*skip_to_content*
en

Turizmo rinkos priežiūros skyrius

Valstybės tarnautojo Tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vedėjo Valdemaro Stempkausko

Einamųjų metų užduotys

 

 

 1. Užtikrinti Tarnybos 2021 metų veiklos plane Turizmo rinkos priežiūros skyriui numatytų veiksmų įgyvendinimą ir rodiklių pasiekimą;
 2. Organizuoti ir atlikti Kelionių organizatorių finansų analizę ir ekspertinį rizikos vertinimą;
 3. Surengti ne mažiau kaip 3-ejus mokymus ar pranešimus turizmo paslaugų teikėjams dėl turizmo rinkos priežiūros bei rizikos prevencijos;
 4. Parengti ir pateikti ne mažiau kaip du teisės aktų projektus ar metodinius pasiūlymus dėl turizmo paslaugų teikėjų priežiūros tobulinimo.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyresniosios patarėjos Ramunės Tamošaitienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Parengti ir pateikti ne mažiau kaip vieną metodinį pasiūlymą dėl turizmo paslaugų teikėjų priežiūros tobulinimo;
 2. Organizuoti ir atlikti Kelionių organizatorių rizikos vertinimą su rizikingumo vertinimo skaičiuokle;
 3. Patikrinti ne mažiau kaip 50 proc. kelionių organizatorių, kelionių pardavimo agentų ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjų Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų už 2020 m. savalaikį pateikimą bei palyginti ten pateiktas finansines ataskaitas su Turizmo rinkos priežiūros skyriui pateiktų AT01 ir AT03 formos ataskaitų duomenimis. Nustačius esminių duomenų neatitikimų arba Lietuvos Respublikos turizmo  įstatymo reikalavimų kelionių organizatoriui, kelionių pardavimo agentui ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjui dėl nuosavo kapitalo santykio neatitikimą, imtis atitinkamų veiksmų.;

 4. Sutrumpinti kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimo procedūros terminą iki ne vėliau kaip per  15 darbo dienų.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriaus patarėjos Ievos Lankelienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Parengti pasiūlymo projektą dėl Turizmo rinkos priežiūros skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo (naujo priėmimo, priimto pakeitimo ir pan.);

 2. Laikantis teisės aktuose įtvirtintų terminų, įvertinti kitos institucijos parengtus teisės aktų projektus (jei tokių bus) ir pateikti išvadas dėl parengtų teisės akto projektų;
 3. Nagrinėti gidų prašymus ir skundus laikantis teisės aktuose nustatytų procedūrų bei terminų;

 4. Organizuoti viešuosius pirkimus dėl gido pažymėjimų įsigijimo (esant poreikiui).

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Ramunės Lūžaitės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Išduoti apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimus;
 2. Priėmus Turizmo įstatymo pakeitimo projektą, parengti Tarnybos poįstatyminių apgyvendinimo paslaugų srities teisės aktų projektus;
 3. EIM patvirtinus naujus viešbučio paslaugų klasifikavimo reikalavimus, surengti seminarą viešbučio paslaugų teikėjams;
 4. Suvesti klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų duomenis į Licencijų išdavimo sistemą (toliau – LIS), nuolat atnaujinti Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą (toliau – Sąrašas).

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Marijos Dankės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Atlikti pateiktų kelionių organizatorių ataskaitų rizikos vertinimą ir atlikti laiku neplaninius patikrinimus;
 2. Patikrinti ne mažiau kaip 33 proc. kelionių organizatorių, kelionių pardavimo agentų ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjų metinių finansinių ataskaitų savalaikį pateikimą Juridinių asmenų registrui  bei sutikrinti jų atitiktį su Turizmo rinkos priežiūros skyriui teikiamomis AT01 ir AT03 formos ataskaitomis. Pagal poreikį imtis atitinkamų veiksmų;
 3. Savalaikis kelionių pardavimo agentų ir rinkinių pardavėjų gautų dokumentų dėl licencijos suteikimo nagrinėjimas;
 4. Kelionių pardavimo agentų ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjų teikiamų ataskaitų priėmimas ir sutikrinimas dėl atitikimo Turizmo įstatymo 18 str. 3 dalies 4 punktui ir 20 str. 3 dalies 3 punktui.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Irenos Leleivienės 

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti klasifikuojamų objektų apžiūras;
 2. Vykdyti apgyvendinimo paslaugų teikėjų priežiūrą;
 3. Priimti neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų pranešimus ir duomenis suvesti į neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą;

 4. Suvesti apgyvendinimo paslaugų teikėjų duomenis į Licencijų išdavimo sistemą (toliau – LIS), nuolat atnaujinti Klasifikuojamųjų ir neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą (toliau – Sąrašas);

 5. Atlikti neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų planinius patikrinimus.

Įstatymų naujovės