en

Vartojimo prekių skyrius

 Skyriaus vedėja Rasa Pupienienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų etikos principų, organizuoja ir gina vartotojų interesus įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo prekių ir rinkos priežiūros srityje.
 • Kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų savalaikį įvykdymą, kad užduotys būtų atliekamos laiku, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei tikrina ir vizuoja Skyriaus ir kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus, teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus laikytis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje, užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai bei nedelsiant organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimą, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka savo struktūriniuose padaliniuose korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir rengia teisės aktų projektus, atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, atlieka rengiamų teisės aktų antikorupcinį vertinimą, nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus, siekiant nustatyti, ar šie teisės aktai atitinka valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse.
 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nagrinėjant Produktų saugos įstatymo pažeidimo bylas, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Dalyvauja nagrinėjant Produktų saugos įstatymo, Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pažeidimo bylas ir vykdant vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo kontrolę, siekiant užtikrinti įstatymų pavestų funkcijų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai įgyvendinimą.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, kad būtų tinkamai ir savalaikiai parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo prekių ir rinkos priežiūros srityje, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, nagrinėjant klausimus vartotojų teisių apsaugos srityje, rengiant teisės aktus ar programas vartotojų teisių apsaugos srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros politiką ne maisto produktų srityse.
 • Kartu su Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus vartojimo prekių srityje.
 • Organizuoja ir rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maito produktų ir rinkos priežiūros srityje.
 • Pagal kompetenciją organizuoja informacijos kaupimą, apibendrinimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą ne maisto produktų priežiūros srityse.
 • Konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maito produktų priežiūros srityje, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams interesams kylančios rizikos.
 • Kontroliuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dokumentų teisinės priežiūros taisyklių vykdymą ir organizuoja dokumento teisinio derinimo procedūrą, siekiant užtikrinti rengiamų dokumentų kokybę.
 • Dalyvauja organizuojant ir užtikrinant ne maisto produktų rinkos priežiūrą, ar į rinką tiekiami ne maisto produktai atitinka produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus ir analizuoja šių teisės aktų reikalavimų neatitinkančių ne maisto produktų priežiūros duomenis, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje;
 • Dalyvauja organizuojant pavojingų ne maisto produktų pašalinimo iš rinkos priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Esant poreikiui, organizuoja ir vykdo pasiūlymų bei tiriamųjų užduočių mokslo įstaigoms užsakymą, ne maisto produktų saugos ir kokybės problemų tyrimo klausimais, užtikrina ne maisto produktų saugos, kokybės ekspertizių, bandymų ir (ar) tyrimų atlikimą, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas rinkos priežiūros srityje;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir nagrinėja asmenų pranešimus, skundus rinkos priežiūros klausimais, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • Teikia konsultacijas ir informaciją, rengia metodines rekomendacijas asmenims ne maisto produktų rinkos priežiūros klausimais, įgyvendina kitas prevencijos priemones, padedančias užtikrinti ne masto produktų rinkos priežiūrą;
 • Dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką;
 • Užtikrina atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose, kitose tarptautinėse organizacijose, siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3 metų teisinį darbo stažą .
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Elektroninių ryšių, Tauriųjų metalų, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos, Visuomenės informavimo įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, visuomenės informavimu ir vartotojų švietimu susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Gerai išmanyti ir sugebėti vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Europos teisingumo teismo praktika vartotojų teisių apsaugos srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu WORD, EXCEL programomis.

 

