en

Vartojimo paslaugų skyrius

Vartojimo paslaugų skyrius

 

Skyriaus vedėja Kristina Čeponaitė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų etikos principų, organizuoja ir gina vartotojų interesus įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką rekreacinių paslaugų srityje;
 • Kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų savalaikį įvykdymą, kad užduotys būtų atliekamos laiku, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei tikrina ir vizuoja Skyriaus ir kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus, teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus;
 • Skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kad jie laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje, užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir rengia teisės aktų projektus, organizuoja ir atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, ar šie teisės aktai atitinka politiką vartotojų teisių apsaugos turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir vertina vartotojų ir kitų asmenų skunduose pateiktą informaciją, savo iniciatyva tikrina paslaugų teikėjų teikiamą informaciją vartotojams, susijusią su Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimais, kartu su atsakingu skyriumi dalyvauja bylų dėl šių pažeidimų nagrinėjime;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, kad būtų tinkamai ir savalaikiai parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką rekreacinių paslaugų srityje;
 • Kartu su Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus rekreacinių paslaugų srityje;
 • Organizuoja ir rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, ir paslaugų teikėjų informavimą ir konsultavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais rekreacinių paslaugų srityje;
 • Pagal kompetenciją organizuoja informacijos kaupimą, apibendrinimą vartotojų teisių apsaugos klausimais, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą rekreacinių paslaugų srityse;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir tvarko Skyriui priskirtą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės dalį;
 • Vykdant paskirtas funkcijas naudojasi dokumentų valdymo sistema ir Vartotojų teisių informacine sistema;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, taip pat derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse;
 • Kontroliuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dokumentų teisinės priežiūros taisyklių vykdymą ir organizuoja dokumento teisinio derinimo procedūrą, siekiant užtikrinti rengiamų dokumentų kokybę;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę nei 1 metų patirtį vartotojų ginčų nagrinėjimo srityje.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, vartotojų teisių apsaugą rekreacinių paslaugų srityje;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį;
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.

 

Vyresnioji patarėja Rita Kuštan

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Organizuoja ir koordinuoja turizmo, apgyvendinimo, pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių įgyvendinimo paslaugų vykdomų darbų paskirstymą, duotų užduočių ir pavedimų savalaikį įvykdymą, bei tikrina ir vizuoja parengtus raštus, teisės aktų projektus pagal kompetenciją priskirtais klausimais;
 • Analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;
 • Nagrinėja vartotojų prašymus (skundus) vartojimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka vartojimo paslaugų srityje, rengia sprendimų dėl vartojimo ginčų esmės projektus ir teikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijai, kad būtų užtikrintas valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijų įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų etikos principų;
 • Pagal įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą kompetenciją nagrinėja vartotojų ir kitų asmenų skundus ir prašymus aukščiau nurodytose vartojimo paslaugų srityse, organizuoja ir vykdo vartotojų ir kitų asmenų konsultavimą, rengia raštų bei vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų tinkamai ir nustatytu laiku įgyvendintos teisės aktų nuostatos;
 • Vertina vartotojų ir kitų asmenų skunduose pateiktą informaciją, ar savo iniciatyva tikrina paslaugų teikėjų teikiamą informaciją vartotojams, susijusią su Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimais, kartu su atsakingu skyriumi dalyvauja bylų dėl šių pažeidimų nagrinėjime;
 • Analizuoja vartotojų teisių pažeidimus, jų priežastis šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl efektyvesnio jų sprendimo;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, taip pat derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką aukščiau nurodytose vartojimo paslaugų srityse;
 • Organizuoja ir rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų ir paslaugų teikėjų informavimą ir konsultavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityje;
 • Pagal kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus, išvadas ir rekomendacijas, reikalingas priimant sprendimus ir juos įgyvendinant šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis nagrinėjant klausimus, susijusius su vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimu vartojimo paslaugų srityje;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją, susijusią su vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityje;
 • Vykdant paskirtas funkcijas naudojasi dokumentų valdymo sistema ir Vartotojų teisių informacine sistema;
 • Nesant Skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas, o nesant kitų Skyriaus valstybės tarnautojų, Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka jiems pavestas;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę nei 1 metų patirtį vartotojų ginčų nagrinėjimo srityje;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, vartotojų teisių apsaugą vartojimo paslaugų srityje;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį;
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.

