*skip_to_content*
en

Vidaus administravimo skyrius

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vidaus administravimo skyriaus vedėjos Rūtos Papreckienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Organizuoti Tarnybos veiklos planavimo dokumentų ir ataskaitų pateikimą teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais;
 2. Organizuoti informacinių technologijų saugos atitikties vertinimą ir ataskaitos pateikimą tiesioginiam vadovui;
 3. Tobulinti Tarnybos vidaus administravimo (dokumentų, finansų ir turto valdymo) procesus, siekiant didesnio jų efektyvumo ir kaštų mažinimo;
 4. Užtikrinti Tarnybos darbuotojų aprūpinimą darbui reikalingomis priemonėmis ir paslaugomis.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vidaus administravimo skyriaus patarėjos Vilijos Burokienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Surinkti informaciją, poreikį iš Tarnybos struktūrinių padalinių apie planuojamus prekių, paslaugų ar darbų pirkimus. Atlikti rinkos tyrimą ir nustatyti planuojamų pirkimų lėšų sumas, nustatyti BVPŽ kodus. Parengti 2021 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projektą ir pateikti tiesioginiam vadovui. Atsiradus poreikiui, rengti 2021 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano patikslinimus;
 2. Atlikti Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje eksploatuojamų tarnybinių automobilių būklės analizę, pateikti tiesioginiam vadovui siūlymus dėl automobilių tolesnio naudojimo ir poreikio keisti į naujus automobilius veiklos nuomos pagrindais. Tiesioginiam vadovui pateikti lėšų poreikį ir siūlymus dėl automobilių veiklos nuomos pirkimo;
 3. Atlikti 2020 m. vykdytų pirkimų analizę  (sudarytos prekių paslaugų ir darbų sutartys, tiekėjai, jų tiekiamos prekės, teikiamos paslaugos, darbai, kainos), parengti apibendrintas išvadas ir pateikti tiesioginiam vadovui;
 4. Parengti ir pateikti tvirtinimui darbuotojų sveikatos tikrinimų grafiką 2021 metams. Pagal numatytą grafiką organizuoti Tarnybos darbuotojų sveikatos patikrinimus.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vidaus administravimo skyriaus patarėjos Linos Burneikienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Įvertinti dokumentų valdymo procesus ir pateikti pasiūlymus dėl efektyvesnio dokumentų valdymo;
 2. Parengti ir Lietuvos valstybės naujajam archyvui pateikti 2020 m. dokumentacijos plano suvestinę;
 3. Dalyvauti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomo projekto „ES elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformos integravimas į nacionalinę Vartotojų teisių apsaugos informacinę sistemą“ darbo grupės veikloje.

 

Valstybės tarnautojo Tarnybos Vidaus administravimo skyriaus patarėjos Aurelijos Biliuvienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Parengti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2021 metų veiklos plano projektą ir pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;

 2. Parengti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2021 metų veiklos plano ataskaitas;
 3. Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2021-2023 metų strateginio veiklos plano 02 001 programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ priemonių ir vertinimo kriterijų, už kurių įgyvendinimą atsakinga Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, įgyvendinimo ataskaitas;
 4. Organizuoti veiklas užtikrinančias kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2015 standartą funkcionavimą;

 5. Organizuoti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2022–2024 metų strateginio veiklos plano projekto Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai pagal kompetenciją tenkančios dalies informaciją.

 

Darbuotojo Tarnybos Vidaus administravimo skyriaus vyriausiosios specialistės Lilijos Širvienės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vykdyti išankstinę  finansų kontrolę Tarnybos finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka;
 2. Sudaryti biudžeto išlaidų sąmatas, jų patikslinimus;
 3. Suteikti informaciją ir parengti ataskaitas pagal pareikalavimą asignavimų valdytojui, vadovui, valstybės institucijoms;
 4. Pateikti dokumentus  Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

 

Darbuotojo Tarnybos Vidaus administravimo skyriaus vyriausiosios specialistės Elvyros Kropa

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Tvarkingai ir laiku registruoti bei paskirstyti įstaigos gautus, siunčiamus raštus bei kitus dokumentus vadovui, skyrių vedėjams bei spacialistams pagal kuruojamas sritis;
 2. Informuoti vartotojus ir kitus asmenis apie Tarnybos darbuotojų konsultavimo tvarką (nuotoliniu būdu) bei teikti kitą reikalingą informaciją;
 3. Tinkamai ir laiku registruoti VTIS sistemoje gautus pasiteiravimus bei skundus;
 4. Tinkamai administruoti pašto dėžutę: tarnyba@vvtat.lt;
 5. Tinkamai ir laiku registruoti gautus per portalą Epilietis.lt skundus ir pasiteiravimus.

