*skip_to_content*
en

Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius

Valstybės tarnautojo Tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vedėjos Vijoletos Budriuvienės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Organizuoti Tarnybos 2021 m.  gaminių ir paslaugų patikrinimo plano, Tarnybos veiklos plano pagal kompetenciją, vykdymą;
 2. Organizuoti susitikimus (seminarus, pranešimus) su regiono vartotojais ir verslininkais;
 3. Organizuoti tinkamą ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų, kitų asmenų konsultavimą žodžiu, elektroniniu paštu, telefonu ar konsultaciniais vizitais (tik ekonominės veiklos vykdytojams) produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais;
 4. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;
 5. Užtikrinti gaminio/paslaugos vertinimo išvadų rengimą.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vyresniosios patarėjos Ilonos Šačkuvienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Pagal kompetenciją vykdyti vartotojų ir verslininkų švietimo programą, organizuojant seminarus Telšių ir Klaipėdos apskrityse vartotojams ir verslininkams aktualiomis vartotojų teisių apsaugos temomis – surengti du seminarus. Parengti organizuojamiems seminarams metodinę medžiagą bei skaidres;

 2. Užtikrinti tinkamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus  2021 metų Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus  gaminių ir paslaugų patikrinimų plano įvykdymą bei atlikus skyriaus kontroliuojamoje teritorijoje esančių įmonių rizikos įvertinimą bei suplanuoti veiklą taip, kad kuo daugiau patikrinimų būtu vykdoma Padidintos rizikos įmonių grupėje;
 3. Analizuoti RAPEX pranešimus, kontroliuoti, derinti ir vykdyti skyriuje užplanuotų bandinių atrinkimą saugos bandymams; derinti bandinių pristatymą į laboratorijas bei užtikrinti, kad patikrinimo dokumentai pagal atliktus bandymus būtu surašomi kaip galima greičiau. Vykdyti ir kontroliuoti, kaip skyriaus darbuotojai vykdo tikslines tikrinimo programas, surašo patikrinimo dokumentus bei pateikia programų vykdymo ataskaitas.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus patarėjos Almos Šlažienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Pagal savo kompetenciją atlikti rinkos priežiūros patikrinimus, užtikrinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus 2021 m. patikrinimų plano įvykdymą;

 2. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, užtikrinti bandinių atrinkimą saugos tyrimams;
 3. Pagal kompetenciją vykdyti vartotojų ir (ar) verslininkų švietimo programą, organizuojant informacinį praktinį seminarą Klaipėdos apskrities vartotojams ir verslininkams tema „Reikalavimai kosmetikos gaminių ženklinimui ir saugai“.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Neringos Jurgėlienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti elektrotechnikos gaminių, asmeninių apsauginių priemonių ir kitų gaminių rinkos priežiūrą, atliekant planinius ir neplaninius patikrinimus, atrenkant bandinius;
 2. Atlikti gaminių įvertinimus, nagrinėjant vartotojų prašymus, ir surašyti gaminių vertinimo išvadas teisės aktų nustatytais terminais;
 3. Suorganizuoti konsultacinį seminarą verslininkams ženklinimo ir informacijos pateikimo apie elektroninėse bei fizinėse parduotuvėse pardavimui pateikiamus elektrotechnikos gaminius.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Mamerto Krauleidžio 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2021 metų Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus  gaminių ir paslaugų planinių ir neplaninių patikrinimų plano įvykdymą, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams. Atrinkti bandinius produktų saugos bandymams, numatytus detaliajame bandinių atrinkimo plane;
 2. Siekti sumažinti gaminio vertinimo išvadų teikimo laiką;
 3. Įsisavinti ir taikyti planiniuose ir neplaniniuose patikrinimuose bei teikiant gaminių/paslaugų vertinimo išvadose 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo;
 4. Teikti pasiūlymus dujinį kurą deginančių prietaisų, SND balionų ir prekybos sodo, daržo, žemės, miškų ūkio mašinų klausimynų peržiūrai.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Erlando Lenkausko

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Konsultuoti vartotojus ir verslininkus ir kitus suinteresuotus subjektus žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu;

 2. Vykdyti vartotojų švietimo programą, organizuojant informacinį praktinį seminarą tema „Techninis reglamentas „Mašinų sauga“. Reikalavimai nešiojamosioms rankinėms ir rankinio valdymo mašinoms.“ Parengti seminaro metodinę medžiagą bei prezentaciją;
 3. Užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2021 metų Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus  gaminių ir paslaugų patikrinimų plano įvykdymą, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams. Atrinkti bandinius produktų saugos bandymams, numatytus detaliajame bandinių atrinkimo plane.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Evelinos Pilitauskaitės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Pagal savo kompetenciją atlikti rinkos priežiūros patikrinimus, užtikrinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus 2021 m. patikrinimų plano įvykdymą;
 2. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, užtikrinti bandinių atrinkimą saugos tyrimams;
 3. Pagal kompetenciją vykdyti vartotojų ir (ar) verslininkų švietimo programą, organizuojant informacinį praktinį seminarą Klaipėdos apskrities vartotojams ir verslininkams tema „Verslininko teisės ir pareigos mažmeninėje prekyboje“.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Rimanto Parnarausko 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Pagal savo kompetenciją atlikti rinkos priežiūros patikrinimus, užtikrinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus 2021 m. patikrinimų plano įvykdymą;
 2. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, užtikrinti bandinių atrinkimą saugos tyrimams;

 3. Pagal kompetenciją vykdyti vartotojų ir (ar) verslininkų švietimo programą, organizuojant informacinį praktinį seminarą Tauragės apskrities vartotojams ir verslininkams tema „Kokybiškų prekių grąžinimas“.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Irenos Pilitauskienės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Pagal savo kompetenciją atlikti rinkos priežiūros patikrinimus, užtikrinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus 2021 m. patikrinimų plano įvykdymą;
 2. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, užtikrinti bandinių atrinkimą saugos tyrimams;
 3. Pagal kompetenciją vykdyti vartotojų ir (ar) verslininkų švietimo programą, organizuojant informacinį praktinį seminarą Klaipėdos apskrities vartotojams ir verslininkams tema „Reikalavimai tekstilės gaminių ženklinimui ir vaikiškų drabužių saugai".

 

Darbuotojos Tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Laimutės Kairienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdant ne maisto gaminių patikrinimo planą, užtikrinti rinkos priežiūrą pagal priskirtų sričių sąrašą;
 2. Vykdant tikslines tikrinimo programas ir planines užduotis, atrinkti ne maisto gaminių bandinius ir atlikti jų įvertinimą dėl atitikties saugos reikalavimams;
 3. Paruošti seminarą ekonominės veiklos vykdytojams. 

 

Įstatymų naujovės