 

Vyriausiasis specialistas Mantas Vaškevičius

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją nagrinėja vartotojų prašymus (skundus) vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka vartojimo paslaugų srityje, rengia sprendimų dėl vartojimo ginčo esmės projektus ir teikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijai;
 • Pagal įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą kompetenciją nagrinėja vartotojų ir kitų asmenų skundus ir prašymus vartojimo paslaugų srityje, vykdo vartotojų ir kitų asmenų konsultavimą, rengia raštų bei vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų tinkamai ir nustatytu laiku įgyvendintos teisės aktų nuostatos;
 • Vertina vartotojų ir kitų asmenų skunduose pateiktą informaciją, ar savo iniciatyva tikrina paslaugų teikėjų teikiamą informaciją vartotojams, susijusią su Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimais, kartu su atsakingu skyriumi dalyvauja bylų dėl šių pažeidimų nagrinėjime;
 • Pagal kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos pranešimams ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų konsultavimą ir informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityje;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų srityje;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis nagrinėjant klausimus, susijusius su vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimu vartojimo paslaugų srityje;
 • Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos plano bei rengia skyriaus veiklos ataskaitas tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos;
 • Vykdant paskirtas funkcijas naudojasi dokumentų valdymo sistema ir Vartotojų teisių informacine sistema;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, patarėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, vartotojų teisių apsaugą vartojimo paslaugų srityje;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį;
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausiasis specialistas Oleg Špilevskij

