*skip_to_content*
en

Organizuotos turistinės kelionės ir turistų teisės

Reikalavimai organizuotai turistinei kelionei

Reikalavimai Organizuotai turistinei kelionei yra įtvirtinti Turizmo įstatyme ir Civilinio kodekso 6.747-6.755 straipsniuose. Į šiuos teisės aktus yra perkelta 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB.

 

Organizuota turistinė kelionė – ne mažiau kaip dviejų skirtingų turizmo paslaugų - keleivių vežimo, apgyvendinimo, kuris nėra neatsiejama keleivių vežimo dalis ir yra skirtas ne nuolatinio gyvenimo tikslams, automobilių, motociklų ar kitų motorinių transporto priemonių nuomos ir kitos paslaugos, neatsiejamos nuo šioje dalyje nurodytų turizmo paslaugų, - derinys.

 

Organizuotos turistinės kelionės pavyzdžiai

 • Skrydis + viešbutis
 • Skrydis + automobilio nuoma
 • Skrydis + kitos paslaugos, kurios sudaro ne mažiau kaip 25 % derinio vertės ir kurios nėra neatsiejamai susijusios su keleivių vežimo paslaugomis, automobilių, motociklų ar kitų motorinių transporto priemonių nuomos paslaugomis, apgyvendinimo paslaugomis, kurios nėra neatsiejama keleivių vežimo dalis (pvz, nakvynė vežimo paslaugas vykdančiame kelte yra neatsiejama keleivių vežimo dalis).

 

Organizuotos turistinės kelionės sudarymo sąlygos: (Turizmo įstatymo 4 str.)

 1. turizmo paslaugas turisto prašymu arba atsižvelgdamas į jo pasirinkimą ir prieš sudarydamas vieną sutartį dėl visų turizmo paslaugų sujungia vienas kelionių organizatorius;
 2. nepriklausomai nuo to, ar su pavieniais kelionių organizavimo paslaugų teikėjais yra sudaromos atskiros sutartys, tos turizmo paslaugos:
 • įsigyjamos vienoje pardavimo vietoje ir buvo pasirinktos prieš turistui sutinkant mokėt (vienos sąskaitos išrašymas);
 • siūlomos ar parduodamos už bendrą kainą arba joms tokia kaina nustatoma;
 • reklamuojamos arba parduodamos jas vadinant terminu „organizuota turistinė kelionė“, „paketas“ ar kitu panašiu terminu;
 • sujungiamos po sutarties sudarymo, kuria kelionių organizatorius suteikia turistui teisę rinktis iš įvairių turizmo paslaugų rūšių;
 • įsigyjamos iš atskirų pardavėjų naudojantis susietosiomis internetinio užsakymo sistemomis, kai pardavėjas, su kuriuo sudaryta pirmoji sutartis, perduoda turisto vardą ir pavardę, informaciją apie mokėjimą ir el. pašto adresą kitam pardavėjui ar pardavėjams, o sutartis su pastaruoju pardavėju ar pardavėjais sudaroma ne vėliau kaip per 24 valandas po pirmosios kelionių organizavimo paslaugos užsakymo patvirtinimo (pirmosios paslaugos pardavėjas tampa kelionių organizatoriumi).

 

Organizuotai turistinei kelionei nustatyti reikalavimai netaikomi:

1) apimančioms trumpesnį negu 24 valandų trukmės laikotarpį, išskyrus atvejus, kai įtraukiama nakvynė;

2) kurias fizinis arba juridinis asmuo siūlo įsigyti ne pelno tikslais, ir šios paslaugos nėra teikiamos nuolat ir nėra siūlomos plačiajai visuomenei;

3) įsigytoms pagal verslo kelionių organizavimo sutartis, kurios sudaromos tarp verslininko ir kito fizinio ar juridinio asmens, veikiančio su jo prekyba, verslu, amatu ar profesija susijusiais tikslais.

 

Vartotojų informavimo reikalavimai

 • turi būti pateikta aiški ir suprantama ikisutartinė rašytinė standartinė informacija apie siūlomą kelionę (paketas tai ar rinkinys) ir jai taikomą apsaugą nemokumo atveju, kokias teises turi vartotojas.

Yra 3 standartinės informacijos teikimo formos, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-58 „Dėl standartinės informacijos teikimo formų patvirtinimo“.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-57 „Dėl organizuotos turistinės kelionės sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ yra patvirtintos Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartinės sąlygos.

 

Kainos didinimo ribojimas

Kelionės kaina turistui gali būti padidinta tik esant šioms aplinkybėms:

 • padidėja konkrečios išlaidos (padidėja turistų vežimo kaina dėl kuro ar kitų energijos šaltinių išlaidų, pasikeičia su į sutartį įtrauktų paslaugų susijusių mokesčių ar rinkliavų, kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant kelionę, dydis, pasikeičia su kelione susijusios valiutos keitimo kursas); (Civilinio kodekso 6.752(1) 2 d.)
 • tokia konkrečių išlaidų padidėjimo galimybė aiškiai numatyta sutartyje; (Civilinio kodekso 6.752(1) 1 d. 1 p.)
 • apie tai turistas informuojamas likus ne mažiau kaip 20 dienų iki kelionės pradžios. (Civilinio kodekso 6.752(1) 1 d. 1 p.)

Jeigu kaina padidėja daugiau nei 8 % bendros kelionės kainos, turistas gali nutraukti sutartį. (Civilinio kodekso 6.752 str. 2 d. 3 p.)

 

Sutarties nutraukimas (Civilinio kodekso 6.750 str.)

 • Turistas gali bet kuriuo metu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios nutraukti kelionės sutartį sumokėjęs tinkamą ir pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį.

Turistas gali nutraukti kelionės sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir visiškai susigrąžinti bet kokias sumokėtas sumas, jeigu labai pakeičiami bet kurie esminiai kelionės elementai, jeigu kelionių organizatorius negali įvykdyti kelionės sutartyje nurodytų specialių turisto reikalavimų, jeigu kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau kaip 8 procentais. (Civilinio kodekso 6.7521 str. 5 d.)

Turisto prašymu kelionių organizatorius turi pateikti organizuotos turistinės kelionės sutarties nutraukimo mokesčio sumos pagrindimą. Visais atvejais organizuotos turistinės kelionės sutarties nutraukimo mokesčio dydis negali viršyti organizuotos turistinės kelionės sutartyje nustatytos organizuotos turistinės kelionės kainos.

 • Turistas gali nutraukti kelionės sutartį iki kelionės pradžios nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio išimtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jeigu kelionės tikslo vietoje esama rimtų saugumo problemų, galinčių padaryti poveikį kelionei.
 • Jeigu iki kelionės pradžios už kelionę atsakingas kelionių organizatorius kelionę atšaukia, turistas turi teisę susigrąžinti sumokėtus pinigus ir tam tikrais atvejais turi teisę į žalos atlyginimą.

 

Žala neatlyginama, kai: (Civilinio kodekso 6.751 str. 3 d.)

 • organizuotą turistinę kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis negu organizuotos turistinės kelionės sutartyje nurodytas minimalus turistų skaičius ir turistas buvo raštu informuotas apie kelionių organizatoriaus teisę atsisakyti sutarties šiuo pagrindu per šio straipsnio 2 dalyje nurodytą terminą;
 • kelionių organizatorius negali įvykdyti organizuotos turistinės kelionės sutarties dėl nenugalimos jėgos ir jis nedelsdamas iki organizuotos turistinės kelionės pradžios praneša turistui apie organizuotos turistinės kelionės sutarties nutraukimą.
 • Kelionių organizatorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos grąžina visus turisto arba jo vardu sumokėtus pinigus už organizuotą turistinę kelionę.

Turistas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 dienų atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos kelionės sutarties, apie tai pranešdamas kelionių organizatoriui  pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

 

Kelionių organizatoriaus atsakomybė (Civilinio kodekso 6.754 str.)

 • Jeigu kelionės sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas, kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti turisto nurodytus trūkumus, išskyrus toliau minimus atvejus:
 • Kelionių organizatorius gali netaisyti minėtų trūkumų, kai to padaryti neįmanoma arba jei tai sukeltų neproporcingų išlaidų atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai suteiktų paslaugų, nurodytų kelionės sutartyje, vertę. Jeigu kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl minėtų priežasčių, turistas turi teisę į turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą;
 • Jeigu kelionių organizatorius neištaiso trūkumų ne dėl minėtų priežasčių per turisto nustatytą protingą terminą, turistas gali tai padaryti pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant, turistas neprivalo nurodyti termino;
 • Kai kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal  kelionės sutartį, jis pasiūlo turistui be papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė kelionės sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, kad būtų galima toliau tęsti kelionę, taip pat tais atvejais, kai turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip,kaip buvo susitarta;
 • Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, kelionių organizatorius minėtais atvejais be papildomo užmokesčio turi užtikrinti, kad turistas būtų grąžintas į pradinę išvykimo vietą arba nuvežtas į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat turistui grąžinti pinigus už nesuteiktas paslaugas;
 • Kai kelionių organizatorius dėl nenugalimos jėgos negali užtikrinti turisto grąžinimo pagal kelionės sutartį, kelionių organizatorius privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam turistui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai.

 

Turisto teisė į kelionės kainos sumažinimą (Civilinio kodekso 6.752(1) str. 3 d.)

Turistas turi teisę reikalauti sumažinti kainą šiais atvejais:

 • sumažėjus kelionės išlaidoms (dėl kuro, rinkliavų, valiutos ir pan..);
 • dėl netinkamo paketo vykdymo, nebent kelionių organizatorius įrodo, kad paketas vykdomas netinkamai dėl turisto kaltės;
 • kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų paketas tampa žemesnės kokybės, negu nurodyta sutartyje;
 • jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako, jei jos nėra pašios į tas paslaugas kurias užsakė;
 • jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų paketas negali būti toliau vykdomas, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina trūkumų.

 

Žalos atlyginimas (Civilinio kodekso 6.754(1) str.)

Turistas turi teisę reikalauti be nepateisinamo delsimo atlyginti turtinę ir neturtinę žalą šiais atvejais:

 • jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų paketas negali būti toliau vykdomas, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų;
 • jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako, jei jos nėra panašios į tas paslaugas kurias užsakė;
 • jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl turisto mirties, sveikatos sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą, turistui padaroma teikiant pakete numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą teikia ne pats kelionės organizatorius, kelionės organizatoriaus atsakomybė už tokią žalą gali būti ribojama triguba kelionės kaina. (Civilinio kodekso 6.754 str. 1 d.)

 

Pretenzijų pateikimo ir ginčų sprendimo tvarka

 • Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo turistas turi be nepagrįsto delsimo raštu popieriuje ar naudodamas kitą patvariąją laikmeną pareikšti kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui, kelionės vadovui, kontaktiniam centrui ar kitai tarnybai, o jeigu šių nėra, – kelionių organizatoriui.
 • Kai paketas įsigytas per kelionių pardavimo agentą, turistas gali pateikti pretenzijas tiesiogiai kelionių pardavimo agentui, kuris be nepagrįsto delsimo perduoda ją kelionių organizatoriui. Kelionių pardavimo agentui gavus turisto pretenzijas, laikoma, kad juos gavo kelionių organizatorius.
 • Ginčai dėl kelionės sutarties ir dėl į paketą įtrauktų paslaugų netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme gali būti nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka arba dėl pažeistų teisių gynimo kreipiantis į teismą.
 • Turistų pretenzijų kelionių organizatoriui dėl žalos atlyginimo už netinkamą organizuotos turistinės kelionės sutarties vykdymą ar nevykdymą pateikimo senaties terminas yra 2 metai.

Įstatymų naujovės