*skip_to_content*
en

Atlygintinos medicininės paslaugos

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme yra įtvirtinta kiekvieno asmens teisė gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, teisė pasirinkti sveikatos priežiūros paslaugų teikėją (įstaigą, specialistą), teisė gauti informaciją, susijusią su paslaugų teikimu ir kt.

 

Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos – prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį, atsižvelgdami į paslaugos teikėjo galimybes ir paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar viršydami (Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

 

Pacientų skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

 

Asmuo, manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės (gavęs nekokybišką medicininę paslaugą, dėl netinkamai suteiktos paslaugos patyręs papildomą žalą ir t. t.), sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą, laikydamasis aukščiau minėtame įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų (pavyzdžiui, skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas; skundas turi būti paciento pasirašytas, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti; skunde turi būti išdėstyta skundo esmė; pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kt.). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

 

Pažymėtina, kad sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų (Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsnio 7 dalis).

 

Vadovaujantis minėto įstatymo 23 straipsnio 6 dalimi, į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, buvo pažeistos jų teisės. Jeigu pareiškėjo netenkina asmens sveikatos priežiūros įstaigos skundo nagrinėjimo rezultatai, jis turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba) (Jeruzalės g. 21, Vilnius, tel. (8 5) 261 5177, faks. (8 5) 212 7310, el. paštas: vaspvt@vaspvt.gov.lt) ir dėl neetiško sveikatos priežiūros specialistų elgesio į Lietuvos bioetikos komitetą (Vilniaus g. 16, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 212 4565, faks. (8 5) 260 8640, el. paštas lbek@bioetika.sam.lt), pridedant įstaigos atsakymą ar jo kopiją. Akreditavimo tarnyba pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, reikalavimų bei vykdo pacientų teisių priežiūrą ir atlieka asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės patikrinimus, kurių metų nustatoma pacientui teiktų ar nesuteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų atitiktis teisės aktų reikalavimams.

 

Kreipiantis į Akreditavimo tarnybą turi būti laikomasi Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsnyje ir Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos apraše, patvirtintame Akreditavimo tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. T1-137 „Dėl Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nustatytos tvarkos – skunde turi būti nurodytas adresatas, paciento vardas, pavardė, adresas (faktinė gyvenamoji vieta), skundo dalykas (esmė) – pažeistos paciento teisės ar teisėti interesai, suteiktos arba nesuteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodant asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir, jei žinoma, kurių asmens sveikatos priežiūros specialistų veiksmai skundžiami, taip pat, kuo tikslesnis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis, kitos aplinkybės, pažymėta skundo surašymo data, skundas turi būti pasirašytas (asmens parašu, o skundą teikiant elektroniniu paštu – elektroniniu parašu). Prie skundo turi būti pridėta asmens sveikatos priežiūros įstaigos atsakymo į skundą kopija (jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaiga nepateikė atsakymo per teisės aktų nustatytą laikotarpį – pateikiama skundo, adresuoto asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kopija) ir pateikiamas paciento asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Jeigu skundą teiktų paciento atstovas, reiktų pateikti paciento asmens tapatybę ir atstovo asmens tapatybę bei atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Tuo atveju, kai skundas siunčiamas paštu, per kurjerį ar elektroniniu paštu, prie skundo turi būti pridėtos paciento asmens tapatybę ir, jeigu kreipiasi paciento atstovas, atstovo asmens tapatybę bei atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka (notaro, seniūno, pacientui atstovaujančio advokato ar kt.).

 

Atkreipiame dėmesį, kad Akreditavimo tarnyba atlieka asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės įvertinimą ir nustato paciento teisių pažeidimo ar nepažeidimo faktą. Akreditavimo tarnyba nagrinėja pacientų skundus, nesusijusius su žalos atlyginimu.    

 

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 straipsnyje numatyta, kad pacientai, turintys teisę į žalos atlyginimą ir norintys gauti jos atlyginimą, su pareiškimu privalo kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Vilniaus g. 33, Vilnius, tel. (8 5) 268 5110). Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo nagrinėti.

 

 

Pareiškimai aukščiau minėtai komisijai paduodami raštu. Pareiškime turi būti nurodyta: komisijos pavadinimas, pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, sveikatos priežiūros įstaigos, kurios veika skundžiama, pavadinimas, buveinė, aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą (faktinis pareiškimo pagrindas), įrodymai, patvirtinantys pareiškėjo išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo reikalavimas (pažeista teisė ir prašomas žalos dydis), pridedamų dokumentų sąrašas, pareiškimo surašymo vieta ir data. Pareiškimą pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo pareiškimo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus. Prašymas turi atitikti formos ir turinio reikalavimus (Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 straipsnio 2 dalis).

 

Daugiau informacijos apie Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos veiklą ir pacientų teises galima rasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/pacientu-teises.

 

Tuo atveju, jeigu paciento teisės buvo pažeistos odontologijos paslaugų srityje (gauta nekokybiška odontologinės sveikatos priežiūros paslauga, paslaugos teikėjo elgesys neatitiko etikos principų, kilo konfliktas su paslaugą teikusiu specialistų ir kt.) papildomai galima kreiptis į

Lietuvos Respublikos odontologų rūmus (J. Jasinskio g. 16, 03163 Vilnius, tel./faks. (8 5) 212 2510, El. paštas info@odontologurumai.lt) informuojant apie susiklosčiusią situaciją.

 

Lietuvos Respublikos odontologų rūmai (toliau - Odontologų rūmai) yra asociacija, vienijanti gydytojus odontologus ir burnos priežiūros specialistus bei įgyvendinanti jų savivaldą, koordinuojanti odontologų veiklą ir besirūpinanti odontologinės veiklos Lietuvoje plėtra, pacientų švietimu, odontologų profesiniu mokymu ir kvalifikacijos kėlimu bei medicinine kultūra. Odontologų rūmai kontroliuoja, kad jų nariai tinkamai atliktų savo profesines pareigas, laikytųsi Odontologų profesinės etikos kodekso bei Odontologų rūmų statuto; teisės aktų nustatyta tvarka išduoda odontologijos praktikos licencijas, burnos priežiūros specialisto praktikos licencijas, sustabdo ir panaikina šių licencijų galiojimą; teisės aktų nustatyta tvarka išduoda licencijas odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigoms ir šias įstaigas akredituoja ir kt. (Odontologų rūmų įstatymo 4 straipsnis). 

Įstatymų naujovės