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją nagrinėja vartotojų prašymus (skundus) vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka vartojimo paslaugų srityje, rengia sprendimų dėl vartojimo ginčo esmės projektus ir teikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijai;
 • Pagal įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą kompetenciją nagrinėja vartotojų ir kitų asmenų skundus ir prašymus vartojimo paslaugų srityje, vykdo vartotojų ir kitų asmenų konsultavimą, rengia raštų bei vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų tinkamai ir nustatytu laiku įgyvendintos teisės aktų nuostatos;
 • Vertina vartotojų ir kitų asmenų skunduose pateiktą informaciją, ar savo iniciatyva tikrina paslaugų teikėjų teikiamą informaciją vartotojams, susijusią su Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimais, kartu su atsakingu skyriumi dalyvauja bylų dėl šių pažeidimų nagrinėjime;
 • Pagal kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos pranešimams ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų konsultavimą ir informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityje;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų srityje;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis nagrinėjant klausimus, susijusius su vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimu vartojimo paslaugų srityje;
 • Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos plano bei rengia skyriaus veiklos ataskaitas tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos;
 • Vykdant paskirtas funkcijas naudojasi dokumentų valdymo sistema ir Vartotojų teisių informacine sistema;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, patarėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, vartotojų teisių apsaugą vartojimo paslaugų srityje;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį;
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Jolita Gasiliauskienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją nagrinėja vartotojų prašymus (skundus) vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka vartojimo paslaugų srityje, rengia sprendimų dėl vartojimo ginčo esmės projektus ir teikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijai;
 • Pagal įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą kompetenciją nagrinėja vartotojų ir kitų asmenų skundus ir prašymus vartojimo paslaugų srityje, vykdo vartotojų ir kitų asmenų konsultavimą, rengia raštų bei vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų tinkamai ir nustatytu laiku įgyvendintos teisės aktų nuostatos;
 • Vertina vartotojų ir kitų asmenų skunduose pateiktą informaciją, ar savo iniciatyva tikrina paslaugų teikėjų teikiamą informaciją vartotojams, susijusią su Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimais, kartu su atsakingu skyriumi dalyvauja bylų dėl šių pažeidimų nagrinėjime;
 • Pagal kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos pranešimams ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų konsultavimą ir informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityje;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų srityje;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis nagrinėjant klausimus, susijusius su vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimu vartojimo paslaugų srityje;
 • Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos plano bei rengia skyriaus veiklos ataskaitas tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos;
 • Vykdant paskirtas funkcijas naudojasi dokumentų valdymo sistema ir Vartotojų teisių informacine sistema;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, patarėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, vartotojų teisių apsaugą vartojimo paslaugų srityje;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį;
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Ona Kušeliauskaitė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją nagrinėja vartotojų prašymus (skundus) vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka vartojimo paslaugų srityje, rengia sprendimų dėl vartojimo ginčo esmės projektus ir teikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijai;
 • Pagal įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą kompetenciją nagrinėja vartotojų ir kitų asmenų skundus ir prašymus vartojimo paslaugų srityje, vykdo vartotojų ir kitų asmenų konsultavimą, rengia raštų bei vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų tinkamai ir nustatytu laiku įgyvendintos teisės aktų nuostatos;
 • Vertina vartotojų ir kitų asmenų skunduose pateiktą informaciją, ar savo iniciatyva tikrina paslaugų teikėjų teikiamą informaciją vartotojams, susijusią su Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimais, kartu su atsakingu skyriumi dalyvauja bylų dėl šių pažeidimų nagrinėjime;
 • Pagal kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos pranešimams ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų konsultavimą ir informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityje;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų srityje;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis nagrinėjant klausimus, susijusius su vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimu vartojimo paslaugų srityje;
 • Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos plano bei rengia skyriaus veiklos ataskaitas tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos;
 • Vykdant paskirtas funkcijas naudojasi dokumentų valdymo sistema ir Vartotojų teisių informacine sistema;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, patarėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, vartotojų teisių apsaugą vartojimo paslaugų srityje;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį;
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Ilma Čepaitienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją nagrinėja vartotojų prašymus (skundus) vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka vartojimo paslaugų srityje, rengia sprendimų dėl vartojimo ginčo esmės projektus ir teikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijai;
 • Pagal įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą kompetenciją nagrinėja vartotojų ir kitų asmenų skundus ir prašymus vartojimo paslaugų srityje, vykdo vartotojų ir kitų asmenų konsultavimą, rengia raštų bei vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų tinkamai ir nustatytu laiku įgyvendintos teisės aktų nuostatos;
 • Vertina vartotojų ir kitų asmenų skunduose pateiktą informaciją, ar savo iniciatyva tikrina paslaugų teikėjų teikiamą informaciją vartotojams, susijusią su Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimais, kartu su atsakingu skyriumi dalyvauja bylų dėl šių pažeidimų nagrinėjime;
 • Pagal kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos pranešimams ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų konsultavimą ir informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityje;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų srityje;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis nagrinėjant klausimus, susijusius su vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimu vartojimo paslaugų srityje;
 • Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos plano bei rengia skyriaus veiklos ataskaitas tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos;
 • Vykdant paskirtas funkcijas naudojasi dokumentų valdymo sistema ir Vartotojų teisių informacine sistema;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, patarėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, vartotojų teisių apsaugą vartojimo paslaugų srityje;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį;
 • Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Laura Žemaitė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus) vartojimo paslaugų srityje, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą;
 • Formuoja bylas dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, perduoda jas archyvui;
 • Skyriaus parengtus ir priimtus nutarimus parengia viešam paskelbimui (nuasmenina) ir talpina į duomenų kaupyklę „Tulpė“;  
 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia, kaupia bei apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą vartojimo paslaugų srityje;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityje;
 • Tvarko viešai skelbiamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo vartojimo paslaugų sričiai skirtą informaciją, siekiant užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 • Konsultuoja asmenis klausimais, susijusiais su vartotojų teisių apsauga vartojimo paslaugų srityje pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomą veiklą;
 • Padeda priimti kitų užsienio valstybių atstovus, atvykusius į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą vartotojų teisių apsaugos klausimais, susijusiais su vartojimo paslaugų sritimi;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, patarėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties ar viešojo administravimo aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Žinoti bei gebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos, Visuomenės informavimo įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, visuomenės informavimu ir vartotojų švietimu susijusius teisės aktus. Be to, gerai išmanyti ir gebėti vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Europos teisingumo teismo praktika vartotojų teisių apsaugos srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu.