Vyresnioji patarėja Vita Šarmavičienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Padeda Skyriaus vedėjui organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų etikos principų, organizuoja ir gina vartotojų interesus įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityje.
 • Kontroliuoja jam Skyriaus vedėjo pavestų Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų savalaikį įvykdymą, kad užduotys būtų atliekamos laiku, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei tikrina ir vizuoja Skyriaus ir kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus, teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Teikia Skyriaus vedėjui motyvuotus pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų paskatinimo ir ragina darbuotojus laikytis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje, užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai bei nedelsiant organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimą, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka savo struktūrinio padalinio korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.
 • Pagal Skyriaus vedėjo priskirtą kompetenciją organizuoja ir rengia teisės aktų projektus, atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, atlieka rengiamų teisės aktų antikorupcinį vertinimą, nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus, siekiant nustatyti, ar šie teisės aktai atitinka valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse.
 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, kad būtų tinkamai ir savalaikiai parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityje, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, nagrinėjant klausimus vartotojų teisių apsaugos srityje, rengiant teisės aktus ar programas vartotojų teisių apsaugos srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros politiką ne maisto produktų srityse.
 • Kartu su Skyriaus vedėju ir Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus vartojimo paslaugų srityje.
 • Organizuoja ir rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maisto produktų srityje.
 • Pagal Skyriaus vedėjo priskirtą kompetenciją organizuoja informacijos kaupimą, apibendrinimą vartotojų teisių apsaugos klausimais, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą ir neteisminį ginčų sprendimą ne maisto produktų srityse.
 • Konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maito produktų kokybės srityje, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams interesams kylančios rizikos.
 • Kontroliuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dokumentų teisinės priežiūros taisyklių vykdymą ir organizuoja dokumento teisinio derinimo procedūrą, siekiant užtikrinti rengiamų dokumentų kokybę.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir nagrinėja asmenų pranešimus, skundus dėl neteisminio vartojimo ginčų sprendimo ir ne maisto produktų kokybės užtikrinimo, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • Teikia konsultacijas ir informaciją, rengia metodines rekomendacijas asmenims ne maisto produktų rinkos kokybės klausimais, įgyvendina kitas prevencijos priemones, padedančias užtikrinti veiksmingą neteisminį ginčų sprendimą ne maisto produktų srityje;
 • Dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką;
 • Dalyvauja atstovaujant Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose, kitose tarptautinėse organizacijose, siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnį kaip 2 metų teisinį darbo stažą.
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Elektroninių ryšių, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos, Visuomenės informavimo įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, visuomenės informavimu ir vartotojų švietimu susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Gerai išmanyti ir sugebėti vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Europos teisingumo teismo praktika vartotojų teisių apsaugos srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu WORD, EXCEL programomis.

 

Vyresnioji patarėja Jolanta Petrušauskienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Padeda Skyriaus vedėjui organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų etikos principų, organizuoja ir gina vartotojų interesus įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityje.
 • Kontroliuoja jam Skyriaus vedėjo pavestų Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų savalaikį įvykdymą, kad užduotys būtų atliekamos laiku, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei tikrina ir vizuoja Skyriaus ir kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus, teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Teikia Skyriaus vedėjui motyvuotus pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų paskatinimo ir ragina darbuotojus laikytis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje, užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai bei nedelsiant organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimą, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka savo struktūrinio padalinio korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.
 • Pagal Skyriaus vedėjo priskirtą kompetenciją organizuoja ir rengia teisės aktų projektus, atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, atlieka rengiamų teisės aktų antikorupcinį vertinimą, nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus, siekiant nustatyti, ar šie teisės aktai atitinka valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse.
 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, kad būtų tinkamai ir savalaikiai parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityje, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, nagrinėjant klausimus vartotojų teisių apsaugos srityje, rengiant teisės aktus ar programas vartotojų teisių apsaugos srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros politiką ne maisto produktų srityse.
 • Kartu su Skyriaus vedėju ir Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus vartojimo paslaugų srityje.
 • Organizuoja ir rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maisto produktų srityje.
 • Pagal Skyriaus vedėjo priskirtą kompetenciją organizuoja informacijos kaupimą, apibendrinimą vartotojų teisių apsaugos klausimais, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą ir neteisminį ginčų sprendimą ne maisto produktų srityse.
 • Konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maito produktų kokybės srityje, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams interesams kylančios rizikos.
 • Kontroliuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dokumentų teisinės priežiūros taisyklių vykdymą ir organizuoja dokumento teisinio derinimo procedūrą, siekiant užtikrinti rengiamų dokumentų kokybę.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir nagrinėja asmenų pranešimus, skundus dėl neteisminio vartojimo ginčų sprendimo ir ne maisto produktų kokybės užtikrinimo, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • Teikia konsultacijas ir informaciją, rengia metodines rekomendacijas asmenims ne maisto produktų rinkos kokybės klausimais, įgyvendina kitas prevencijos priemones, padedančias užtikrinti veiksmingą neteisminį ginčų sprendimą ne maisto produktų srityje;
 • Dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką;
 • Dalyvauja atstovaujant Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose, kitose tarptautinėse organizacijose, siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnį kaip 2 metų teisinį darbo stažą.
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Elektroninių ryšių, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos, Visuomenės informavimo įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, visuomenės informavimu ir vartotojų švietimu susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Gerai išmanyti ir sugebėti vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Europos teisingumo teismo praktika vartotojų teisių apsaugos srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu WORD, EXCEL programomis.