 

Darbuotojo Tarnybos Vidaus administravimo skyriaus vyriausiosios specialistės Danutos Lukoic

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Parengti ketvirtines ataskaitas iki einamojo ketvirčio pabaigos apie užregistruotus darbuotojo dokumentus dokumentų valdymo sistemoje ir pateikti tiesioginiam vadovui;
 2. Vykdyti pirkimo verčių apskaitą pagal pateiktas  pirkimo paraiškas;
 3. Kaupti ir teikti informaciją apie Tarnybos naudojamas visas su valstybės nekilnojamojo turto – statinių, patalpų ar jų dalių susiijusias patiriamas sąnaudas į Valstybės turto informacinės paieškos sistemą (VTIPS).

Darbuotojo Tarnybos Vidaus administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto Ernesto Smilgio

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Užregistruoti visus vartotojų   prašymus ir skundus gautus el. paštu, paštu ir įteiktus tiesiogiai;
 2. Per 2021 metus paruošti tinkamai   išsiuntimui pateikti visi Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ir Gido pažymėjimai ir laiku išsiųsti;
 3. Registruoti ir išsiųsti  pasirašytus Nuotolinės prekybos ir Nesąžiningos komercinės veiklos  ir reklamos skyrių vedėjų pasirašytus  siunčiamus dokumentus;
 4. Vadovaujantis patvirtintu Valstybės naujojo archyvo 2020 m. Dokumentų naikinimo aktu  paruošti dokumentus naikinimui.

 

Darbuotojo Tarnybos Vidaus administravimo skyriaus vyriausiosios specialistės Romualdos Stanikaitytės

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Vadovaujantis patvirtintu 2021 metų dokumentacijos planu, registruoti siunčiamus elektroninius dokumentus, pasirašytus Vartojimo paslaugų, Vartojimo prekių,  Rekreacinių paslaugų, Teisės, Rinkos priežiūros planavimo ir rizikos vertinimo  skyrių vedėjų siunčiamus elektroninius dokumentus;
 2. Registruoti dokumentus registre Nr. 5, gautus el. paštu, paštu ir įteiktus tiesiogiai ir paskirti užduotis;
 3. Dalyvauti rengiant 2022 m. dokumentacijos planą, dokumentacijos papildymų sąrašą ir pateikti pasiūlymus jų projektams;Priimti dokumentus iš Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyriaus trumpai saugomas bylas už  2019 metus, parengti dokumentų (bylų) perdavimo aktus ir perduoti tolimesniam saugojimui į Tarnybos archyvą.

 

Darbuotojo Tarnybos Vidaus administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto Arvydo Balčiaus

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Kompiuterinėse darbo vietose peržiūrėti naudojamus nepertraukiamus maitinimo šaltinius ir pateikti pasiūlymus dėl jų atnaujinimo;
 2. Sutvarkyti visus nenaudojamus el . paštus Tarnybos tinkle;
 3. Paruošti naujus kompiuterius darbui ir pastatyti darbuotojų darbo vietose;
 4. Dalyvauti atliekant informacinių technologijų (IT) saugos atitikties vertinimą.

 

Darbuotojo Tarnybos Vidaus administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto Audriaus Mačkinio

Einamųjų metų užduotys

 

 1. Organizuoti VTIS sistemos perkėlimą iš Registrų centro į IVPK duomenų centrą;
 2. Padaryti Tarnybos internetinės svetainės www.vvtat.lt lankomumo statistinių duomenų perdavimo į Europos Komisijos bendrą duomenų saugyklą pagal SDG įgyvendinimo Reglamente Nr. 2020/1121  nustatytus techninius sąveikos reikalavimus ir pateiktas IT specifikacijų įrankį;
 3. Atlikti Tarnybos virtualizacijos sistemų priežiūrą ir optimizavimą pagal esamą poreikį.

Įstatymų naujovės