 

Vyriausioji specialistė Reda Špakauskaitė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus) vartojimo paslaugų srityje, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą;
 • Formuoja bylas dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, perduoda jas archyvui pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatytus reikalavimus;
 • Skyriaus parengtus ir priimtus nutarimus parengia viešam paskelbimui (nuasmenina) ir talpina į duomenų kaupyklę „Tulpė“;  
 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia, kaupia bei apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą vartojimo paslaugų srityje;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityje;
 • Tvarko viešai skelbiamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo vartojimo paslaugų sričiai skirtą informaciją, siekiant užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 • Konsultuoja asmenis klausimais, susijusiais su vartotojų teisių apsauga vartojimo paslaugų srityje pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomą veiklą;
 • Padeda priimti kitų užsienio valstybių atstovus, atvykusius į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą vartotojų teisių apsaugos klausimais, susijusiais su vartojimo paslaugų sritimi;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, patarėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • Žinoti bei gebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos, Visuomenės informavimo įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, visuomenės informavimu ir vartotojų švietimu susijusius teisės aktus.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Evelina Abraitytė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus) vartojimo paslaugų srityje, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą;
 • Formuoja bylas dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, perduoda jas archyvui pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatytus reikalavimus;
 • Skyriaus parengtus ir priimtus nutarimus parengia viešam paskelbimui (nuasmenina) ir talpina į duomenų kaupyklę „Tulpė“;  
 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia, kaupia bei apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą vartojimo paslaugų srityje;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityje;
 • Tvarko viešai skelbiamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo vartojimo paslaugų sričiai skirtą informaciją, siekiant užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 • Konsultuoja asmenis klausimais, susijusiais su vartotojų teisių apsauga vartojimo paslaugų srityje pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomą veiklą;
 • Padeda priimti kitų užsienio valstybių atstovus, atvykusius į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą vartotojų teisių apsaugos klausimais, susijusiais su vartojimo paslaugų sritimi;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, patarėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti teisės studijų krypties aukštąjį universitetinį bakalauro išsilavinimą;
 • Žinoti bei gebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos, Visuomenės informavimo įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, visuomenės informavimu ir vartotojų švietimu susijusius teisės aktus.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vartojimo paslaugų skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

 • Įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo (avalynės, drabužių, odos ir kailių siuvimo ir taisymo paslaugų; buitinės technikos, elektroninių buitinių aparatų ir kompiuterinės technikos remonto paslaugų; valymo ir skalbimo paslaugų; medžio apdirbimo ir baldininkų paslaugų; transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų, maitinimo su gyvūnais augintiniais susijusių paslaugų, neformaliojo ugdymo paslaugų (privačių kursų, mokymų); teisės ir tarpininkavimo paslaugų; krovinių vežimo paslaugų; energetikos, komunalinių, statybos paslaugos ir pan.) paslaugų srityje;
 • Pagal įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą kompetenciją ginti vartotojų teises ir interesus, konsultuoti vartotojus ir teikti pagalbą vartojimo paslaugų srityje, ginant jų pažeistas teises.

 

Skyrius, įgyvendamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • Nagrinėja vartotojų prašymus (skundus) vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka vartojimo paslaugų srityje;
 • Pagal įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą bei Skyriui priskirtą kompetenciją nagrinėja vartotojų ir kitų asmenų skundus ir prašymus;
 • Atlieka vartotojų teisių pažeidimų analizę vartojimo paslaugų srityje ir teikia pasiūlymus dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos prevencinių veiksmų inicijavimo;
 • Pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
 • Pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja rengiant ir vykdant Valstybinę vartotojų teisių apsaugos strategiją ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos planą;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, teikiant pasiūlymus teisės aktų rengimo ir teisės aktų taikymo klausimais;
 • Pavedus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui, atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • Konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais Skyriaus veiklos srityse;
 • Bendradarbiauja su vartotojų ir verslo asociacijomis, pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja rengiant mokymus, seminarus, konferencijas, tyrimus bei kitas priemones vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją;
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus teisėtus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus.