en

Vidaus administravimo skyrius

Vedėja Rūta Papreckienė 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, vykdydamas skyriui priskirtas funkcijas ir spręsdamas skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, pagal kompetenciją paskirsto užduotis, kontroliuoja, kaip jos vykdomos, užtikrina darbo drausmę ir atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų tinkamą įvykdymą.
 • Užtikrina Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje parengtų ir gautų su jos veikla susijusių dokumentų registravimą, išsiuntimą, saugojimą, kontroliuoja, kad laiku būtų užregistruoti gauti vartotojų ir kitų asmenų prašymai (skundai) ir pateikti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus rezoliucijai bei pagal nurodytą rezoliuciją per dokumentų valdymo sistemą paskirti   vykdytojams tam, kad būtų užtikrintos šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos.
 • Organizuoja Tarnybos direktoriaus priimamojo darbą.
 • Kontroliuoja, kad prekių, paslaugų ar darbų pirkimai būtų vykdomi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, siekiant sudaryti pirkimo sutartis, leidžiančias įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, taupiai ir racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
 • Kontroliuoja planuojamų atlikti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų plano projekto parengimą pagal Tarnybos pirkimo iniciatorių pateiktus biudžetiniais metais reikalingų pirkti prekių, paslaugų ir darbų sąrašus.
 • Organizuoja Tarnybos prekių, darbų ir paslaugų mažos vertės viešųjų pirkimų atlikimą,  ataskaitų pateikimą ir  paskelbimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
 • Užtikrina, kad Tarnybos patikėjimo teise, panaudos, nuomos ar kitų sutarčių pagrindu valdomas turtas būtų efektyviai ir racionaliai naudojamas, prižiūrimas ir saugojamas.
 • Organizuoja Tarnybos struktūrinių padalinių aprūpinimą reikalingu ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, atsargomis ir kitomis materialinėmis vertybėmis, užtikrina Tarnybos inventoriaus tinkamą eksploataciją, ilgalaikio, trumpalaikio turto racionalų panaudojimą.
 • Organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugos, sveikatos, priešgaisrinės bei civilinės saugos reikalavimų ir priemonių įgyvendinimą.
 • Organizuoja ir vykdo tarnybinio transporto naudojimo kontrolę Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka, užtikrina savalaikį tarnybos automobilių draudimą, organizuoja tarnybinių automobilių eksploatavimo, techninės būklės priežiūros, kuro naudojimo kontrolę.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja, palaiko ryšius su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir užduotis, rengiant teisės aktų projektus ar koordinuojant bendrą įstaigų programų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti vidaus administravimo veiklą  pagal teisės aktų reikalavimus.
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu organizuoja ir įgyvendina institucijos vykdomas programas ar jų atskiras priemones, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šios strategijos uždaviniai ir priemonės.
 • Skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kad jie laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje. Užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai bei nedelsiant organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka savo struktūriniuose padaliniuose korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį bei ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje.
 • Išmanyti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Archyvų įstatymą, Viešųjų pirkimų, Valstybės ir savivaldybės turto valdymo ir disponavimo, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Priešgaisrinės saugos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei metodinius nurodymus, būtinus skyriaus funkcijoms vykdyti, žinoti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą.
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Adobe Reader, MS Internet Explorer programomis;
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip A1 lygiu.
  

 Patarėja Vilija Burokienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą (nesant vedėjo), vykdydamas skyriui priskirtas funkcijas ir spręsdamas skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, pagal kompetenciją paskirsto užduotis, kontroliuoja, kaip jos vykdomos, užtikrina darbo drausmę ir atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų tinkamą įvykdymą.
 • Užtikrina Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje parengtų ir gautų su jos veikla susijusių dokumentų registravimą, išsiuntimą, saugojimą, kontroliuoja, kad laiku būtų užregistruoti gauti vartotojų ir kitų asmenų prašymai (skundai) ir pateikti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus rezoliucijai bei pagal nurodytą rezoliuciją per dokumentų valdymo sistemą paskirti   vykdytojams tam, kad būtų užtikrintos šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos.
 • Kontroliuoja, kad prekių, paslaugų ar darbų pirkimai būtų vykdomi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, siekiant sudaryti pirkimo sutartis, leidžiančias įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, taupiai ir racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
 • Tikrina, vizuoja gautus iš rangovų ir paslaugų teikėjų atliktų darbų aktus, sąskaitas faktūras. Sąskaitas-faktūras iki einamojo mėnesio 10 dienos pateikia Finansų ir strateginio skyriaus vedėjai.
 • Užtikrina, kad Tarnybos patikėjimo teise, panaudos, nuomos ar kitų sutarčių pagrindu valdomas turtas būtų efektyviai ir racionaliai naudojamas, prižiūrimas ir saugojamas, pagal Skyriaus kompetenciją priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes.
 • Užtikrina Tarnybos struktūrinių padalinių aprūpinimą reikalingu ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, atsargomis ir kitomis materialinėmis vertybėmis, inventoriaus tinkamą eksploataciją, ilgalaikio, trumpalaikio turto racionalų panaudojimą.
 • Kontroliuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugos, sveikatos, priešgaisrinės bei civilinės saugos reikalavimų ir priemonių įgyvendinimą.
 • Organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Tarnybai patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų teisinę registraciją.
 • Organizuoja viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Tarnybos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo ar likvidavimo.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja, palaiko ryšius su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir užduotis, rengiant teisės aktų projektus ar koordinuojant bendrą įstaigų programų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą pagal teisės aktų reikalavimus.
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu organizuoja ir įgyvendina institucijos vykdomas programas ar jų atskiras priemones, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šios strategijos uždaviniai ir priemonės.
 • Skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kad jie laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje. Užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai bei nedelsiant organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka savo struktūriniuose padaliniuose korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.    

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį turto valdymo bei viešųjų pirkimų srityse.
 • Išmanyti bei gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Archyvų įstatymą, Viešųjų pirkimų, Valstybės ir savivaldybės turto valdymo ir disponavimo, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Priešgaisrinės saugos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei metodinius nurodymus, būtinus skyriaus funkcijoms vykdyti.
 • Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti statistines analizes, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas bei pasiūlymus kuruojamais klausimais.
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Adobe Reader, MS Internet Explorer programomis ir kita organizacine technika.
 

Patarėja Lina Burneikienė 

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Atlieka elektroninių dokumentų valdymo procedūras;
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų, įmonių atstovais užtikrinant sklandžius elektroninių dokumentų mainus;
 • Dalyvauja organizuojant tinkamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dokumentų valdymą, saugojimą, naudojimą ir priežiūrą;
 • Dalyvauja įgyvendinant dokumentų valdymo informacinių technologijų diegimo projektus;
 • Administruoja dokumentų valdymo sistemą, teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo ir plėtojimo;
 • Konsultuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, dokumentų rengimo, registravimo, bylų formavimo, dokumentų valdymo sistemos naudojimo klausimais;
 • Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo dokumentų valdymo srityje;
 • Rengia ir derina nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, registrų sąrašus, bylų apyrašų sąrašus, pažymas apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos istoriją ir dokumentų tvarkymą, dokumentacijos planus, dokumentacijos plano papildymų sąrašus, dokumentacijos plano suvestines, prarastų dokumentų (bylų) aktus, dokumentų (bylų) būklės ir kiekio patikrinimo aktus;
 • Kontroliuoja ir teikia informaciją, susijusią su skyriaus pavedimų ir gautų užduočių vykdymu Skyriaus vedėjui;
 • Peržiūri ir sutikrina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengtų teisės aktų atitikimą teisės aktų projektų rengimo rekomendacijoms prieš paskelbiant juos Teisės aktų registre (TAR);
 • Koordinuoja gaunamų ir siunčiamų procesinių dokumentų srautą iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų posistemio (VEP), registruoja procesinius dokumentus;
 • Tvirtina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus, siekiant užtikrinti dokumentų tikrumą;
 • Pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
 • Siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • Nagrinėja Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių informacijos valdymo praktiką tam, kad būtų užtikrintas efektyvus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dokumentų valdymas, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas elektroninių dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir užduotis, rengiant teisės aktų projektus ar koordinuojant bendrą įstaigų programų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti dokumentų valdymą pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Skyriaus vedėjui pavedus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Nesant Skyriaus vedėjo užtikrina skyriaus veiklos organizavimą;
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų įgyvendinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
 • Išmanyti teisės aktus, reguliuojančius institucijos veiklą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimą, įforminimą ir saugojimą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką ir procedūras, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, elektroninių dokumentų valdymą;
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir aiškiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Vyriausioji specialistė Elvyra Kropa

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  • Organizuoja ir vykdo Tarnybos direktoriaus priimamojo darbą, derina ir tvarko direktoriaus darbotvarkę, teikia direktoriui techninę pagalbą ruošiantis įvairiems posėdžiams ir susitikimams, organizuojant Tarnybos veiklą, pateikia dokumentus pasirašymui ir vizavimui darbo reglamente nustatyta tvarka, užtikrina tvarką direktoriaus darbo vietoje.
  • Organizuoja asmenų (svečių, vartotojų, lankytojų) priėmimą pas Tarnybos direktorių, laikosi etiketo ir etikos taisyklių reikalavimų, priimant asmenis, esant reikalui, užregistruoja pateiktus asmenų dokumentus tam, kad būtų užtikrintas tinkamas asmenų priėmimas bei teisės aktų nuostatų įgyvendinimas.
  • Registruoja siunčiamus raštus, nutarimus, įsakymus ir kitus vidaus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje, siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų įgyvendinimą.
  • Administruoja Tarnybos elektroninio pašto dėžutę.
  • Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentų projektus dokumentų valdymo klausimais, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus dokumentų valdymo srityje.
  • Registruoja vartotojų prašymus ir pasiteiravimus gautus Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).
  • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja, palaiko ryšius su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir užduotis, rengiant teisės aktų projektus ar koordinuojant bendrą įstaigų programų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti dokumentų valdymą pagal teisės aktų reikalavimus.
  • Atlieka kitus su Tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vartotojų teisių apsaugą, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu.
 • Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, elektroninių dokumentų valdymą, reikalingus darbo funkcijoms vykdyti.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus.
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.      

 

Vyriausioji specialistė Viktorija Čaplikienė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Tvarko Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos siunčiamą korespondenciją, įvertina ir ženklina pašto siuntas, pildo registruotos korespondencijos sąrašą, reikiamu laiku pateikia korespondencijos siuntas paėmimui iš pašto dėžutės, išsiunčia dokumentus per e. pristatymo informacinę sistemą, ir dokumentų valdymo sistemą, siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų įgyvendinimą.
 • Skenuoja gautus, vidaus ir siunčiamus dokumentus, operatyviai paskiria užduotis vykdytojams dokumentų valdymo sistemoje ir po užduočių paskyrimo susega dokumentus į bylas, siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų įgyvendinimą.
 • Perduoda gautus dokumentus (originalus) užduočių vykdytojams.
 • Registruoja vidaus ir gautus dokumentus bei gautus vartotojų prašymus (skundus) dokumentų valdymo sistemoje.
 • Formuoja ir tvarko skyriaus bylas, susijusias su vartotojų prašymais, struktūrinių padalinių darbuotojams grąžinus dokumentų originalus po užduoties įvykdymo, sudeda juos į bylas;
 • Skyriaus vedėjui pavedus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vartotojų teisių apsaugą, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu.
 • Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, elektroninių dokumentų valdymą, reikalingus darbo funkcijoms vykdyti.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus.
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.      
 • Darbuotojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

 

Vyriausiasis specialistas Ernestas Smilgis

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Prižiūri, kad Tarnyboje būtų tinkamai eksploatuojamas nekilnojamasis turtas, atlieka nesudėtingą remontą ir priežiūrą bei kitus smulkius specialaus profesinio pasirengimo nereikalaujančius darbus;
 • Aprūpina Tarnybos struktūrinius padalinius prekėmis ir kitu materialiuoju turtu tam, kad būtų tausojamas naudojamas turtas, tvarko Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams perduoto naudoti turto, medžiagų, inventoriaus apskaitos korteles;
 • Tvarko Tarnybos išsiunčiamą korespondenciją;
 • Registruoja gautus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje;
 • Formuoja ir tvarko pagal kompetenciją skyriaus bylas, įriša ir laminuoja dokumentus;
 • Užtikrina, kad bendro naudojimo patalpose pakaktų būtiniausių sanitarinių – higieninių priemonių tam, kad valstybės tarnautojams ir darbuotojams būtų užtikrintos tinkamos darbo ir higienos sąlygos;
 • Organizuoja Tarnybos informacinių lentelių ir iškabų atnaujinimą;
 • Pagal suteiktus įgaliojimus vairuoja bei prižiūri tarnybinius automobilius, pateikia juos techniniam aptarnavimui pagal gamintojo nurodytą periodiškumą bei valstybinei techninei apžiūrai, užtikrina jų švarą ir tinkamą jų eksploataciją, atlieka pirminę kelionės lapų apskaitą, nustatyta tvarka juos pildo, rengia automobilių sunaudoto kuro ataskaitas tam, kad užtikrintų teises aktų nuostatų vykdymą bei tinkamą tarnybinių automobilių eksploataciją;
 • Pagal kompetenciją rengia raštų bei Tarnybos direktoriaus įsakymų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, susijusius su Skyriaus veikla;
 • Skyriaus vedėjui pavedus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
  • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vartotojų teisių apsaugą, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu.
  • Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Dokumentų rengimo taisykles, bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, elektroninių dokumentų valdymą ir kitus teisės aktus bei metodinius nurodymus, būtinus skyriaus funkcijoms vykdyti;
  • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus.
  • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
  • Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;
 • Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.
 • Darbuotojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

 

Vyriausioji specialistė Neringa Plėtienė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Registruoja gautus iš tarnybos el. pašto vartotojų prašymus (skundus) dokumentų valdymo sistemoje, skenuoja, paskiria užduotis vykdytojams, po užduočių paskyrimo susega dokumentus į bylas.
 • Registruoja vartotojų prašymus ir pasiteiravimus gautus Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).
 • Registruoja vidaus ir gautus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje
 • Skenuoja vidaus ir gautus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje.
 • Pagal kompetenciją rengia raštų bei Tarnybos direktoriaus įsakymų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, susijusius su Skyriaus veikla.
 • Skyriaus vedėjui pavedus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vartotojų teisių apsaugą, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu.
 • Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, elektroninių dokumentų valdymą, reikalingus darbo funkcijoms vykdyti.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus.
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.      
 • Darbuotojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

 

Vyriausioji specialistė Romualda Stanikaitytė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Registruoja vidaus ir gautus dokumentus bei gautus vartotojų prašymus (skundus) dokumentų valdymo sistemoje.
 • Skenuoja gautus, vidaus ir siunčiamus dokumentus, operatyviai paskiria užduotis vykdytojams dokumentų valdymo sistemoje ir po užduočių paskyrimo susega dokumentus į bylas, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų įgyvendinimą.
 • Tvarko Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos siunčiamą korespondenciją, įvertina ir ženklina pašto siuntas, pildo registruotos korespondencijos sąrašą, reikiamu laiku pateikia korespondencijos siuntas paėmimui iš pašto dėžutės, išsiunčia dokumentus per e. pristatymo informacinę sistemą, ir dokumentų valdymo sistemą, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų įgyvendinimą.
 • Priima iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojų, atsakingų už bylų sudarymą, dokumentus saugojimui archyve, tikrina jų įforminimą ir bylų sudarymą, kontroliuoja, kaip dokumentai saugomi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūriniuose padaliniuose.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dokumentų valdymo klausimais, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus dokumentų valdymo srityje.
 • Formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda saugoti tarnybos archyvui trumpo saugojimo bylas;
 • Skyriaus vedėjui pavedus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.   

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą.                                
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vartotojų teisių apsaugą, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu.
 • Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, elektroninių dokumentų valdymą, reikalingus darbo funkcijoms vykdyti.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus.
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.      
 • Darbuotojas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

 

Vyriausiasis specialistas Leopoldas Konopackas

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Vykdo Tarnybos patalpų, esančių Vilniaus g. 25, Algirdo g. 31 Vilniuje priežiūrą ir atlieka einamuosius (smulkius) Tarnybos patalpų specialaus profesinio pasirengimo nereikalaujančius remonto darbus, sudaro (smulkaus) patalpų remonto darbų sąmatas;    
 • Atlieka nesudėtingą inventoriaus remontą ir priežiūrą bei kitus smulkius specialaus profesinio pasirengimo nereikalaujančius darbus.      
 • Tvarko pareigų, kurias einant suteikiama teisė naudotis tarnybiniais mobiliaisiais telefonais, sąrašus, organizuoja telefono kortelių išdavimą, telefonų aparatų ir jų papildomos įrangos paskirstymą ir apskaitą, bendrauja su įmonėmis, teikiančiomis mobiliojo ir fiksuoto ryšio paslaugas, tikrina sąskaitas faktūras, kontroliuoja sutarčių vykdymą;
 • Rūpinasi, kad Tarnybos patalpose būtų užtikrintos tinkamos higienos sąlygos, prižiūri, kad patalpos būtų valomos kokybiškai, bendrauja su įmone teikiančia valymo paslaugas, kontroliuoja sutarties vykdymą;
 • Kiekvieną mėnesį nustatytais terminais ir tvarka paslaugų teikėjams perduoda šalto, karšto vandens bei elektros energijos skaitiklių rodmenis, tikrina gautus komunalinių paslaugų, elektros paslaugų teikėjų atliktų darbų aktus, sąskaitas faktūras tam, kad būtų užtikrintas sutartinių įsipareigojimų su paslaugų teikėjais vykdymas;
 • Atlieka materialinių vertybių pristatymą, aprūpina Tarnybos struktūrinius padalinius prekėmis ir kitu materialiuoju turtu tam, kad būtų tausojamas naudojamas turtas, tvarko Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams perduoto naudoti turto, medžiagų, inventoriaus apskaitos korteles.
 • Pagal suteiktus įgaliojimus vairuoja bei prižiūri Tarnyboje eksploatuojamus tarnybinius automobilius, pateikia juos techniniam aptarnavimui pagal gamintojo nurodytą periodiškumą bei valstybinei techninei apžiūrai, užtikrina jų švarą ir tinkamą tarnybinių automobilių eksploataciją, atlieka pirminę kelionės lapų apskaitą, nustatyta tvarka juos pildo, rengia automobilių sunaudoto kuro ataskaitas tam, kad užtikrintų teises aktų nuostatų vykdymą bei tinkamą tarnybinių automobilių eksploataciją;
 • Rūpinasi, kad Tarnybos patalpos būtų tinkamai apsaugotos, sumontuotos priešgaisrinės ir saugos sistemos būtų veikiančios, bendrauja su įmone, teikiančia patalpų apsaugos ir techninės priežiūros paslaugas, kontroliuoja sutarties vykdymą;
 • Pagal kompetenciją rengia raštų bei Tarnybos direktoriaus įsakymų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, susijusius su vykdomomis funkcijomis;
 • Siekiant tinkamai įgyvendinti Skyriaus funkcijas pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su Tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, palaiko ryšius su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis.
 • Vykdo kitus su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos ir Skyriaus strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienerių metų bendrojo darbo patirtį.
 • Žinoti ir gebėti taikyti praktikoje Darbo kodeksą, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Priešgaisrinės saugos, Valstybės ir savivaldybės turto valdymo ir disponavimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei metodinius nurodymus, būtinus skyriaus funkcijoms vykdyti;
 • Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus.
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Danuta Lukoic

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Tvarko pareigų, kurias einant suteikiama teisė naudotis tarnybiniais mobiliaisiais telefonais, sąrašus, peržiūri mėnesines ataskaitas, pateiktas iš tiekėjo ir pateikia informaciją apie viršytus limitus Skyriaus vedėjui;
 • Atspausdina, tikrina, gautas iš rangovų ir paslaugų teikėjų sąskaitas faktūras. Sąskaitas faktūras iki einamojo mėnesio 10 dienos pateikia vizavimui Skyriaus vedėjui;
 • Kas ketvirtį renka poreikį iš Tarnybos stuktūrinių padalinių dėl materialaus turto, medžiagų ir inventoriaus, tvarko Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams perduoto naudoti turto, medžiagų, inventoriaus apskaitos korteles;
 • Tvarko Skyriaus bylas, parengia bylų perdavimo aktus, perduoda bylas į Tarnybos archyvą;
 • Dalyvauja rengiant viešuosius prekių aukcionus;
 • Pagal kompetenciją rengia raštų bei Tarnybos direktoriaus įsakymų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, susijusius su Skyriaus veikla;
 • Skyriaus vedėjui pavedus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vartotojų teisių apsaugą, Darbo kodeksu, Valstybės ir savivaldybės turto valdymo ir disponavimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei metodinius nurodymus, būtinus skyriaus funkcijoms vykdyti;
 • Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų ir archyvų valdymą, turto valdymą ir kitus teisės aktus bei metodinius nurodymus, būtinus skyriaus funkcijoms vykdyti.
  • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus.
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 • Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.
 • Darbuotojas savo veikloje vadovaujasi Tarnybos direktoriaus įsakymais, Tarnybos nuostatais, Tarnybos darbo reglamentu, Tarnybos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

 

Vyriausiasis specialistas Arvydas Balčius

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Prižiūri, kad Tarnybos kompiuterinė, programinė, telefoninė, biuro įranga būtų naudojama pagal paskirtį, rūpinasi kompiuterinės, kitos biuro įrangos profilaktika ir remontu, naujos įrangos bei eksploatacinių medžiagų įsigijimu, keičia spausdintuvų ir kopijavimo įrangos eksploatacines medžiagas, atlieka kitus spausdintuvų priežiūros profilaktikos darbus, rūpinasi kompiuterių tinklo sauga.
 • Prižiūri interneto, elektroninio pašto paslaugą kompiuterių tinkle, kompiuterių tinklo duomenų saugą, kompiuterių tinkle techninės ir sisteminės programinės įrangos darbą, užtikrina kompiuteriuose esančios informacijos saugumą ir konfidencialumą.
 • Organizuoja kompiuterių tinklo įrangos techninės ir sisteminės programinės įrangos instaliavimo ir priežiūros darbus, registruoja gedimus tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas tarnybos darbas.
 • Ruošia darbui ir parengia naudoti naują įrangą, įrengia ir prijungia naujas kompiuterizuotas darbo vietas.
 • Administruoja kompiuterių tinklo vartotojų prisijungimo teises.
 • Vykdo kompiuterizuotų darbo vietų antivirusinių programų administravimą.
 • Prižiūri Tarnybos kompiuterinių programų naudojimo legalumą.
 • Daro duomenų atsargines kopijas ir archyvus, vykdo duomenų atkūrimą.
 • Prižiūri Tarnybos valdomus serverius, serverių patalpą, teikia pasiūlymus dėl serverių atnaujinimo.
 • Konsultuoja ir moko tarnybos darbuotojus dirbti su kompiuterine bei programine įranga.
 • Tvarko Tarnybos kompiuterinės ir kitos biuro įrangos apskaitą, atlieka jų perdavimo darbuotojams ir perėmimo procedūras, informuoja materialiai atsakingą asmenį apie technikos perkėlimą į kitą vietą.
 • Administruoja Tarnybos posėdžių salės kompiuterinę ir programinę įrangą renginių metu.
 • Vertina informacinių technologijų infrastruktūros būklę, analizuoja jos poreikius, teikia pasiūlymus dėl jos atnaujinimo, siekiant užtikrinti nepertraukiamą Tarnybos darbą.
 • Apskaičiuoja kompiuterinės, programinės, telefoninės ir kitos biuro įrangos poreikius ir teikia pasiūlymus dėl naujos kompiuterinės technikos, programinės įrangos ir kitos biuro įrangos įsigijimo.
 • Teikia pasiūlymus dėl naujų informacinių technologijų ir priemonių diegimo, Tarnyboje naudojamos kompiuterinės ir programinės bei kitos biuro įrangos tobulinimo, racionalaus naudojimo.
 • Pagal kompetenciją rengia dokumentus bei teisės aktų projektus, susijusius su Tarnybos viešaisiais pirkimais, rengia kompiuterių tinklo įrangos bei kitas technines specifikacijas tam, kad būtų tinkamai ir savalaikiai įgyvendinti teisės aktų reikalavimai.
 • Siekiant tinkamai įgyvendinti Skyriaus funkcijas pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su Tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartį, palaiko ryšius su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis.
 • Vykdo kitus su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos ir Skyriaus strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti fizinių mokslo studijų srities aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Išmanyti kompiuterių ir kompiuterinių tinklų sandarą.
 • Išmanyti kompiuterinių tinklų ir programinės įrangos diegimo, priežiūros, administravimo, saugumo užtikrinimo reikalavimus.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų darbą ir apsaugą, asmens duomenų apsaugą, elektroninių dokumentų valdymo ir dokumentų rengimo taisykles.
 • Mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.
 • Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu MS Word, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

 

 

Vidaus administravimo skyriaus uždaviniai ir funkcijos

Skyriaus uždaviniai yra:

 • Organizuoti Tarnybos dokumentų valdymą ir archyvo tvarkymą;
 • Organizuoti Tarnybos direktoriaus priimamojo darbą;
 • Organizuoti tinkamą prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą;
 • Užtikrinti tinkamą darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, civilinės, priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą Tarnyboje;
 • Užtikrinti Tarnybos patikėjimo teise, panaudos, nuomos ar kitų sutarčių pagrindu valdomo turto efektyvų ir racionalų naudojimą, priežiūrą ir saugojimą;
 • Užtikrinti tinkamą Tarnybos autotransporto eksploatavimo priežiūrą;
 • Užtikrinti Tarnybos Vartotojų teisių informacinės sistemos ir kitų informacinių sistemų tinkamą veikimą, saugumą, naudojimo kontrolę ir funkcionalumo plėtrą;
 • Užtikrinti Tarnybos kompiuterinės įrangos priežiūrą ir atnaujinimą;
 • Pagal kompetenciją bendrauti ir bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei vartotojų asociacijomis.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • Rengia ir derina Tarnybos dokumentų registrų sąrašus, dokumentacijos planus, jų papildymų sąrašus, kitus apskaitos dokumentus;
 • Vadovaudamasis patvirtintu registrų sąrašu ir dokumentacijos planu registruoja, sistemina, tvarko ir išsiunčia Tarnybos gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;
 • Vykdo įslaptintų dokumentų administravimą;
 • Atlieka elektroninių dokumentų valdymo procedūras;
 • Administruoja Tarnybos elektroninio pašto dėžutę;
 • Nustatyta tvarka atlieka Tarnybos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo procedūras;
 • Tvarko skyriaus bylas, veda jų apskaitą;
 • Tvirtina Tarnybos gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus;
 • Organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Rengia planuojamų viešųjų pirkimų planą, ataskaitas bei organizuoja jų paskelbimą;
 • Teikia siūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti Tarnybos turto nurašymo, organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti Tarnybos turto aukcionus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;
 • Aprūpina Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojus) inventoriumi ir kitomis darbo priemonėmis;
 • Organizuoja Tarnybos autotransporto apskaitą, užtikrina tinkamą jo techninę būklę, draudimą, organizuoja jo technines apžiūras;
 • Užtikrina Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją vykdo Tarnybos patalpų priežiūrą, apsaugą ir tvarkymą, atlieka nesudėtingą jo remontą, einamuosius (smulkius) Tarnybos patalpų remonto darbus;
 • Užtikrina Vartotojų teisių informacinės sistemos, Tarnybos informacinių sistemų ir duomenų bazių aptarnavimą ir priežiūrą;
 • Administruoja ir prižiūri Tarnybos serverius, jų programinę įrangą ir kompiuterių ryšių tinklą;
 • Analizuoja Tarnybos informacinių technologijų poreikį, teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl informacinių technologijų plėtros, naudojimo ir tobulinimo;
 • Analizuoja Tarnybos kompiuterių įrangos ir programinės įrangos poreikį, teikia siūlymus dėl įrangos įsigijimo, rengia technines specifikacijas;
 • Užtikrina duomenų saugumą ir saugų duomenų perdavimą kompiuteriniais tinklais;
 • Pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus darbo kompiuterine bei taikomąja programine įranga klausimais;
 • Užtikrina Tarnybos interneto svetainės tinkamą funkcionavimą;
 • Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.