*skip_to_content*
en

Vartojimo ginčų komisijos

  • Kas yra vartojimo ginčų komisija? Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo jai priskirtiems ginčams nagrinėti sudarė nuolatines vartojimo ginčų komisijas, kurios nagrinėja vartojimo ginčus atskirose vartojimo prekių ir paslaugų srityse. Vartojimo ginčų komisijos yra įsteigtos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionuose.

 

  • Kas sudaro vartojimo ginčų komisiją? Siekiant užtikrinti objektyvų, greitą, pigų, konsensuso principu paremtą ginčo sprendimą, vartojimo ginčų komisiją, kuri, priimdama sprendimus, yra savarankiška ir nepriklausoma, sudaro 3 nariai: komisijos pirmininkas, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojas, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, po vieną vartotojų ir verslo asociacijų atstovą, atitinkančius Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtintus jiems keliamus reikalavimus, kurie į komisiją yra skiriami ne trumpesniam nei 2 metų laikotarpiui. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius įsakymu sudaro vartojimo ginčų komisijų narių sąrašus, kurie yra viešai skelbiami Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje.

 

  • Kreiptis dėl ginčo sprendimo vartojimo ginčų komisijoje vartotojas (ar verslininkas) gali, kai būtina išklausyti žodinius ginčo šalių paaiškinimus ar kitais atvejais, kai ginčas gali būti geriau išnagrinėtas žodinės procedūros tvarka.

 

  • Kaip nagrinėjami vartojimo ginčai ir priimami sprendimai? Vartotojo prašymą ir jo priedus gavusi vartojimo ginčų komisija ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio su jais susipažįsta. Paskirtą dieną į vartojimo ginčų komisijos posėdį kviečiamos abi ginčo šalys. Posėdžio tikslas – taikus vartojimo ginčo sprendimas. Jei taikus sprendimas nėra pasiekiamas, tada vartojimo ginčų komisijos sprendimai dėl ginčo esmės priimami balsų dauguma. Jeigu ginčą nagrinėja du komisijos nariai ir jų nuomonės išsiskiria arba ginčą nagrinėja tik komisijos pirmininkas, sprendimą priima komisijos pirmininkas savo nuožiūra.

 

  • Ar už vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimą vartojimo ginčų komisijoje reikia mokėti? Ne, ši valstybės teikiama administracinė paslauga ginčo šalims yra nemokama.

 

  • Ką daryti, jei vartojimo ginčų komisijos sprendimas netenkina? Vartojimo ginčų komisijų sprendimai yra privalomi šalims ir vykdytini pagal civilinio proceso taisykles. Tačiau, jei vartotojas ar verslininkas nesutinka su vartojimo ginčų komisijos sprendimu, jie gali kreiptis į teismą. Vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš vartotojo teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės. Kreipimasis į teismą po vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nelaikomas šios institucijos sprendimo apskundimu.

 

  • Ar verslininkai turi prievolę informuoti vartotojus apie alternatyvaus vartojimo ginčų sprendimo subjektus? Taip, pardavėjo ir paslaugų teikėjo interneto svetainėje, jeigu turi, privalo būti pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektus, kurie yra kompetentingi spręsti vartojimo ginčus: subjekto pavadinimas (vardas, pavardė), adresas ir interneto svetainės adresas. Ši informacija turi būti pateikta aiškiai, suprantamai ir lengvai prieinamu būdu.

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – alternatyvus vartotojų ginčų sprendimo subjektas

 

Įstatymų naujovės