*skip_to_content*
en

Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo veiklos priežiūrai teikiama ataskaita

Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo veiklą vykdantys ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys) ataskaitą, nustatytą Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo Įstatymas) 20 straipsnio 3 dalies 2 punkte, teikia  pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip per 90 darbo dienų nuo paskutinės kalendorinių metų dienos, kurioje pateikiami duomenys, reikalingi turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo veiklos priežiūrai atlikti.

 

Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas, turintis ir kelionių organizatoriaus pažymėjimą, teikia ir šią ataskaitą apie per kalendorinius metus vykdytą turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo veiklą.

 

Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas, turintis ir kelionių pardavimo agento licenciją, ataskaitą teikia pildydamas visus ataskaitos lapus (atskira ataskaita neteikiama).  

 

Kelionių pardavimo agento, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo ataskaitos AT03 ir AT04 formos, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1–234 (toliau – Ataskaita). 

 

 Ataskaitos AT03 forma (juridinio asmens) už 2022 metus 

 

Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas (juridinis asmuo) pildo ataskaitos AT03 formos 1, 2, 3, 5 lapus.

 

Ataskaitos AT04 forma (fizinio asmens) už 2022 metus  

 

Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas (fizinis asmuo) pildo ataskaitos AT04 formos 1 ir 3 lapus.

 

Ataskaita už 2022 metus turi būti pateikta iki 2023 m. gegužės 10 d. imtinai.

 

Kelionių pardavimo agento ir turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo ataskaitų AT03 ir AT04 formų pildymo ir teikimo taisyklės

 

Užpildyta Ataskaita Tarnybai teikiama elektroninio pašto adresu prieziura@vvtat.lt dviem privalomais formatais:

1. užpildyta Ataskaitos forma MS Excel formatu;

2. skaitmeninė (atspausdintos ir pasirašytos Ataskaitos) kopija PDF, JPEG, JPG, BMP, PNG formatu, gavus patvirtinimą iš Turizmo rinkos priežiūros skyriaus atsakingo specialisto, kad Ataskaita užpildyta tinkamai. Šiuo formatu teikiama visa Ataskaitos forma, nepaisant to, kad priklausomai nuo veiklos pobūdžio Ataskaitos teikėjas nepildo kai kurių Ataskaitos lapų.

 

 

---- Nauja ------- 

Užpildyta Ataskaita Tarnybai gali būti teikiama ir pasirašyta elektroniniu parašu. Jei ataskaitos teikėjas neturi galimybių nuskenuoti atspausdintą ataskaitą, tai užpildyta Ataskaitos Excel forma gali būti įkeliama į ADOC formato paketą ir pasirašoma elektroniniu parašu (stacionariu arba mobiliu). Sukurti ADOC formato paketą ar tik pasirašyti elektroniniu parašu galima internete esančiomis nemokamomis priemonėmis. Rekomenduojamų priemonių sąrašas:

 

 

Už Ataskaitos nepateikimą iki nustatyto termino pabaigos Turizmo įstatyme numatytas turizmo paslaugų rinkinio pardavėjui įpareigojimas pateikti ataskaitą per papildomas 10 darbo dienų nuo Tarnybos pranešimo gavimo dienos. Nepateikus Ataskaitos per šį terminą, panaikinama turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo teisė teikti šias paslaugas. Tarnyba ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo panaikinti teisę teikti turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo paslaugas priėmimo dienos raštu apie tai praneša turizmo paslaugų rinkinio pardavėjui.

Įstatymų naujovės