*skip_to_content*
en

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius

Valstybės tarnautojo Tarnybos Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės

Einamųjų metų užduotys

 

 

 1. Koordinuoti Veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje koordinavimo aprašo (2020 m. kovo 17 d. teisingumo  ministro įsakymas Nr. 1R-82) įgyvendinimą parengiant vartotojų teisių apsaugos būklės bei veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje metinę apžvalgą bei vartotojų švietimo veiklos planą;
 2. Organizuoti vartotojų švietimo ir informavimo priemonių (seminarai, mokymai, pranešimai ir kt.) ir pranešimų žiniasklaidoje vartotojų teisių apsaugos, ne maisto produktų rinkos priežiūros, turizmo paslaugų teikėjų priežiūros klausimais pateikimą;
 3. Koordinuoti bent vienos konferencijos vartotojų teisių apsaugos klausimais (skirtos Europos vartotojų dienai, aktualijų aptarimui ir pan.) organizavimą;
 4. Tobulinant Tarnybos grįžtamojo ryšio procesą, kartu su Asmenų aptarnavimo ir konsultavimo skyriumi sukurti ir pritaikyti Tarnybos veikloje asmenų aptarnavimo ir konsultavimo kokybės vertinimo priemonę.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresniosios patarėjos Natalijos Jarmulkovič

Einamųjų metų užduotys

 

 1. 2021 m. užtikrinti, kad būtų įvykdyta ne mažiau kaip 190 vartotojų švietimo ir informavimo priemonių (seminarai, mokymai, pranešimai ir kt.) ir būtų paviešinta ne mažiau kaip 270 pranešimų žiniasklaidoje vartotojų teisių apsaugos, ne maisto produktų rinkos priežiūros, turizmo paslaugų teikėjų priežiūros klausimais;

 2. Parengti 2021 m. Tarnybos komunikacijos planą ir užtikrinti plane numatytų veiklų įgyvendinimą;
 3. Vykdyti operatyvią ir išsamią komunikaciją apie Tarnybos planuojamas ir vykdomas švietimo veiklas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pavaldžių institucijų komunikatorių susitikimuose bei užtikrinti operatyvų vartotojams COVID-19 laikotarpiu aktualios informacijos pasidalinimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės aptarnavimo kompetencijų tinkle;
 4. Organizuoti metinę Vartotojų dienai skirtą konferenciją ir užtikrinti jos aptarnavimą;
 5. Organizuoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kolegijos (toliau – Kolegija) posėdžius ir užtikrinti Kolegijos posėdžių aptarnavimą.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyresniosios patarėjos Mildos Deimantės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Parengti Tarnybos 2021 m mokymų ir seminarų verslininkams planą bei prižiūrėti jo vykdymą;
 2. Organizuoti sociologinių vartotojų ir verslininkų nuomonių tyrimų atlikimą;
 3. Organizuoti institucijų susitikimą, kuriame pristatomas Tarnybos parengtas vartotojų teisių apsaugos būklės bei veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje metinės apžvalgos projektas.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Anastasijos Sinjorės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2394 teikti Tarnybos skyrių suformuluotus prašymus bei atsakymus per vartotojų apsaugos bendradarbiavimo sistemą;
 2. Atnaujinti Tarnybos tinklapio angliškos versijos "Legislation" skiltį;
 3. Užtikrinti Europos Komisijos 2021 m. vykdomosios interneto naršymo kampanijos (SWEEP) koordinavimą.

 

Darbuotojos Tarnybos Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Rusnės Gaidelytės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Informacinio filmuko apie Tarnybos veiklą sukūrimas ir paviešinimas tinklalapyje bei Tarnybos socialiniuose tinkluose;

 2. Užtikrinti operatyvų Tarnybos komisijos priimtų nutarimų dėl vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teismo tvarka skelbimą Tarnybos tinklalapyje;

 3. Bendradarbiaujant su kitų Tarnybos skyrių darbuotojais, teikti jiems pagalbą rengiant viešinimo medžiagą pagal pateiktą susistemintą aktualią informaciją.

Įstatymų naujovės