 

Patarėja Toma Žiurkutė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Padeda Skyriaus vedėjui organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų etikos principų, organizuoja ir gina vartotojų interesus įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityje.
 • Kontroliuoja jam Skyriaus vedėjo pavestų Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų savalaikį įvykdymą, kad užduotys būtų atliekamos laiku, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei tikrina ir vizuoja Skyriaus ir kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus, teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Pagal Skyriaus vedėjo priskirtą kompetenciją organizuoja ir rengia teisės aktų projektus, atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, atlieka rengiamų teisės aktų antikorupcinį vertinimą, nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus, siekiant nustatyti, ar šie teisės aktai atitinka valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse.
 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, kad būtų tinkamai ir savalaikiai parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityje, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, nagrinėjant klausimus vartotojų teisių apsaugos srityje, rengiant teisės aktus ar programas vartotojų teisių apsaugos srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros politiką ne maisto produktų srityse.
 • Kartu su Skyriaus vedėju ir Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus vartojimo paslaugų srityje.
 • Organizuoja ir rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maisto produktų srityje.
 • Pagal Skyriaus vedėjo priskirtą kompetenciją organizuoja informacijos kaupimą, apibendrinimą vartotojų teisių apsaugos klausimais, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą ir neteisminį ginčų sprendimą ne maisto produktų srityse.
 • Konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maito produktų kokybės srityje, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams jų interesams kylančios rizikos.
 • Kontroliuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dokumentų teisinės priežiūros taisyklių vykdymą ir organizuoja dokumento teisinio derinimo procedūrą, siekiant užtikrinti rengiamų dokumentų kokybę.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir nagrinėja asmenų pranešimus, skundus dėl neteisminio vartojimo ginčų sprendimo ir ne maisto produktų kokybės užtikrinimo, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti.
 • Koordinuoja kitų Skyriaus specialistų, kurie aptarnauja asmenis ir juos konsultuoja, darbą, rengia metodines rekomendacijas asmenims ne maisto produktų rinkos kokybės klausimais, įgyvendina kitas prevencijos priemones, padedančias užtikrinti veiksmingą neteisminį ginčų sprendimą ne maisto produktų srityje bei tinkamą asmenų, besikreipiančių į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, funkcijų atlikimą.
 • Dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką.
 • Dalyvauja atstovaujant Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose, kitose tarptautinėse organizacijose, siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 2 metų teisinį darbo stažą.
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Elektroninių ryšių, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos, Visuomenės informavimo įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, visuomenės informavimu ir vartotojų švietimu susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Gerai išmanyti ir sugebėti vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Europos teisingumo teismo praktika vartotojų teisių apsaugos srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

Patarėja Anžela Križinauskienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Padeda Skyriaus vedėjui organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų etikos principų, organizuoja ir gina vartotojų interesus įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityje.
 • Kontroliuoja jam Skyriaus vedėjo pavestų Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų savalaikį įvykdymą, kad užduotys būtų atliekamos laiku, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei tikrina ir vizuoja Skyriaus ir kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus, teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Pagal Skyriaus vedėjo priskirtą kompetenciją organizuoja ir rengia teisės aktų projektus, atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, atlieka rengiamų teisės aktų antikorupcinį vertinimą, nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus, siekiant nustatyti, ar šie teisės aktai atitinka valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse.
 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, kad būtų tinkamai ir savalaikiai parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityje, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, nagrinėjant klausimus vartotojų teisių apsaugos srityje, rengiant teisės aktus ar programas vartotojų teisių apsaugos srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros politiką ne maisto produktų srityse.
 • Kartu su Skyriaus vedėju ir Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus vartojimo paslaugų srityje.
 • Organizuoja ir rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maisto produktų srityje.
 • Pagal Skyriaus vedėjo priskirtą kompetenciją organizuoja informacijos kaupimą, apibendrinimą vartotojų teisių apsaugos klausimais, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą ir neteisminį ginčų sprendimą ne maisto produktų srityse.
 • Konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maito produktų kokybės srityje, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams jų interesams kylančios rizikos.
 • Kontroliuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dokumentų teisinės priežiūros taisyklių vykdymą ir organizuoja dokumento teisinio derinimo procedūrą, siekiant užtikrinti rengiamų dokumentų kokybę.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir nagrinėja asmenų pranešimus, skundus dėl neteisminio vartojimo ginčų sprendimo ir ne maisto produktų kokybės užtikrinimo, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti.
 • Koordinuoja kitų Skyriaus specialistų, kurie aptarnauja asmenis ir juos konsultuoja, darbą, rengia metodines rekomendacijas asmenims ne maisto produktų rinkos kokybės klausimais, įgyvendina kitas prevencijos priemones, padedančias užtikrinti veiksmingą neteisminį ginčų sprendimą ne maisto produktų srityje bei tinkamą asmenų, besikreipiančių į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, funkcijų atlikimą.
 • Dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką.
 • Dalyvauja atstovaujant Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose, kitose tarptautinėse organizacijose, siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 2 metų teisinį darbo stažą.
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Elektroninių ryšių, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos, Visuomenės informavimo įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, visuomenės informavimu ir vartotojų švietimu susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Gerai išmanyti ir sugebėti vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Europos teisingumo teismo praktika vartotojų teisių apsaugos srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

Patarėjas Rimantas Knyzelis

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Padeda Skyriaus vedėjui organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų etikos principų, organizuoja ir gina vartotojų interesus įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo prekių ir rinkos priežiūros srityje.
 • Kontroliuoja jam priskirtų Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų savalaikį įvykdymą, kad užduotys būtų atliekamos laiku, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei tikrina ir vizuoja Skyriaus ir kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus, teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus bei informuoja apie priimtus sprendimus Skyriaus vedėją.
 • Skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus laikytis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje, užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai bei nedelsiant organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimą, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka savo struktūriniuose padaliniuose korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir rengia teisės aktų projektus, atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, atlieka rengiamų teisės aktų antikorupcinį vertinimą, nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus, siekiant nustatyti, ar šie teisės aktai atitinka valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse.
 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus, dalyvauja rengiant medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams, nagrinėjant Produktų saugos įstatymo pažeidimo bylas, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, kad būtų tinkamai ir savalaikiai parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo prekių ir rinkos priežiūros srityje, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja bendraujant ir bendradarbiaujant su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, nagrinėjant klausimus vartotojų teisių apsaugos srityje, rengiant teisės aktus ar programas vartotojų teisių apsaugos srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros politiką ne maisto produktų srityse.
 • Kartu su Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus vartojimo prekių srityje.
 • Organizuoja ir rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maito produktų ir rinkos priežiūros srityje.
 • Pagal priskirtą kuravimo sritį ir kompetenciją organizuoja informacijos kaupimą, apibendrinimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą ne maisto produktų priežiūros srityse.
 • Konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maito produktų priežiūros srityje, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams interesams kylančios rizikos.
 • Kartu su Skyriaus vedėju kontroliuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dokumentų teisinės priežiūros taisyklių vykdymą ir organizuoja dokumento teisinio derinimo procedūrą, siekiant užtikrinti rengiamų dokumentų kokybę.
 • Dalyvauja organizuojant ir užtikrinant ne maisto produktų rinkos priežiūrą, ar į rinką tiekiami ne maisto produktai atitinka produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus ir analizuoja šių teisės aktų reikalavimų neatitinkančių ne maisto produktų priežiūros duomenis, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje;
 • Dalyvauja organizuojant pavojingų ne maisto produktų pašalinimo iš rinkos priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Esant poreikiui, organizuoja ir vykdo pasiūlymų bei tiriamųjų užduočių mokslo įstaigoms užsakymą, ne maisto produktų saugos ir kokybės problemų tyrimo klausimais, užtikrina ne maisto produktų saugos, kokybės ekspertizių, bandymų ir (ar) tyrimų atlikimą, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas rinkos priežiūros srityje;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir nagrinėja asmenų pranešimus, skundus rinkos priežiūros klausimais, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • Teikia konsultacijas ir informaciją, rengia metodines rekomendacijas asmenims ne maisto produktų rinkos priežiūros klausimais, įgyvendina kitas prevencijos priemones, padedančias užtikrinti ne maisto produktų rinkos priežiūrą;
 • Dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką;
 • Dalyvauja užtikrinant atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose, kitose tarptautinėse organizacijose, siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus vedėjo pavestomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Elektroninių ryšių, Tauriųjų metalų, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos, Visuomenės informavimo įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, visuomenės informavimu ir vartotojų švietimu susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Gerai išmanyti ir sugebėti vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Europos teisingumo teismo praktika vartotojų teisių apsaugos srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu WORD, EXCEL programomis.

 

 Vyriausiasis specialistas Andrius Rasimavičius

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus, ar šie aktai atitinka vartotojų teisių apsaugos politiką ne maisto produktų srityse, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą;
 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir kitų valstybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje, tarpinstituciniuose susitikimuose, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką šiose srityse;  
 • Skyriaus vedėjui pavedus rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant vartotojų prašymus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka dėl vartotojų teisių pažeidimų ne maisto produktų srityse, siekiant apginti vartotojų teises ir interesus bei užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą;
 • Kartu su Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus ne maisto produktų srityse.
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maisto produktų srityse, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • Teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maisto produktų srityse, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų ekonominiams interesams kylančios rizikos;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos planą, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės;
 • Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos plano bei rengia Skyriaus veiklos ataskaitas tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai ir funkcijos;
 • Pagal kompetenciją rengia, kaupia bei apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą ne maisto prekių srityse;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader, programomis.

 

Vyriausioji specialistė Elena Rinkevičienė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Atlieka vartotojų ir kitų asmenų prašymų (skundų) dėl jų teisių pažeidimų vartojimo (ne maisto) prekių ir paslaugų srityje savalaikį ir tinkamą nagrinėjimą, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Skyriaus parengtus ir priimtus nutarimus parengia viešam paskelbimui (nuasmenina) ir talpina į duomenų kaupyklę „Tulpė“;
 • Rengia Skyriuje gautų Produktų saugos bylų kopijas, nuorašus ir išrašus;
 • Formuoja produktų saugos bylas pagal metų dokumentacijos planą ir praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo ruošia ir atiduoda dokumentus į archyvą pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatytus reikalavimus;
 • Pagal Skyriaus kompetenciją rengia ataskaitą kokybės vadybos sistemos efektyvumui matuoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyboje ir pateikia ją Skyriaus vedėjui;
 • Dalyvauja organizuojant ir rengiant švietimo priemones vartotojams, gamintojams, pardavėjams, paslaugų teikėjams vartotojų teisių apsaugos srityje, dalyvauja organizuojamuose švietimo renginiuose, siekiant užtikrinti visapusišką vartotojų, gamintojų ir pardavėjų švietimą.
 • Vykdo kitus su Vartojimo prekių skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Vartojimo prekių skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį chemijos inžinierijos krypties kvalifikaciją;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader, programomis.

 

Vyriausioji specialistė Kornelija Mažulytė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Atlieka vartotojų ir kitų asmenų prašymų (skundų) dėl jų teisių pažeidimų vartojimo (ne maisto) prekių srityje savalaikę ir tinkamą analizę, teikia pasiūlymus dėl jų nagrinėjimo siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Skyriaus parengtus ir priimtus nutarimus parengia viešam paskelbimui (nuasmenina) ir talpina į duomenų kaupyklę „Tulpė“;
 • Rengia Skyriuje gautų Produktų saugos bylų kopijas, nuorašus ir išrašus;
 • Formuoja produktų saugos bylas pagal metų dokumentacijos planą ir praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo ruošia ir atiduoda dokumentus į archyvą pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatytus reikalavimus;
 • Kas ketvirtį parengia ataskaitą kokybės vadybos sistemos efektyvumui matuoti Tarnyboje ir pateikia ją Skyriaus vedėjui;
 • Dalyvauja organizuojant ir rengiant švietimo priemones vartotojams, gamintojams, pardavėjams, paslaugų teikėjams vartotojų teisių apsaugos srityje, dalyvauja organizuojamuose švietimo renginiuose, siekiant užtikrinti visapusišką vartotojų, gamintojų ir pardavėjų švietimą.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo prekių skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Vartojimo prekių skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader, programomis.

 

 

Vyriausiasis specialistas Rolandas Sirvydas

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Atlieka vartotojų ir kitų asmenų prašymų (skundų) dėl jų teisių pažeidimų vartojimo (ne maisto) prekių ir paslaugų srityje savalaikį ir tinkamą nagrinėjimą, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Skyriaus parengtus ir priimtus nutarimus parengia viešam paskelbimui (nuasmenina) ir talpina į duomenų kaupyklę „Tulpė“;
 • Rengia Skyriuje gautų Produktų saugos bylų kopijas, nuorašus ir išrašus;
 • Formuoja produktų saugos bylas pagal metų dokumentacijos planą ir praėjus vieniems metams po bylų užbaigimo ruošia ir atiduoda dokumentus į archyvą pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatytus reikalavimus;
 • Kas ketvirtį parengia ataskaitą kokybės vadybos sistemos efektyvumui matuoti Tarnyboje ir pateikia ją Skyriaus vedėjui;
 • Dalyvauja organizuojant ir rengiant švietimo priemones vartotojams, gamintojams, pardavėjams, paslaugų teikėjams vartotojų teisių apsaugos srityje, dalyvauja organizuojamuose švietimo renginiuose, siekiant užtikrinti visapusišką vartotojų, gamintojų ir pardavėjų švietimą.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo prekių skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Vartojimo prekių skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader, programomis.

