*skip_to_content*
en

Dažniausiai pasitaikančios nesąžiningos sutarčių sąlygos

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos praktikoje dažniausiai pasitaikančios nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos:

 

Tai sąlygos, kuriomis:

 

 - panaikinama arba apribojama verslininko civilinė atsakomybė už žalą, padarytą dėl vartotojo gyvybės atėmimo, sveikatos sužalojimo, ar už žalą, padarytą vartotojo turtui (Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

 Pavyzdžiui:

„Naudotojas apsiima visišką atsakomybę už savo sveikatą, gyvybę trasoje <...>“.

,,Bendrovė negali būti atsakinga už bet kokį kūno sužalojimą arba už bet kokį pažeidimą, atsiradusį variklyje ar automobilyje dėl netvarkingo turbokompresoriaus ir/ar komponentų“.

 

- nustatoma neproporcingai didelė vartotojo civilinė atsakomybė už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą (Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 5 punktas).

 Pavyzdžiui:

Klientas, neatsiskaitęs su agentūra sutarties pasirašymo dieną, turės sumokėti agentūrai baudą, penkis kartus didesnę, pridedant teismo išlaidas ir netesybų procentus“.

Klientas, pažeidęs šios sutarties 5.3.9 punkto reikalavimus, Paslaugų teikėjui pareikalavus privalo sumokėti 500 eur dydžio baudą“.

„Užsakymo atšaukimo bauda – 50 % nuo užsakymo sumos“.

 

- vartotojas įpareigojamas vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo (Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 9 punktas).

 Pavyzdžiui:

„ <...> Teikėjas turi teisę apmokestinti tokios rezervacijos atšaukimo paslaugą, įspėjęs apie tai keleivį“.

„Vežėjai oro uoste gali rinkti papildomus mokesčius už vežėjo paslaugas, pvz. pageidaujamos vietos, registracijos ar bagažo. Šių mokesčių pobūdį ir dydį nustato patys vežėjai. Jie gali būti keičiami bet kuriuo metu“.

„Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, jei Abonentas nevykdo esminių šios sutarties sąlygų arba nesilaiko Bendrovės vartotojo taisyklių.“

 

 - verslininkui suteikiama teisė vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas (Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 10 punktas).

 Pavyzdžiui:

„Bendrovė pasilieka teisę keisti, taisyti ar pildyti pasiūlymų sąlygas be išankstinio perspėjimo“.

Tiekėjas turi teisę pakeisti šią sutartį (atskirus jos punktus) ir/arba paslaugų teikimo sąlygas. Apie sutarties (atskirų jos punktų) pakeitimą Klientui turi pranešti elektroniniu laišku prieš 30 kalendorinių dienų arba informuoti apie tai svetainėje. <...> Šiame punkte nurodyti veiksmai (neveikimas) prilyginami abišaliam raštiškam sutarties pakeitimui.“

 

- panaikinama arba suvaržoma vartotojo teisė pareikšti ieškinį ar pasinaudoti kitais pažeistų teisių gynimo būdais (nustatomas išimtinis teritorinis teismingumas spręsti ginčą verslininko buveinės vietos teismui, reikalaujama perduoti spręsti ginčus tik arbitražui, apribojamas įrodymų panaudojimas, įrodinėjimo pareiga perkeliama vartotojui ir pan.) (Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 18 punktas).

 Pavyzdžiui:

Iš šios Sutarties kilę ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti – vienos iš Šalių iniciatyva gali būti perduoti nagrinėti kompetentingam teismui Vilniaus mieste. <...>“.

Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir nagrinėjami Paslaugos Teikėjo buveinės registracijos vietos apylinkės arba apygardos teisme (pagal ieškinio sumą)“.

Įstatymų naujovės