*skip_to_content*
en

Elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės paslaugos

Elektroninių ryšių paslauga – paprastai už atlygį teikiama paslauga, kurią visiškai ar daugiausia sudaro signalų perdavimas elektroninių ryšių tinklais, įskaitant telekomunikacijų paslaugas ir perdavimo (siuntimo) paslaugas transliavimui (retransliavimui) naudojamais tinklais.

 

Elektroninių ryšių paslaugos neapima elektroninių ryšių tinklais ar naudojant elektroninių ryšių paslaugas perduodamos informacijos turinio teikimo ar redakcinės turinio kontrolės paslaugų, tarp jų informacinės visuomenės paslaugų, kurių visiškai ar daugiausia nesudaro signalų perdavimas elektroninių ryšių tinklais.

 

Lietuvoje elektroninių ryšių veiklą reguliuoja ir šių paslaugų teikėjų priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba. Vienas iš pagrindinių šios institucijos tikslų yra užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, paprastas ir nebrangias ginčų sprendimo procedūras.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad minėta institucija taip pat sprendžia vartotojų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ginčus dėl Elektroninių ryšių įstatymo reglamentuojamų santykių (taip pat nagrinėja ir vartotojų ginčus su pašto paslaugos teikėjais dėl Pašto įstatymo reglamentuojamų santykių).

Vartotojai į minėtą instituciją dėl su elektroninių ryšių paslaugų teikėjais kilusių ginčų (teikiamų paslaugų kokybės, sąskaitų už teikiamas paslaugas pagrįstumo ir kt.) gali kreiptis adresu Mortos g. 14, Vilniustel. (8 5) 210 5633, el. paštu rrt@rrt.

 

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo  tarnyboje bei šios institucijos veiklą galima rasti tinklalapyje www.rrt.lt.

 

 

Informacinės visuomenės paslauga –paprastai už atlyginimą elektroninėmis priemonėmis  ir per atstumą individualiu informacinės visuomenės paslaugos gavėjo prašymu teikiama paslauga.

 

Informacinės visuomenės paslaugos aprėpia įvairią ekonominę veiklą, atliekamą prisijungus prie elektroninių ryšių tinklo, ypač prekių pardavimą internetu. Informacinės visuomenės paslaugos nėra vien paslaugos, dėl kurių sutartys sudaromos internetu, bet joms priskiriamos ir tos paslaugos, už kurias jų gavėjai nemoka, pavyzdžiui, informacijos teikimo internetu paslaugos, priemonės informacijos paieškai, prie jos prieiti, paslaugos, kurias sudaro informacijos perdavimas ryšių tinklais, prieigos prie ryšių tinklo suteikimas arba paslaugos gavėjo pateiktos informacijos pateikimas internete.

 

Informacinės visuomenės paslaugų teikimą ir kitą informacinės visuomenės paslaugų teikėjų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas, o minėtų paslaugų teikėjų veiklą prižiūri Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad viena iš pagrindinių informacinės visuomenės paslaugų teikėjui keliamų pareigų yra informacijos, susijusios su sutarties sudarymu elektroninėmis priemonėmis, pateikimas.

Paslaugos teikėjas paslaugos gavėjui, prieš šiam pateikiant užsakymą, jei su paslaugos gavėju, veikiančiu savo verslo ar profesijos tikslais, nesusitarta kitaip, turi aiškiai, suprantamai ir nedviprasmiškai pateikti informaciją:

1) apie veiksmų, kuriuos vykdant sudaroma sutartis, eiliškumą;

2) ar paslaugos teikėjas saugos sutartį ir ar po jos sudarymo su ja bus galima susipažinti;

3) apie technines priemones įvesties klaidoms nustatyti ir ištaisyti prieš pateikiant užsakymą;

4) kokiomis kalbomis siūloma sudaryti sutartį.

Be to, paslaugos teikėjas privalo paslaugos gavėjui pateikti sutarčių sąlygas, tarp jų sutarčių standartines sąlygas, tokiu būdu, kuris leistų jam šią informaciją išsaugoti ir vėliau panaudoti.

 

Kilus klausimų dėl teikiamų informacinės visuomenės paslaugų atitikimo teisės aktų reikalavimams rekomenduotina kreiptis į Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Susisiekimo ministerijos adresu Gedimino pr. 7, Vilnius, tel. (8 5) 266 51 61, el. paštu info@ivpk.lt. Daugiau informacijos galima rasti minėtos institucijos tinklalapyje www.ivpk.lrv.lt.

Įstatymų naujovės