 

Vyriausiasis specialistas Vygintas Šliauteris

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus, ar šie aktai atitinka vartotojų teisių apsaugos politiką ne maisto produktų srityse, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą;
 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir kitų valstybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje, tarpinstituciniuose susitikimuose, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką šiose srityse;  
 • Skyriaus vedėjui pavedus rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant vartotojų prašymus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka dėl vartotojų teisių pažeidimų ne maisto produktų srityse, siekiant apginti vartotojų teises ir interesus bei užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą;
 • Kartu su Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus ne maisto produktų srityse.
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maisto produktų srityse, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • Teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maisto produktų srityse, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų ekonominiams interesams kylančios rizikos;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos planą, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės;
 • Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos plano bei rengia Skyriaus veiklos ataskaitas tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai ir funkcijos;
 • Pagal kompetenciją rengia, kaupia bei apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą ne maisto prekių srityse;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader, programomis.

 

Vyriausiasis specialistas Mantvydas Šilinskis

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus, ar šie aktai atitinka vartotojų teisių apsaugos politiką ne maisto produktų srityse, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą;
 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir kitų valstybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje, tarpinstituciniuose susitikimuose, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką šiose srityse;  
 • Skyriaus vedėjui pavedus rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant vartotojų prašymus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka dėl vartotojų teisių pažeidimų ne maisto produktų srityse, siekiant apginti vartotojų teises ir interesus bei užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą;
 • Kartu su Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus ne maisto produktų srityse.
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maisto produktų srityse, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • Teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais ne maisto produktų srityse, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų ekonominiams interesams kylančios rizikos;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos planą, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės;
 • Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos plano bei rengia Skyriaus veiklos ataskaitas tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai ir funkcijos;
 • Pagal kompetenciją rengia, kaupia bei apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą ne maisto prekių srityse;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader, programomis.

 

  Vartojimo prekių skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

 • Dalyvauti įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką ne maisto produktų srityje;
 • Organizuoti ir vykdyti ne maisto produktų valstybinę kontrolę bei koordinuoti ne maisto produktų rinkos priežiūros vykdymą.
 • Pagal įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą kompetenciją ginti vartotojų teises ir interesus, konsultuoti vartotojus ir teikti pagalbą ne maisto produktų saugos ir kokybės srityse, ginant jų pažeistas teises.
 • Pagal kompetenciją bendrauti ir bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis, vartotojų ir verslo asociacijomis. 

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • Nagrinėja vartotojų prašymus (skundus) vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka Skyriaus veiklos srityse;
 • Atlieka vartotojų teisių pažeidimų analizę ir teikia pasiūlymus dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos prevencinių veiksmų inicijavimo;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams bylose dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir Produktų saugos įstatymo pažeidimų;
 • Pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja rengiant ir vykdant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių planą, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, teikiant pasiūlymus teisės aktų rengimo ir teisės aktų taikymo klausimais;
 • Dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose bendradarbiavimo renginiuose, susitikimuose su gamintojais, importuotojais platintojais ne maisto produktų rinkos priežiūros klausimais. Bendrauja ir bendradarbiauja, keičiasi informacija su akredituotomis, paskelbtomis ar paskirtomis atitikties įvertinimo įstaigomis, rinkos priežiūros institucijomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis ir vartotojų asociacijomis.
 • Dalyvauja komisijose, darbo grupėse rengiant ir derinant teisės aktus su Europos Sąjungos teise, reglamentuojančius vartojimo (ne maisto) prekių ar paslaugų saugą bei kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius klausimus vartojimo (ne maisto) prekių ar paslaugų srityje, teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo.
 • Koordinuoja į rinką tiekiamų ne maisto produktų atitikties ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimams priežiūrą, esant poreikiui, vykdo rinkos priežiūrą ir atlieka ūkio subjektų patikrinimus.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo;
 • Bendradarbiauja su vartotojų ir verslo asociacijomis, pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja rengiant mokymus, seminarus, konferencijas, tyrimus bei kitas švietimo priemones vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • Konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslininkams vartotojų teisių apsaugos klausimais Skyriaus veiklos srityse;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją;
 • Pagal įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą kompetenciją nagrinėja vartotojų ir kitų asmenų skundus ir prašymus.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus.