) fizinių arba technologijos mokslų srities (matematika, taikomoji matematika, inžinerinė informatika) išsilavinimą;
 • Turėti darbo patirties informacinių technologijų srityje, rinkos priežiūros, veiklos analizės srityse;
 • Išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius turizmo sritį, vartotojų teisių apsaugą, ūkio subjektų rizikos vertinimą, ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms vykdyti;
 • Gebėti savarankiškai rengti teisės aktų projektus, atlikti kitų institucijų parengtų teisės aktų ekspertinį įvertinimą;
 • Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • Išmanyti dokumentų rengimo taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei procedūras, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Turėti informacinių ir komunikacinių technologijų kompetenciją pažengusio vartotojo lygiu;
 • Mokėti užsienio (anglų) kalbą B1 lygiu.

 

Vyriausioji specialistė Ramunė Lūžaitė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo apgyvendinimo paslaugų teikėjų licencijavimą;
 • Dalyvauja vykdant apgyvendinimo paslaugų teikėjų priežiūrą, siekiant užtikrinti, kad turizmo paslaugų teikėjų veikla atitiktų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos turizmo teisės aktų reikalavimus;
 • Atlieka Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos sekretoriaus ir klasifikavimo eksperto funkcijas;
 • Pagal kompetenciją atlikdamas apgyvendinimo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • Rengia apgyvendinimo paslaugas reglamentuojančių teisės aktų projektus, pagal kompetenciją teikia pastabas ir siūlymus kitų institucijų parengtiems teisės aktų projektams;
 • Rengia administracinių sprendimų bei kitų dokumentų, reikalingų Lietuvos Respublikos turizmo įstatymui ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams apgyvendinimo paslaugų srityje įgyvendinti, projektus;
 • Teikia siūlymus dėl apgyvendinimo paslaugų teikėjų veiklos reglamentavimo;
 • Pagal kompetenciją atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesams valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, organizacijose, įmonėse, teismuose, santykiuose su kitais trečiaisiais asmenimis, dalyvauja atitinkamų darbo grupių ar komisijų darbe;
 • Konsultuoja institucijų, įstaigų, organizacijų atstovus, turizmo paslaugų teikėjus, vartotojus, turistus pagal kompetenciją;
 • Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;
 • Dalyvauja kuriant su turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūra susijusias informacines sistemas;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
 • Turėti patirties rinkos priežiūros srityje ir teisinio darbo patirties;
 • Išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius turizmo sritį, vartotojų teisių apsaugą bei kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms vykdyti;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Būti susipažinusiam su ES teisės aktais turizmo paslaugų teikimo ir vartotojų teisių apsaugos srityse;
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • Mokėti vieną užsienio (anglų, prancūzų, vokiečių) kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Marija Dankė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Nustatyta tvarka vykdo turizmo paslaugų teikėjų priežiūrą;
 • Vadovaudamasis tiesioginės ir netiesioginės priežiūros statistinių ir finansinių duomenų analize, atlieka turizmo paslaugų teikėjų rizikos vertinimą teisės aktuose nustatytu periodiškumu;
 • Kontroliuoja kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentus ir jų savalaikį pateikimą naudos gavėjui – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai.
 • Atlieka turizmo paslaugų teikėjų pažymėjimo išdavimo, registravimo, sąrašų tvarkymo bei kitas susijusias procedūras; suveda duomenis į Licencijavimo informacinę sistemą.
 • Vykdo neplaninius turizmo paslaugų teikėjų patikrinimus,
 • Atlieka standartinių turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygų priežiūrą;
 • Atlieka kelionių organizatorių svetainių stebėseną dėl informacinių formų naudojimo, organizuotos turistinės kelionės sąlygų ir kitų Turizmo įstatyme nustatytų nuostatų atitikimo.
 • Atlieka nelegalių paslaugų teikėjų paiešką ir vykdo jų prevenciją;
 • Įstatymų nustatytais atvejais surašo turizmo paslaugų teikėjams protokolus, administracinius nurodymus dėl administracinės atsakomybės taikymo.
 • Vykdo turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros ir kontrolės trukdžių identifikavimą ir teikia pasiūlymus dėl jų šalinimo, teisinio reglamentavimo tobulinimo bei teikia pasiūlymus dėl turizmo paslaugų teikėjų neplaninių patikrinimų vykdymo;
 • Pagal kompetenciją rengia informaciją žiniasklaidai;
 • Rengia ataskaitas apie turizmo paslaugų teikėjų priežiūrą;
 • Atstovauja turizmo paslaugų vartotojų interesus kelionių organizatorių, turizmo paslaugų rinkinių pardavėjų nemokumo arba bankroto atvejais, kai tai numatyta turizmo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
 • Pagal kompetenciją konsultuoja institucijų, įstaigų, organizacijų atstovus, turizmo paslaugų teikėjus, turistus;
 • Pagal kompetenciją tvarko priskirtą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės dalį, tvarko kelionių organizatorių, kelionių pardavimo agentų ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjų sąrašus;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, teikiant pasiūlymus teisės aktų rengimo ir teisės aktų taikymo ar kitais su turizmo paslaugų teikėjų priežiūra susijusiais klausimais;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų srities ekonomikos, finansų ar apskaitos krypties išsilavinimą;
 • Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo, įmonių finansų audito srityse ar įmonių finansų analizės ir nemokumo rizikos valdymo patirties;
 • Išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius turizmo sritį, vartotojų teisių apsaugą, finansinį auditą, buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms vykdyti;
 • Gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
 • Mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) B1 lygiu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, naudotis Licencijų informacine sistema, kitomis elektroninių paslaugų teikimo sistemomis;
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Vyriausioji specialistė Irena Leleivienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Vykdo apgyvendinimo ir kitų turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą;
 • Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus dėl apgyvendinimo paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimų;
 • Savo kompetencijos ribose rengia poįstatyminių teisės aktų projektus;
 • Priima nuotoliniu būdu (elektroniniai valdžios vartai) gautus prašymus ir juos vertina;
 • Suveda apgyvendinimo paslaugų teikėjų duomenų į Licencijų išdavimo sistemą;
 • Vykdo klasifikuojamų objektų apžiūras;
 • Teikia skelbti apgyvendinimo paslaugų teikėjų duomenis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje;
 • Organizuoja mokymus apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertams;
 • Pagal kompetenciją konsultuoja institucijų, įstaigų, organizacijų atstovus apgyvendinimo paslaugų teikėjus, vartotojus;
 • Identifikuoja apgyvendinimo paslaugų teikimo trukdžius ir teikia siūlymus dėl jų šalinimo, teisinio reglamentavimo tobulinimo;
 • Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;
 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia byloms teismuose nagrinėti reikalingus procesinius dokumentus;
 • Pagal kompetenciją atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, organizacijose, įmonėse, teismuose, santykiuose su kitais trečiaisiais asmenimis, dalyvauja atitinkamų darbo grupių ar komisijų darbe;
 • Rengia ataskaitas apie apgyvendinimo paslaugų teikėjus, teikia pasiūlymus, išvadas ir rekomendacijas, reikalingas priimant sprendimus ir juos įgyvendinant šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos administracijos padaliniais, kitomis nacionalinėmis įstaigomis ir organizacijomis, įskaitant turizmo verslo ir kitas asociacijas;
 • Vykdo kitus, su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis nenuolatinio pobūdžio, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities išsilavinimą (bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį) ir darbo patirties vykdant projektų įgyvendinimo ar ūkio subjektų veiklos priežiūrą;
 • Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties vykdant projektų įgyvendinimo ar ūkio subjektų veiklos priežiūrą;
 • Išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius turizmo sritį, vartotojų teisių apsaugą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms vykdyti;
 • Būti susipažinusiam su ES teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo paslaugų teikimą mokėti juos taikyti praktikoje;
 • Gebėti savarankiškai rengti administracinių nusižengimų protokolus, poįstatyminių teisės aktų projektus;
 • Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, ataskaitas bei kitus dokumentus būtinus atliekamoms funkcijoms;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas bei procedūras, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, naudotis Licencijų informacine sistema, kitomis elektroninių paslaugų teikimo sistemomis;
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Vyriausioji specialistė Ieva Lankelienė

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją rengia turizmo paslaugas reglamentuojančius teisės aktų projektus;
 • Dalyvauja rengiant ir derinant ES teisės aktų nuostatų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, Lietuvos pozicijas tarptautinėse ir ES institucijose nagrinėjamais klausimais pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetenciją turizmo paslaugų srityje;
 • Nagrinėja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
 • Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo;
 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktus, išvadas, raštus, atsiliepimus, kitus dokumentus;
 • Pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja prašymus/skundus, rengia atsakymus, išvadas, raštus, kitus su prašymų/skundų nagrinėjimu susijusius dokumentus;
 • Konsultuoja institucijų, įstaigų, organizacijų atstovus turizmo paslaugų teikėjus, turistus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir skiria administracinius nurodymus, baudas, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • Atstovauja turizmo paslaugų vartotojų interesams kelionių organizatorių, turizmo paslaugų rinkinių pardavėjų nemokumo arba bankroto atvejais, kai tai numatyta turizmo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
 • Nustatyta tvarka vykdo turizmo paslaugų teikėjų priežiūrą;
 • Vykdo turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros ir kontrolės trukdžių identifikavimą ir teikia pasiūlymus dėl jų šalinimo, teisinio reglamentavimo tobulinimo bei teikia pasiūlymus dėl turizmo paslaugų teikėjų neplaninių patikrinimų vykdymo;
 • Pagal kompetenciją atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai teismuose;
 • Pagal kompetenciją atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų ir Europos Sąjungos institucijų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, teikiant pasiūlymus teisės aktų rengimo ir teisės aktų taikymo ar kitais su turizmo paslaugomis susijusiais klausimais;
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos administracijos padaliniais, kitomis nacionalinėmis įstaigomis ir organizacijomis, įskaitant turizmo verslo ir kitas asociacijas turizmo srities teisinio reguliavimo, vartotojų teisių apsaugos turizmo srityje, turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros srityse;
 • Priima ir nagrinėja prašymus gidų kvalifikacijos pažymėjimams gauti;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gidų Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos veiklą;
 • Priima ir nagrinėja deklaracijas dėl gido paslaugų laikinai ar kartais teikimo;
 • Įrašo valstybės narės ar Šveicarijos Konfederacijos gidus į Asmenų, turinčių teisę laikinai ar kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje sąrašą;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos bei trečiųjų šalių gidų kvalifikacijos pripažinimo procedūrą Lietuvoje;
 • Pagal kompetenciją tvarko priskirtą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės dalį;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės studijų krypties išsilavinimą;
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • Išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius turizmo sritį, vartotojų teisių apsaugą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms vykdyti;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti darbą priskirtoje veiklos srityje;
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

Turizmo rinkos priežiūros skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 

Skyriaus uždaviniai:

 • Įgyvendinti valstybės politiką turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos turizmo paslaugų srityje;
 • Vykdyti Lietuvos turizmo rinkos priežiūrą;
 • Pagal kompetenciją užtikrinti turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros srityje reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimą.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 • Rengia turizmo paslaugas reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų, reikalingų Lietuvos Respublikos turizmo įstatymui ir kitiems Lietuvos Respublikos turizmo teisės aktams įgyvendinti, projektus ir teikia tvirtinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui;
 • Dalyvauja turizmo srities nacionalinės teisės derinimo su Europos Sąjungos teisės aktais procese;
 • Vykdo standartinių turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygų laikymosi priežiūrą;
 • Vykdo kelionių organizatorių, kelionių pardavimo agentų, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjų, apgyvendinimo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą;
 • Nustatyta tvarka vykdo kelionių organizatorių veiklos rizikos vertinimą;
 • Atlieka kelionių organizatorių, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjų, apgyvendinimo paslaugų teikėjų patikrinimus;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja kelionių organizavimo paslaugų vartotojų interesams kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjų nemokumo arba bankroto atvejais;
 • Pagal kompetenciją kontroliuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos turizmo teisės aktų reikalavimų vykdymą;
 • Kreipiasi į kompetentingas Lietuvos Respublikos, kitos valstybės narės institucijas ar turizmo paslaugų teikėjus, siekdamas patikrinti turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrai ir kontrolei atlikti reikalingą informaciją, taip pat informaciją apie turizmo paslaugų teikėjų finansinę būklę;
 • Organizuoja Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos darbą ir apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo išdavimą; vykdo klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų atitikties nustatytai klasei priežiūrą;
 • Priima pranešimus apie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimą;
 • Organizuoja Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos darbą ir gido pažymėjimų išdavimą;
 • Organizuoja gidų rengimo programų atitikties pavyzdinei gidų rengimo programai vertinimą;
 • Organizuoja asmenų, turinčių teisę laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvoje, registraciją;
 • Vykdo funkcijas, pavestas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, susijusias su kelionių organizatoriaus pažymėjimų išdavimu, galiojimo sustabdymu, sustabdymo pratęsimu, sustabdymo panaikinimu, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimu bei kelionių pardavimo agentų ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjų teisės teikti paslaugas leidimu/įvertinimu bei panaikinimu taip pat trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimu, norint dirbti pagal gido profesiją Lietuvos Respublikoje;
 • Atlieka turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros analizę ir teikia pasiūlymus dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos prevencinių veiksmų inicijavimo;
 • Konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams, turistams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams, organizuoja ir dalyvauja rengiant mokymus, seminarus, konferencijas, tyrimus bei kitas priemones turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros klausimais;
 • Teikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui informaciją ir pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo spragų šalinimo bei teisinio reguliavimo tobulinimo turizmo paslaugų srityje;
 • Teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų, susijusių su turizmo paslaugomis;
 • Pavedus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui, atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja rengiant, ir įgyvendinant Valstybinę vartotojų teisių apsaugos strategiją, strateginius turizmo veiklos planavimo dokumentus ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos planą;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, teikiant pasiūlymus teisės aktų rengimo ir teisės aktų taikymo klausimais;
 • Vykdo turizmo paslaugų teikėjų kontaktinio centro funkcijas Lietuvos Respublikoje;
 • Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo;
 • Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal skyriaus kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainei skirtą informaciją, tvarko turizmo paslaugų teikėjų sąrašus;
 • Rengia ir pildo skyriaus elektroninių registrų žurnalus, bylas ir duomenų bazes;
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus teisėtus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus.